Tomelilla kommun deltar i olika undersökningar och jämförelser av resultat. Det är viktiga beståndsdelar i vårt kvalitetsarbete som syftar till att vi löpande förbättrar vår service och våra tjänster. Här har vi listat de mest centrala och kommunövergripande.

Mer data och jämförelsetal finns i Kolada, databasen för statistik och nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner.

Använd gärna också vår webbaserade tjänst där du kan jämföra enheter emellan, Tomelilla med andra kommuner eller riket i stort utifrån olika resultat.


Kommunkompassen är en utvärderingsmodell som genomlyser en kommuns förmåga att uppfylla uppdraget. Utvärderingen är omfattande och genomförs under flera dagar av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kommunen själv avgör om Kommunkompassen ska genomföras eller inte. Syftet är att med stöd av resultatet, ringa in de förbättringsområden som finns för att sedan kunna arbetar vidare med dessa. Kommunkompassens resultat är en del i värderingen för "Årets kvalitetskommun".

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen fungerar som

 • demokratiaktör
 • samhällsbyggare
 • välfärdsaktör
 • arbetsgivare.

Vid utvärderingen ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom områdena:

 • samspel mellan förtroendevalda och medborgar
 • samhällsutveckling
 • styrning och kontroll
 • effektivitet
 • brukarens fokus
 • kvalitetsutveckling
 • arbetsliv
 • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Varje område delas i sin tur in i delområden som poängsätts. Maxpoäng är 800, det högsta en kommun hittills uppnått är 668 poäng (Helsingborg 2017).

Kommunkompassen har reviderats flera gånger, senast 2019/2020. Det går att jämföra resultat mellan versioner, är det mest kvalitetssäkrat att jämföra resultat från samma version.

Tomelilla kommuns resultat

Utvärderingen genomfördes hösten 2020. Det var Tomelillas första Kommunkompass.

Tomelillas totala poäng är 497. Av de fem kommuner som hittills genomfört version 2020 av Kommunkompassen, är det enbart en kommun som fått bättre resultat (Varberg 504 p, har gjort tre kommunkompasser).

Tomelillas resultat ligger mycket över medel för de kommuner som gjort Kommunkompassen för första gången sedan 2016 (437p) och dessutom över medel för samtliga kommunkompasser som genomförts sedan 2016 (475p).

I en jämförelse område för område, ligger Tomelillas resultat över medelvärde eller runt vad gäller samtliga kommunresultat i 2020 års version. Inget delområde utmärker sig alltså som svagt. Resultatet vad gäller ”brukarens fokus”, ”chefs- och ledarskap samt medarbetarskap” och ”arbetsliv” hör till dem som hamnat över medelvärdet och där sticker det sistnämnda ut med hela tio poäng över medel.Tomelillas strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår igenom i utvärderingen, enligt utvärderarna.

Resultatrapporten innehåller konkreta exempel där kommunen har sina styrkor, men också var det finns förbättringsområden.

Så arbetar vi utifrån resultatet

Utvärderingsrapporten ska analyseras och en plan tas fram för fortsatt förbättringsarbete baserat på rekommendationerna.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt näringsliv en undersökning kring hur företag uppfattar det lokala näringslivsklimatet. Resultatet från undersökningen presenteras sedan som en ranking.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Andra delar rör exempelvis  servicen till företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

Tomelillas resultat

2020 går Tomelilla tillbaka 31 placeringar och rankas på 143 plats av landets 290 kommuner. Kommunpolitikernas attityd till företagande har enligt mätningen förbättrats med 41 placeringar och tillgång till mobilnät och bredband har förbättrats med 31 placeringar. Det sammanfattande omdömet från företagarna har dock sjunkit. En bidragande orsak är tillgången till kompetens. Även tjänstemännens attityd till företagande har gått ner något sedan förra mätningen.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Varje år analyseras resultater och aktiviteter tas fram rörande de mått kommunen kan påverka.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning i kommunerna genom en enkätundersökning. Resultatet kan sedan användas av också kommunen.

Tomelillas resultat

Tomelillas totalindex hamnar 2019 på 2,5, vilket är en liten minskning från fjolårets 2,56. Den upplevda känslan av otrygghet har ökat något, till exempel finns det en oro för att åka kollektivt. Även oron för att utsättas för inbrott i bostaden samt i förråd har ökat något.

Utomhusstörningarna, exempelvis bråk och buskörning, har minskat från 3,5 till 2,8.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Mätningens resultat ligger till grund för de aktiviteter kommunen och polisen gör tillsammans för att stärka tryggheten.

Under 2020 har flera trygghetsvandringar i centralorten Tomelilla genomförts tillsammans med allmänhet, politiker och tjänstepersoner. En av vandringarna var särskilt riktad till unga deltagare. Syftet med vandlingarna är att mer specifikt och i dialog med invånarna komma fram till lämpliga åtgärder och aktiviteter. Dessa tas också upp och föredelas inom Lokala Brå, det brottsförbyggande råd kommunen och polisen har tillsammans.

Insikt är en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som SKR, Sveriges kommuner och regioner utför. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Själva undersökningen består av att en enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Resultaten för de deltagande kommunerna, hamnar sedan i den ranking som kallas "Öppna jämförelser Företagsklimat"

Tomelilla kommuns resultat

2019 hamnade Tomelilla kommun bland de bästa i landet med ett NKI (nöjd-kund-index) på 81 och en sjätteplats. 2020 kvalificerade kommunen sig inte att ingå i den totala NKI-rankingen, då kommunen saknar svar inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Inom mätområdet bygglov får kommunen ett mycket högt betyg (85 och en sjätteplats i landet). Kommunen är även bland de bästa i de så kallade utvecklingsnyckeltalen Effektivitet, Information, Kompetens, Rättssäkerhet och Bemötande. Inom utvecklingsnyckeltalet Tillgänglighet uppnås en medelposition.

Ystad Österlen Miljöförbund (samverkan mellan Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Ystad) som utför delar av myndighetsutövningen i Tomelilla, nådde första plats av gemensamma förbund när det gäller livsmedelskontroll 2019. Resultat för 2020 saknas.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Eftersom Insikt specifikt mäter hur kommunens service uppfattas, är den till god hjälp för oss vad gäller servicenivån i myndighetsutövningen. De förbättringsområden som finns blir tydliga att arbeta vidare med, likväl som det goda resultatet indikerar att vi är på rätt väg.

Aktuell hållbarhet är en etablerad publikation inom just hållbarhetsområdet. Undersökningen man genomför varje år, bygger dels på en enkät som skickas ut till kommunerna samt data från andra källor, exempelvis Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. Resultaten rankas sedan i något som kallas "Sveriges miljöbästa kommun".

Tomelilla kommuns resultat

2021 rankas kommunen på plats 89 av 290. Det är en försämring med 16 steg jämfört med året innan

I kommungruppen "mindre städer och landsbygdskommuner" placerar sig Tomelilla på plats 29 av 136. I Skåne totalt, ligger Tomelilla på plats 15 av 33.

Mer om Tomelillas resultat på Aktuell hållbarhets sida

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Utifrån resultatet på de mått som mäts i undersökningen, formuleras de mål som styr hållbarhetsarbetet i kommunen.