Tomelilla kommun deltar i olika undersökningar och jämförelser av resultat. Det är viktiga beståndsdelar i vårt kvalitetsarbete som syftar till att vi löpande förbättrar vår service och våra tjänster. Här har vi listat de mest centrala och kommunövergripande.

Mer data och jämförelsetal finns i Kolada, databasen för statistik och nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner.


KKiK - Kommunens kvalitet i korthet - är ett jämförande verktyg som tagits fram av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra. Det är frivilligt för en kommun att vara med. I nuläget deltar den övervägande majoriteten av Sveriges kommuner, vilket gör möjligheten till jämförelse stor.

Vad mäter KKiK?

De nyckeltal som mäts och jämförs finns inom områdena:

 • barn och unga
 • stöd och omsorg
 • samhälle och miljö

De dryga 40 nyckeltalen har en direkt koppling till resultat som kommunen kan styra över. Det betyder att KKiK är ett bra verktyg för kommunens arbete med styrning och ständiga förbättringar av servicen.

Tomelilla kommuns resultat

2021

10 nyckeltal är gröna. Där återfinns resultaten bland de 25% bästa. Det rör sig bland annat om "elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor " och "Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende" .

14 nyckeltal är gula, det vill säga i nivå med rikssnittet. Bland dessa finns "aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek" och "kostnad för familj och individomsorg".

15 nyckeltal är röda. Det betyder att Tomelilla kommuns resultat hamnar under riksnittet. Här finns exempelvis "elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram" och "Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga".

4 av de 41 nyckeltalen har inget resultat alls (obesvarade eller finns inte i Tomelilla).

Hela resultatet och alla nyckeltal finns i databasen Kolada. Där hittar du också trenden över flera år.

I vår jämförelsetjänst hittar du Tomelillas resultat i jämförelse med grannkommuner.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Närmast behöver vi säkerställa att all mått till KKiK lämnas in till nästa omgång. Flera av måtten finns målsatta inom de olika verkamheterna.

SCB (Statistiska centralbyrån) erbjuder varje år kommunerna att delta i en större medborgarundersökning. Den är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges kommuner och regioner för att mäta attityder om kommunen i kommunen.

Undersökningen ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. Nästan alla svenska kommuner har varit med någon gång sedan starten 2005.

Tomelilla har deltagit flera gånger, senast 2021. Resultatet ger en bild av hur Tomelillas invånare ser på hur det är att leva i just Tomelilla.

Slumpmässigt utvalda invånare från 18 år och uppåt får en post- och webbenkät med frågeområdena:

 • några frågor om dig (bakgrundsinformation)
 • skola och omsorg
 • boende och boendemiljö
 • lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • samhällsservice
 • resor och kommunikationer
 • bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • idrott, motion och friluftsliv
 • underhåll av den offentliga miljön
 • trygghet i samhället
 • klimat- och miljöarbete
 • bemötande, information och inflytande i kommunen
 • jämlikhet och integration
 • förtroende
 • allmänna frågor om kommunen

En del frågor handlar direkt om kommunes verksamhet, andra berör inte lika direkt.

Tomelilla kommuns resultat 2022

1200 enkäter skickades ut under sensommaren. 427 personer valde att delta. Av dessa var det något fler kvinnor än män som svarat.

Bland dem som svarat, ser fördelningen i ålder ut så här (en del respondenter har inte angett uppgiften):

 • 18 – 29 år ca 10%
 • 30 – 49 år ca 19%
 • 50 – 64 år ca 27%
 • 65+          ca 43%

Ett urval av resultatet

Första siffran visar resultatet från den senaste undersökningen 2022. Inom parentes direkt efter, finns resultatet från 2021. Sist i meningen inom parentes, är riksnittet för frågan 2022.

 • 90 (89) procent tycker att Tomelilla är en bra plats att bo och leva på (riket 92).
 • 81(81) procent tycker att tillgång till kommunal service utanför centralorten är bra (riket 80).
 • 79 (71) procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra (riket 81). 
 • 33 (45) procent tycker att skötseln av allmänna platser kan bli bättre (riket 19). 
 • 84 (84) procent tycker att möjligheten till insyn och inflytande över kommunens verksamheter är låg (riket 79).
 • 92 (91) procent känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute men då det är mörkt ute, känner sig känner sig 29 (37) procent otrygga (riket 95 resp. 25).
 • 57 (59) procent tycker att det lokala kultur- och nöjeslivet kan bli bättre (34). 

Så arbetar vi utifrån resultatet

Underlaget ger en omfattande statistik som vi analyserar vidare ända ner i enskilda frågor. Många svarsresultat hänger tätt ihop med andra undersökningar som till exempel Kommunkompassen.

Resultatet indikerar inom vilka områden kommunen fungerar väl och vilka förbättringar vi behöver prioritera. Efter vår analys bedömer vi vilka konkreta åtgärder som verksamheten ska genomföra för att kommunen ska utvecklas positivt.

Här hittar du statistik från medborgarundersökningen i SCB:s databas

Kommunkompassen är en utvärderingsmodell som genomlyser en kommuns förmåga att uppfylla uppdraget. Utvärderingen är omfattande och genomförs under flera dagar av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kommunen själv avgör om Kommunkompassen ska genomföras eller inte. Syftet är att med stöd av resultatet, ringa in de förbättringsområden som finns för att sedan kunna arbetar vidare med dessa. Kommunkompassens resultat är en del i värderingen för "Årets kvalitetskommun".

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen fungerar som

 • demokratiaktör
 • samhällsbyggare
 • välfärdsaktör
 • arbetsgivare.

Vid utvärderingen ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom områdena:

 • samspel mellan förtroendevalda och medborgare
 • samhällsutveckling
 • styrning och kontroll
 • effektivitet
 • brukarens fokus
 • kvalitetsutveckling
 • arbetsliv
 • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Varje område delas i sin tur in i delområden som poängsätts. Maxpoäng är 800, det högsta en kommun hittills uppnått är 668 poäng (Helsingborg 2017).

Kommunkompassens verktyg har reviderats flera gånger. Det går att jämföra resultat mellan versioner, är det mest kvalitetssäkrat att jämföra resultat från samma version.

Tomelilla kommuns resultat 2023

Tomelilla kommun får i undersökningen som stod klar i slutet av mars 2023, 546 poäng. Det är en stor förbättring jämfört med 2021.

Starkaste området är ”arbetsliv”, men störst hopp uppåt i jämförelse med förra gången, har ”samspel mellan förtroendevalda och medborgare”. Samtliga utvärderade områden får poäng i spannet 63 – 76, vilket visar på en genomgående jämn kvalitet. Inget område sackar efter eller sticker i väg. Det är ett resultat som är över medelvärdet för samtliga 19 kommuner som 2021-2022 genomfört Kommunkompassen. Det gäller dessutom för samtliga områden i undersökningen.

Tomelilla kommuns resultat 2021

Utvärderingen genomfördes under hösten 2020. Det var Tomelillas första Kommunkompass.

Tomelillas totala poäng är 497. Tomelillas resultat ligger mycket över medel för de kommuner som gjort Kommunkompassen för första gången sedan 2016 (437p) och dessutom över medel för samtliga kommunkompasser som genomförts sedan 2016 (475p).

I en jämförelse område för område, ligger Tomelillas resultat över medelvärde eller runt vad gäller samtliga kommunresultat i 2020 års version. Inget delområde utmärker sig alltså som svagt. Resultatet vad gäller ”brukarens fokus”, ”chefs- och ledarskap samt medarbetarskap” och ”arbetsliv” hör till dem som hamnat över medelvärdet och där sticker det sistnämnda ut med hela tio poäng över medel.Tomelillas strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår igenom i utvärderingen, enligt utvärderarna.

Resultatrapporten innehåller konkreta exempel där kommunen har sina styrkor, men också var det finns förbättringsområden.

Så arbetar vi utifrån resultatet

Utvärderingsrapporten ska analyseras och en plan tas fram för fortsatt förbättringsarbete baserat på rekommendationerna.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt näringsliv en undersökning kring hur företag uppfattar det lokala näringslivsklimatet. Resultatet från undersökningen presenteras sedan som en ranking.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Andra delar rör exempelvis servicen till företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. Rankingen bygger också på statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen.

Tomelillas resultat

2023, får Tomelilla plats 68 av landets 290 kommuner. Det är en rejäl förbättring mot året innan där platsen var 133.

I jämförelse med liknande kommuner i gruppen ”pendlingskommun nära mindre stad/tätort”, är Tomelillas placering 13 av 52.

De lokala företagens sammanfattade omdöme om företagsklimatet, har ökar från 3,32 2022, till 3,64 av möjliga 6,0.

Utöver den samlade bedömningen har företagen satt betyg inom områden som:

 • kontakter med kommunen
 • attityder till företagande
 • kommunens myndighetsutövning
 • information/dialog
 • förutsättningar för företagande
 • brottslighet mot företag

Resultatet har ökar i stort sett på samtliga delområden. Mått som rör kommunens service och bemötande, information och upphandling, har ökat markant från föregående år.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Varje år analyseras resultater och aktiviteter tas fram rörande de mått kommunen kan påverka.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning i kommunerna genom en enkätundersökning. Resultatet kan sedan användas också av kommunen.

Tomelillas resultat

Tomelillas totalindex hamnar 2022 på 1,97, vilket är en liten ökning från fjolårets 1,89.

Deltagarna svarar på frågor kring en rad olika områden, exempelvis om man utsatts för brott, känner otrygghet och upplever störningar där man bor. Resultatet blir ett index där ju lägre siffra, ju bättre (gradering 1-6). Enkäten går ut till 900 personer fördelade på boendeort:

 • centrala Tomelilla tätort
 • Tomelilla tätort övrigt
 • byar på landsbygden

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Mätningens resultat ligger till grund för de aktiviteter kommunen och polisen gör tillsammans för att stärka tryggheten. Resultatet skiftar i de olika områdena, där centrala Tomelilla får högst problemindex och landsbygden lägst.

Som exempel på gemensamma aktiviteter kan nämnas trygghetsvandringar dit allmänheten bjuds in. Syftet är att hitta otrygga platser och konkreta lösningar för att öka tryggheten genom exempelvis bättre belysning. Kommunpolisen och kommunens trygghetssamordnare arbetar också tillsammans inom det som kallas EST, Effektiv samordning för trygghet. Det är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

I lokala Brå träffas regelbundet polisen och olika representanter från kommunen för konkret planering av gemensamma frågor.

Insikt är en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som SKR, Sveriges kommuner och regioner utför. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Själva undersökningen består av att en enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Resultaten för de deltagande kommunerna, hamnar sedan i den ranking som kallas "Öppen jämförelse Företagsklimat".

Tomelilla kommuns resultat

2022 fick Tomelilla ett totalt NKI (nöjd-kund-index) på 77 och med det plats 76 av 196. Det är en god ökning från 2021 där NKI var 62 och platsen 182.

Inom mätområdet mijö och hälsoskydd, får kommunen ett högt NKI med 78. Det ger plats 32 av 148 . Vad gäller bygglov ökar betyget rejält. 2022 får kommunen ett NKI på 79 och plats 33 att jämföra med NKI 54 och plats 145 året innan. 168 kommuner mättes 2022.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Eftersom Insikt specifikt mäter hur kommunens service uppfattas, är den till god hjälp för oss vad gäller servicenivån i myndighetsutövningen. De förbättringsområden som finns blir tydliga att arbeta vidare med. Goda resultat indikerar att vi är på rätt väg.

Aktuell hållbarhet är en etablerad publikation inom just hållbarhetsområdet. Undersökningen man genomför varje år, bygger dels på en enkät som skickas ut till kommunerna samt data från andra källor, exempelvis Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. Resultaten rankas sedan i något som kallas "Sveriges miljöbästa kommun".

Tomelilla kommuns resultat

2022 rankas Tomelilla kommun på plats 55 bland landets 290 kommuner. Det är en förbättring med 34 steg jämfört med året innan.

I kommungruppen "mindre städer" placerar sig Tomelilla på plats 11 av 81. Det är också ett kliv uppåt - 18 steg - men 2021 var kategorin något större.

I Skåne totalt, ligger Tomelilla på plats 9 (2021: 15) av 33.

Mer om Tomelillas resultat på Aktuell hållbarhets sida

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Utifrån resultatet på de mått som mäts i undersökningen, formuleras de mål som styr hållbarhetsarbetet i kommunen.