Undersökningar inom stöd och omsorg

Sedan 2013 genomför Socialstyrelsen årligen en stor undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar rör bland annat LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sedan 2013 genomför Socialstyrelsen årligen en stor undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

De enskilda resultaten för varje boende eller hemtjänstområde kan variera. Ett sammanfattande resultat för Tomelillas del 2022 finns nedan.

Särskilt boende

På kommunens tre av fyra särskilda boenden Norrevång, Valkyrian och Byavången, svarade 52 personer vilket är 53,1 procent av de tillfrågade på enkäten. Resultat från Brinkehem saknas i år, då för få svarat.

94 procent av de svarandena tycker att man får ett bra bemötande från personalen. Förtroendet för personalen ligger också högt hos de boende. 85 procent av de svarande tycker att personal på de särskilda boendena tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

När det gäller vad man tycker om aktiviteterna på boendet samt möjligheterna till att komma ut, tycker mer än hälften att det är bra. En känsla av ensamhet känner många och det skiljer sig inte från resten av landet. Andelen som känner sig trygga har minskat från 88 procent till 86 procent.

Andelen som känner sig nöjda med maten på boendena går stadigt upp och är nu 86 procent, vilket är en ökning sen 2020. Information om hur och var man kan lämna synpunkter kan dock bli bättre.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besvarade 113 personer undersökningen, vilket motsvarar 58,6 procent av de tillfrågade. Betyget för bemötande ligger högt, 97 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen. Detta är en ökning från 2020.

Trygghet i att bo hemma med stöd från hemtjänsten, har ökat från 81 procent 2020 till 88 procent 2022. I ordinärt boende besväras 55 procent av ensamhet. Det är inga stora skillnader i siffrorna från tidigare år.

84 procent uppger att deras åsikter och önskemål uppmärksammas av personalen. Att kunna påverka tiderna för när hemtjänsten kommer, anger drygt hälften att de kan.

På frågan om man har avstått från någon av sina hemtjänstinsatser under coronapandemin svarar 91 procent att de inte har avstått från någon av sina hemtjänstinsatser.

Brukarundersökning LSS 2021

Undersökningen har hanterats av analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av deltagande kommuner. Deltagandet är frivilligt och kommunerna har själva bestämt inom vilka delar av verksamheterna de genomför undersökningen. Undersökningen är en totalundersökning vid de enheter där den genomförs, vilket innebär att alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta.

De enheter som har varit med i undersökningen i Tomelilla kommun inom LSS är gruppbostad, daglig verksamhet, servicebostad samt boendestöd.

Tomelilla kommun har deltagit sedan 2018 i enkäten. Mellan 75–80 % av de tillfrågade har svarat på enkäten.

Boendestöd LSS

Boendestöd LSS är den verksamhet som i enkäten har höga resultat av positiva svar. Brukarna är nöjda med hjälpen de får, kommunikationen fungerar väl mellan brukare och boendestödjare.

Daglig verksamhet

På Tomelilla kommuns Dagliga verksamhet finns det olika arbetsgrupper. Variationen är stor för att varje brukare ska ha en aktivitet som är så individanpassad och så meningsfull som möjligt. Resultatet visar att på daglig verksamhet tycker majoriteten av de svarande att de får den hjälp de behöver, det man gör på den dagliga verksamheten känns viktigt samt att personalen bryr sig om dem. Det som kan förbättras är kommunikationen samt att få bestämma saker som är viktiga för den enskilde.

Serviceboende och gruppbostad

På serviceboende och gruppbostad vet den enskilde vem de ska prata med om något inte fungerar i hemmet och majoriteten uttrycker också att de trivs i sina hem. Ett lägre resultat visar känslan av trygghet och kommunikationen på serviceboende och gruppbostad. Frågor om kommunikation och inflytande har sammantaget de lägsta resultaten i hela landet. Att förbättra kommunikationen mellan brukare och personal med stöd av olika kommunikationshjälpmedel arbetar, kommunen aktivt med. En god kommunikation där man förstår varandra skapar också trygghet för den enskilde.