Tomelilla kommun arbetar aktivit med kvalitetsregistren Senior alert och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. 

Vi registrerar också i Palliativa registret. 
 

Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. Läs mer via länken. 

BPSD

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att minska beteendemässiga och psykiska symtom och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Läs mer via länken. 

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slut för patienten och deras närstående. Läs mer via länken.