Författningssamling (KFS)

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Tomelilla kommun.

Här finns bl. a. taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga dokument av principiell natur.

Senast uppdaterad: 2020-01-20