Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. Från och med i år, genomförs den en gång om året istället för en gång per termin. Alla skolor deltar inte varje gång, men inom en två-årsperiod omfattas samtliga skolor i landet.

Enkäten ges i förskoleklass, åk 5, 9 samt år 2 på gymnasiet. Vårdnadshavare tillfrågas endast i enkäten som rör förskoleklass.

Då Tomelilla inte har något kommunalt gymnasium, finns inget resultat att redovisa i just den delen.

Tomelilla kommuns resultat

Senaste undersökningen är från våren 2020.

Förskoleklass

Enkäten omfattar fem områden:

 • stimulans
 • anpassning efter elevens behov
 • arbetsro
 • trygghet
 • förhindra kränkningar

Inom samtliga områden rankar vårdnadhavare Tomelillas förskoleklasser högre än resultatet för samtliga deltagande skolenheter, så när som vad gäller "arbetsro". Där ligger resultatet marginellt under.

Årskurs 5

Enkäten består av påståenden som eleven tar ställning till genom att värdera utifrån en skala  från "stämmer helt och hållet" till "stämmer inte alls". "Vet ej" finns också med som alternativ. De områden som mäts, är:

 • veta vad som krävs/tillit till elevens förmåga
 • stimulans
 • anpassning efter elevens behov
 • utmaningar
 • argumentation och kritiskt tänkande/delaktighet och inflytande 
 • grundläggande värden på skolan/elevhälsa
 • ordningsregler
 • studiero
 • trygghet
 • förhindra kränkningar

Nio av de tio områdena graderas högre än svaren för samtliga deltagade skolor/huvudmän när eleverna i åk 5 svarar. Vad gäller "veta vad som krävs/tillit till elevens förmåga") är resultatet på samma nivå.

Årskurs 9

Enkäten för årskurs nio tar upp ungefär samma samma områden som årskurs fem:

 • veta vad som krävs
 • stimulans
 • tillit till elevens förmåga
 • anpassning efter elevens behov
 • utmaningar
 • argumentation och kritiskt tänkande
 • grundläggande värden i undervisningen/lärandet
 • grundläggande värden på skolan
 • trygghet
 • förhindra kränkningar
 • delaktighet och inflytande
 • ordningsregler
 • studiero
 • elevhälsa

De nio första områdena, värderar Tomelillas elever i årskurs nio lägre än snittet för samtliga medverkande skolor. När det gäller "ordningsregler", "studiero" och "elevhälsa",  är det tvärtom - där är resultatet högre. "Delaktighet och inflytande", hamnar på samma nivå som samltiga svarande skolor.