Rådgivande organisationer

Flera kommunala verksamheter samarbetar med olika organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Bygderådet i Tomelilla kommun

Bygderådet i Tomelilla kommun är en ideell förening och utgör en sammanslutning av byalag inom Tomelilla kommun.

Syftet med verksamheten är att vara ett samrådsorgan gentemot Tomelilla kommun och har som främsta uppgift att tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor samt förmedla initiativ och idéer från kommuninnevånarna i frågor som rör byarna och landsbygden.

Föreningens strävan är att medborgarna i alla delar av kommunen ska engageras och ges ökad delaktighet i de demokratiska processerna, t.ex. i samhällsplaneringsarbetet och att kvalitet ska vara allas angelägenhet och en ledstjärna för kommuninvånarna avseende varor, tjänster och organisation i hela kommunen.

Tomelilla kommuns integrationsråd

Tomelilla kommuns integrationsråd har en rådgivande och informerande funktion och ska verka som ett kunskaps- och samrådsorgan i integrationsfrågor. Organisatoriskt lyder integrationsrådet under kommunstyrelsen.

I rådets uppgifter ingår att:

  • följa utvecklingen på migrations- och integrationsområdet
  • genom rapporter till kommunstyrelsen verka för att integrationsaspekter av betydelse beaktas i kommunens verksamheter
  • samråda med organisationer, föreningar och andra aktörer i frågor av betydelse för integrationsarbetet
  • till kommunstyrelsen påtala övergripande samverkansbehov inom kommunens olika verksamhetsområden
  • samla och sprida relevant integrations- och migrationsfakta.

Rådet ska härvid bland annat:

  • samla aktörer med intresse för god integration för gemensam dialog, erfarenhetsutbyte och informationsspridning
  • tillgängliggöra statistik och forskning för medborgare, förtroendevalda och förvaltning
  • särskilt beakta integrationsarbete med barn och unga.

Integrationsrådet består av:
Jerry Bergström (Mp) - ordförande, Tina Bergström-Darrell (S) – vice ordförande, Bo Herou (KD), Marianne Åkerblad (M), Pär Mörck (SD)

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR

Tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan mellan företrädare från politiska partier och representanter från handikapporganisationer i Tomelilla kommun. Personer som inte tillhör någon organisation är välkomna att delta på rådets möten.

KTR samråder kring tillgänglighet och delaktighet inom olika samhällsområden och verksamheter. Målgruppen är barn, unga och vuxna mitt i livet med olika funktionsnedsättningar.

Rådet sammanträder 4-5 gånger om året och vid behov även i mindre arbetsgrupper. Gruppernas uppgift är att kommentera och granska kommunala dokument och planer när det gäller delaktighet och tillgänglighet.

Kallelser till möten med KTR publiceras nedan.