Undersökningar inom stöd och omsorg

Sedan 2013 genomför Socialstyrelsen årligen en stor undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar rör bland annat LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sedan 2013 genomför Socialstyrelsen årligen en stor undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Resultatet är en viktig del i stöd och omsorgs systematiska kvalitetsarbete. Det ger kommunen möjlighet att stärka äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Därför är varje svar viktigt i det löpande arbetet med att förbättra och utveckla verksamheterna.

De enskilda resultaten för varje boende eller hemtjänstområde kan variera. Ett sammanfattande resultat för Tomelillas del 2023 finns nedan.

Särskilt boende

På kommunens tre av fyra särskilda boenden Norrevång, Valkyrian och Byavången svarade 61 personer, vilket är 59,8 procent av de tillfrågade. Från Brinkehem finns inget resultat, då för få svarat. 

Det är mycket positivt att man känner sig tryggare än vad man gör i genomsnitt i riket. Tryggheten har ökat från 86 procent till 91 procent på särskilt boende från 2022 till 2023. Majoriteten av resultaten i enkäten ligger på eller över riksgenomsnittet.

93 procent av svarandena tycker att man får ett bra bemötande från personalen. Förtroendet för personalen ligger också högt. Resultatet  har ökat från 82 procent 2022 till 84 procent 2023. Nöjdheten med aktiviteterna har också ökat från föregående år. Det visar på att arbetet med att kunna erbjduda attraktiva aktiviteter går åt rätt håll.

De förbättringsområdena som verksamheterna behöver arbeta vidare med är själva boendemiljön såsom de gemensamma utrymmena och utomhusmiljön.

Andelen som känner sig nöjda med maten på boendena har stadigt gått uppåt under flera år. Detta resultat är något sämre 2023, vilket behöver undersökas mer.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besvarade 123 personer undersökningen, vilket motsvarar 65,8 procent av de tillfrågade. Betyget för bemötande ligger högt - 96 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen. Hur nöjd man är med sin hemtjänst i helhet, har ökat från 84 procent 2022 till 91 procent 2023.

Tillgängligheten, att få kontakt med hemtjänstpersonal vid behov, har förbättrats. Från 68 procent  2022 till 74 procent 2023. De allra flesta tycker också personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Hur trygg man känner sig med att bo hemma med stöd från hemtjänst har minskat jämfört med förra året från 88 procent till 83 procent. Förtroendet för personalen i hemtjänsten är 88 procent, vilket är högre än tidigare år.

81 procent uppger att deras åsikter och önskemål uppmärksammas av personalen, vilket är något sämre än 2022.  Resultatet på frågan ”Att kunna påverka tiderna för när hemtjänsten kommer” har försämrats och blir ett förbättringsområde att titta vidare på och förbättra.

Brukarundersökning LSS 2021

Undersökningen har hanterats av analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av deltagande kommuner. Deltagandet är frivilligt och kommunerna har själva bestämt inom vilka delar av verksamheterna de genomför undersökningen. Undersökningen är en totalundersökning vid de enheter där den genomförs, vilket innebär att alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta.

De enheter som har varit med i undersökningen i Tomelilla kommun inom LSS är gruppbostad, daglig verksamhet, servicebostad samt boendestöd.

Tomelilla kommun har deltagit sedan 2018 i enkäten. Mellan 75–80 % av de tillfrågade har svarat på enkäten.

Boendestöd LSS

Boendestöd LSS är den verksamhet som i enkäten har höga resultat av positiva svar. Brukarna är nöjda med hjälpen de får, kommunikationen fungerar väl mellan brukare och boendestödjare.

Daglig verksamhet

På Tomelilla kommuns Dagliga verksamhet finns det olika arbetsgrupper. Variationen är stor för att varje brukare ska ha en aktivitet som är så individanpassad och så meningsfull som möjligt. Resultatet visar att på daglig verksamhet tycker majoriteten av de svarande att de får den hjälp de behöver, det man gör på den dagliga verksamheten känns viktigt samt att personalen bryr sig om dem. Det som kan förbättras är kommunikationen samt att få bestämma saker som är viktiga för den enskilde.

Serviceboende och gruppbostad

På serviceboende och gruppbostad vet den enskilde vem de ska prata med om något inte fungerar i hemmet och majoriteten uttrycker också att de trivs i sina hem. Ett lägre resultat visar känslan av trygghet och kommunikationen på serviceboende och gruppbostad. Frågor om kommunikation och inflytande har sammantaget de lägsta resultaten i hela landet. Att förbättra kommunikationen mellan brukare och personal med stöd av olika kommunikationshjälpmedel arbetar, kommunen aktivt med. En god kommunikation där man förstår varandra skapar också trygghet för den enskilde.