Tomelilla kommun deltar i olika undersökningar och jämförelser av resultat. Det är viktiga beståndsdelar i vårt kvalitetsarbete som syftar till att vi löpande förbättrar vår service och våra tjänster. Här har vi listat de mest centrala och kommunövergripande.

Mer data och jämförelsetal finns i Kolada, databasen för statistik och nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner.

Använd gärna också vår webbaserade tjänst där du kan jämföra enheter emellan, Tomelilla med andra kommuner eller riket i stort utifrån olika resultat.


SCB (Statistiska centralbyrån) erbjuder varje år kommunerna att delta i en större medborgarundersökning. Den är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges kommuner och regioner för att mäta attityder om kommunen i kommunen.

Undersökningen ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. Nästan alla svenska kommuner har varit med någon gång sedan starten 2005.

Tomelilla har deltagit flera gånger, senast 2016. Resultatet ger en bild av hur Tomelillas invånare ser på hur det är att leva i just Tomelilla.

Slumpmässigt utvalda invånare från 18 år och uppåt får en post- och webbenkät med frågeområdena:

 • några frågor om dig (bakgrundsinformation)
 • skola och omsorg
 • boende och boendemiljö
 • lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • samhällsservice
 • resor och kommunikationer
 • bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • idrott, motion och friluftsliv
 • underhåll av den offentliga miljön
 • trygghet i samhället
 • klimat- och miljöarbete
 • bemötande, information och inflytande i kommunen
 • jämlikhet och integration
 • förtroende
 • allmänna frågor om kommunen

En del frågor handlar direkt om kommunes verksamhet, andra berör inte lika direkt.

Tomelilla kommuns resultat 2021

Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021. Det gör att det inte går att jämföra detta resultat med tidigare års.

1200 enkäter skickades ut under sensommaren. 422 personer valde att delta. Av dessa var 52 procent kvinnor och 48 procent män.

Bland dem som svarat, ser fördelningen i ålder ut så här:

 • 18 – 29 år 11%
 • 30 – 49 år 18%
 • 50 – 64 år 30%
 • 65+           41%

Ett urval av resultatet:

 • 89 (92) procent tycker att Tomelilla är en bra plats att bo och leva på.
 • 81(79) procent tycker att tillgång till kommunal service utanför centralorten är bra.
 • 71 (81) procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra. 
 • 45 (20) procent tycker att skötseln av allmänna platser kan bli bättre. 
 • 84 (81) procent tycker att möjligheten till insyn och inflytande över kommunens verksamheter är låg.
 • 91 (94) procent känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute men då det är mörkt ute, känner sig känner sig 37 (27) procent otrygga.
 • 59 (38) procent tycker att det lokala kultur- och nöjeslivet kan bli bättre. 

Så arbetar vi utifrån resultatet

Underlaget ger en omfattande statistik som vi analyserar vidare ända ner i enskilda frågor. Många svarsresultat hänger tätt ihop med andra undersökningar som till exempel Kommunkompassen.

Resultatet indikerar inom vilka områden kommunen fungerar väl och vilka förbättringar vi behöver prioritera. Efter vår analys bedömer vi vilka konkreta åtgärder som verksamheten ska genomföra för att kommunen ska utvecklas positivt.

Här hittar du statistik från medborgarundersökningen i SCB:s databas

Kommunkompassen är en utvärderingsmodell som genomlyser en kommuns förmåga att uppfylla uppdraget. Utvärderingen är omfattande och genomförs under flera dagar av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kommunen själv avgör om Kommunkompassen ska genomföras eller inte. Syftet är att med stöd av resultatet, ringa in de förbättringsområden som finns för att sedan kunna arbetar vidare med dessa. Kommunkompassens resultat är en del i värderingen för "Årets kvalitetskommun".

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen fungerar som

 • demokratiaktör
 • samhällsbyggare
 • välfärdsaktör
 • arbetsgivare.

Vid utvärderingen ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom områdena:

 • samspel mellan förtroendevalda och medborgar
 • samhällsutveckling
 • styrning och kontroll
 • effektivitet
 • brukarens fokus
 • kvalitetsutveckling
 • arbetsliv
 • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Varje område delas i sin tur in i delområden som poängsätts. Maxpoäng är 800, det högsta en kommun hittills uppnått är 668 poäng (Helsingborg 2017).

Kommunkompassen har reviderats flera gånger, senast 2019/2020. Det går att jämföra resultat mellan versioner, är det mest kvalitetssäkrat att jämföra resultat från samma version.

Tomelilla kommuns resultat

Utvärderingen genomfördes hösten 2020. Det var Tomelillas första Kommunkompass.

Tomelillas totala poäng är 497. Av de fem kommuner som hittills genomfört version 2020 av Kommunkompassen, är det enbart en kommun som fått bättre resultat (Varberg 504 p, har gjort tre kommunkompasser).

Tomelillas resultat ligger mycket över medel för de kommuner som gjort Kommunkompassen för första gången sedan 2016 (437p) och dessutom över medel för samtliga kommunkompasser som genomförts sedan 2016 (475p).

I en jämförelse område för område, ligger Tomelillas resultat över medelvärde eller runt vad gäller samtliga kommunresultat i 2020 års version. Inget delområde utmärker sig alltså som svagt. Resultatet vad gäller ”brukarens fokus”, ”chefs- och ledarskap samt medarbetarskap” och ”arbetsliv” hör till dem som hamnat över medelvärdet och där sticker det sistnämnda ut med hela tio poäng över medel.Tomelillas strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår igenom i utvärderingen, enligt utvärderarna.

Resultatrapporten innehåller konkreta exempel där kommunen har sina styrkor, men också var det finns förbättringsområden.

Så arbetar vi utifrån resultatet

Utvärderingsrapporten ska analyseras och en plan tas fram för fortsatt förbättringsarbete baserat på rekommendationerna.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt näringsliv en undersökning kring hur företag uppfattar det lokala näringslivsklimatet. Resultatet från undersökningen presenteras sedan som en ranking.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Andra delar rör exempelvis  servicen till företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. Rankingen bygger också på statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen.

Tomelillas resultat

2021 höjs Tomelillas totalresultat med 32 placeringar och rankas på plats 111 av landets 290 kommuner. Det är det bästa resultatet Tomelilla fått sedan 2009. Totalbetyget 3,45 hamnar strax över genomsnittet för landets samtliga kommuner.

Utöver en samlad bedömning av det lokala företagsklimatet har företagen satt betyg inom områden som:

 • kontakter med kommunen
 • attityder till företagande
 • kommunens myndighetsutövning
 • information/dialog
 • förutsättningar för företagande
 • brottslighet mot företag

När det gäller området kommunens myndighetsutövning, har företagen fått frågor om service och bemötande, kommunens upphandling, konkurrens från kommunen och förståelse för verksamheten. Här har samtliga betyg gått upp sedan föregående år. Samtliga ligger också över riksgenomsnittet, sånär som på ”service och bemötande” där företagarna ger kommunen 3,20 att jämföra med rikets 3,21.

Kommunpolitikernas och tjänstepersoners attityder bedömer förtagarna lägre än föregående år, medan konkurrens från kommunen och kommunens upphandling, bedöms högre.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Varje år analyseras resultater och aktiviteter tas fram rörande de mått kommunen kan påverka.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning i kommunerna genom en enkätundersökning. Resultatet kan sedan användas också av kommunen.

Tomelillas resultat

Tomelillas totalindex hamnar 2021 på 1,78, vilket är en minskning från fjolårets 2,09. Det är det bästa resultatet sedan 2015.

Deltagarna svarar på frågor kring en rad olika områden, exempelvis om man utsatts för brott, känner otrygghet och upplever störningar där man bor. Resultatet blir ett index där ju lägre siffra, ju bättre (gradering 1-6). Enkäten går ut till 900 personer fördelade på boendeort:

 • centrala Tomelilla tätort
 • Tomelilla tätort övrigt
 • byar på landsbygden

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Mätningens resultat ligger till grund för de aktiviteter kommunen och polisen gör tillsammans för att stärka tryggheten. Som exempel kan nämnas trygghetsvandringar dit allmänheten bjuds in. Syftet är att hitta otrygga platser och konkreta lösningar för att öka tryggheten genom exempelvis bättre belysning. Kommun och polis samarbetar också i projektet Youngster med hembesök hos unga där det finns en oro.

I lokala Brå träffas regelbundet polisen och olika representanter från kommunen för konkret planering av gemensamma frågor.

Insikt är en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som SKR, Sveriges kommuner och regioner utför. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Själva undersökningen består av att en enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Resultaten för de deltagande kommunerna, hamnar sedan i den ranking som kallas "Öppna jämförelser Företagsklimat"

Tomelilla kommuns resultat

2019 hamnade Tomelilla kommun bland de bästa i landet med ett NKI (nöjd-kund-index) på 81 och en sjätteplats. 2020 kvalificerade kommunen sig inte att ingå i den totala NKI-rankingen, då kommunen saknar svar inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Inom mätområdet bygglov får kommunen ett mycket högt betyg (85 och en sjätteplats i landet). Kommunen är även bland de bästa i de så kallade utvecklingsnyckeltalen Effektivitet, Information, Kompetens, Rättssäkerhet och Bemötande. Inom utvecklingsnyckeltalet Tillgänglighet uppnås en medelposition.

Ystad Österlen Miljöförbund (samverkan mellan Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Ystad) som utför delar av myndighetsutövningen i Tomelilla, nådde första plats av gemensamma förbund när det gäller livsmedelskontroll 2019. Resultat för 2020 saknas.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Eftersom Insikt specifikt mäter hur kommunens service uppfattas, är den till god hjälp för oss vad gäller servicenivån i myndighetsutövningen. De förbättringsområden som finns blir tydliga att arbeta vidare med, likväl som det goda resultatet indikerar att vi är på rätt väg.

Aktuell hållbarhet är en etablerad publikation inom just hållbarhetsområdet. Undersökningen man genomför varje år, bygger dels på en enkät som skickas ut till kommunerna samt data från andra källor, exempelvis Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. Resultaten rankas sedan i något som kallas "Sveriges miljöbästa kommun".

Tomelilla kommuns resultat

2021 rankas kommunen på plats 89 av 290. Det är en försämring med 16 steg jämfört med året innan

I kommungruppen "mindre städer och landsbygdskommuner" placerar sig Tomelilla på plats 29 av 136. I Skåne totalt, ligger Tomelilla på plats 15 av 33.

Mer om Tomelillas resultat på Aktuell hållbarhets sida

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Utifrån resultatet på de mått som mäts i undersökningen, formuleras de mål som styr hållbarhetsarbetet i kommunen.