I kommunledningskontoret samlas de avdelningar som ger den övriga verksamheten olika former av stöd. Med sina expertfunktioner, ansvarar man också för den övergripande utvecklingen inom sina respektive områden.

Kommunledningskontorets chef är kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen består av flera olika delar. Kommunövergripande verksamhetsutveckling och projektutveckling/-ledning finns inom avdelningen. 

Kontaktcenter Tomelilla direkt är organiserat som en enhet under avdelningen precis som näringsliv och exploatering. Säkerhet och krisberedskapsfrågor hör också hit, med två medarbetare som ingår i den krisberedskapsorganisation som Tomelilla kommun delar tillsammans med Sjöbo och Simrishamn.

Tillväxt- och utvecklingschef Helena Berlin leder och ansvarar för avdelningens verksamhet.

Digitaliseringsavdelningen ger övriga verksamheten stöd i att planera och genomföra olika digitaliseringsprojekt. Avdelningen sköter också den dagliga driften av nätverk, IT-system och telefoni. Support ges genom en helpdesk.

Utveckling av e-tjänster och olika automatiseringar hanteras också inom digitaliseringsavdelningen.

Digitaliseringschef Mikael Göransson leder och ansvarar för digitaliseringsavdelningens verksamhet.

Ekonomiavdelningen arbetar med allt som rör budget, löpande redovisning, uppföljning, årsredovisning samt in- och utbetalningar.  Ekonomiavdelningen arbetar också med upphandlingar och ramavtal.

En enhet för kommungemensam administration finns också här.

Tf ekonomichef Mariana Vikström leder och ansvarar för ekonomiavdelningens verksamhet.

HR-avdelningen ger stöd inom områden som rekrytering och kompetensförsörjning, anställningsrätt och anställningsförhållanden, rehabilitering, arbetsmiljö och pensioner.

Tf HR-chef Ann Nilsson leder och ansvarar för HR-avdelningens verksamhet.

Kansliavdelningen administrerar allt runt politiska ärenden och beslut. Här finns diarium, arkiv och hantering av borgerliga vigslar. Vid allmänna val, är det som rör det praktiska genomförandet en stor uppgift för kansliet.

Överförmyndarenheten är organiserad inom kansliavdelningen. Här hanteras bland annat frågor som rör gode män. Överförmyndarnämnden är ansvarig nämnd för enheten. 

Kanslichef Johan Linander leder och ansvarar för kansliavdelningens verksamhet.

Kommunikationsavdelningen ger övriga verksamheten stöd i att planera och genomföra olika kommunikationsinsatser. Intranät, tomelilla.se och sociala medier är exempel på kanaler som avdelningen hanterar.

Kommunikationschef Katrin Högborn leder och ansvarar för kommunikationsavdelningens verksamhet.