Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. Alla skolor deltar inte varje gång, men inom en två-årsperiod omfattas samtliga skolor i landet.

Enkäten ges i förskoleklass, åk 5, 8 samt år 2 på gymnasiet. Endast vårdnadshavare tillfrågas i enkäten som rör förskoleklass.

Då Tomelilla inte har något kommunalt gymnasium, finns inget resultat att redovisa i just den delen.

Tomelilla kommuns resultat

Senaste undersökningen är från våren 2022.

Förskoleklass

Enkäten omfattar fem områden:

 • information från skolan
 • stimulans
 • anpassning efter elevens behov
 • bemötande – lärare
 • bemötande – elever
 • trygghet och studiero

Inom samtliga områden rankar vårdnadshavare Tomelillas förskoleklasser högre än resultatet för samtliga deltagande skolenheter, förutom ”bemötande – elever”. Där ligger resultatet marginellt under. Samtliga bedömningar av vårdnadshavare i Tomelilla, ligger på över 7 på den 10-gradiga skalan.

Årskurs 5

Enkäten består av frågor som eleven tar ställning till genom att värdera sin uppfattning. "Vet inte" finns också med som alternativ. De områden som mäts, är:

 • information om utbildningen
 • stimulans
 • stöd
 • kritiskt tänkande
 • bemötande - lärare
 • bemötande - elever
 • inflytande
 • studiero
 • trygghet
 • förhindra kränkningar
 • elevhälsa

Resultatet ligger högre graderat för Tomelillas del än samtliga medverkande skolenheter i landet.

Årskurs 8

Enkäten för årskurs 8 tar upp samma områden som för årskurs 5.

För sex områden, graderar Tomelillas elever sin skola högre än snittet för samtliga deltagande:

 • information om utbildningen
 • stimulans
 • stöd
 • inflytande
 • studiero
 • elevhälsa

Fyra områden, hamnar något lägre:

 • bemötande - lärare
 • bemötande – elever
 • trygghet
 • förhindra kränkningar

Ett område, ”kritiskt tänkande”, värderas på samma nivå som totalgenomsnittet.

2020 såg enkäten något annorlunda ut mot 2022. Den bestod då av påståenden istället för frågor. Årskurs 9 tillfrågades istället för årskurs 8.

På Skolverkets webbplats kan du söka fram resultatet från 2020 och andra år.

Förskoleklass

Enkäten omfattade fem områden:

 • stimulans
 • anpassning efter elevens behov
 • arbetsro
 • trygghet
 • förhindra kränkningar

Inom samtliga områden rankar vårdnadhavare Tomelillas förskoleklasser högre än resultatet för samtliga deltagande skolenheter, så när som vad gäller "arbetsro". Där ligger resultatet marginellt under.

Årskurs 5

Enkäten består av påståenden som eleven tar ställning till genom att värdera utifrån en skala från "stämmer helt och hållet" till "stämmer inte alls". "Vet ej" finns också med som alternativ. De områden som mäts, är:

 • veta vad som krävs/tillit till elevens förmåga
 • stimulans
 • anpassning efter elevens behov
 • utmaningar
 • argumentation och kritiskt tänkande/delaktighet och inflytande 
 • grundläggande värden på skolan/elevhälsa
 • ordningsregler
 • studiero
 • trygghet
 • förhindra kränkningar

Nio av de tio områdena graderas högre än svaren för samtliga deltagade skolor/huvudmän när eleverna i åk 5 svarar. Vad gäller "veta vad som krävs/tillit till elevens förmåga", är resultatet på samma nivå.

Årskurs 9

Enkäten för årskurs nio tar upp ungefär samma samma områden som årskurs fem:

 • veta vad som krävs
 • stimulans
 • tillit till elevens förmåga
 • anpassning efter elevens behov
 • utmaningar
 • argumentation och kritiskt tänkande
 • grundläggande värden i undervisningen/lärandet
 • grundläggande värden på skolan
 • trygghet
 • förhindra kränkningar
 • delaktighet och inflytande
 • ordningsregler
 • studiero
 • elevhälsa

De nio första områdena, värderar Tomelillas elever i årskurs nio lägre än snittet för samtliga medverkande skolor. När det gäller "ordningsregler", "studiero" och "elevhälsa", är det tvärtom - där är resultatet högre. "Delaktighet och inflytande", hamnar på samma nivå som samtliga svarande skolor.