Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sedan flera år genomför Socialstyrelsen en stor undersökning kring vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

De enskilda resultaten för varje boende eller hemtjänstområde kan variera, ett sammanfattande resultat för Tomelillas del 2019 finns nedan.

Särskilt boende

I Tomelilla har 65 personer på de fyra olika särskilda boendena Brinkehem, Norrevång, Valkyrian och Byavången svarat. Det motsvarar lite drygt hälften av dem som tillfrågats. 80% anger att man sammantaget är nöjd med det särskilda boende man bor på.

Sammanfattningsvis anser de svarande i hög grad att man upplever ett bra bemötande av personalen och att personalen tar hänsyn till individuella åsikter och synpunkter. De flesta känner sig också trygga på sitt boende.

Många upplever dock besvär av ensamhet samt att information om förändringar och var man kan lämna synpunkter kan bli bättre.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besvarade 121 personer undersökningen, vilket är drygt 64% av de tillfrågande. 85% är sammantaget nöjd med hemtjänsten. Också här toppar nöjdheten med personalens bemötande, hur arbetsuppgifterna utförs och man känner förtroende. Man är också trygg med att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Färre än de svarande på särskilt boende uppger att man känner sig ensam, men det är ändå ett bekymmer för mer än hälften. Att kunna påverka tiderna för när hemtjänsten kommer, anger hälften att man kan.