Tomelilla kommun deltar i olika undersökningar och jämförelser av resultat. Det är viktiga beståndsdelar i vårt kvalitetsarbete som syftar till att vi löpande förbättrar vår service och våra tjänster. Här har vi listat de mest centrala och kommunövergripande.

Mer data och jämförelsetal finns i Kolada, databasen för statistik och nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner.

Använd gärna också vår webbaserade tjänst där du kan jämföra enheter emellan, Tomelilla med andra kommuner eller riket i stort utifrån olika resultat.


KKiK - Kommunens kvalitet i korthet - är ett jämförande verktyg som tagits fram av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra. Det är frivilligt för en kommun att vara med. I nuläget deltar den övervägande majoriteten av Sveriges kommuner, vilket gör möjligheten till jämförelse stor.

Vad mäter KKiK?

De nyckeltal som mäts och jämförs finns inom områdena:

 • barn och unga
 • stöd och omsorg
 • samhälle och miljö

De 41 nyckeltalen har en direkt koppling till resultat som kommunen kan styra över. Det betyder att KKiK är ett bra verktyg för kommunens arbete med styrning och ständiga förbättringar av servicen.

Tomelilla kommuns resultat

2019

Sex nyckeltal är gröna. Där återfinns resultaten bland de 25% bästa. Det rör sig bland annat om "kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg" och "miljöbilar i kommunorganisationen.

Nio nyckeltal är gula, det vill säga i nivå med rikssnittet. Bland dessa finns "placering på förskola på önskat placeringsdatum" och "kostnad för familj och individomsorg".

Tio nyckeltal är röda. Det betyder att Tomelilla kommuns resultat hamnar under riksnittet. Här finns exempelvis "elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram" (två mått) och "Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - brukaren får bestämma om saker som är viktiga".

16 av de 41 nyckeltalen har inget resultat alls (obesvarade).

Hela resultatet och alla nyckeltal finns i databasen Kolada. Där hittar du också trenden över flera år.

I vår jämförelsetjänst hittar du Tomelillas resultat i jämförelse med grannkommuner.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Närmast behöver vi säkerställa att all mått till KKiK lämnas in till nästa omgång. Flera av måtten finns målsatta inom de olika verkamheterna.

Kommunkompassen är en utvärderingsmodell som genomlyser en kommuns förmåga att uppfylla uppdraget. Utvärderingen är omfattande och genomförs under flera dagar av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kommunen själv avgör om Kommunkompassen ska genomföras eller inte. Syftet är att med stöd av resultatet, ringa in de förbättringsområden som finns för att sedan kunna arbetar vidare med dessa. Kommunkompassens resultat är en del i värderingen för "Årets kvalitetskommun".

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen fungerar som

 • demokratiaktör
 • samhällsbyggare
 • välfärdsaktör
 • arbetsgivare.

Vid utvärderingen ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom områdena:

 • samspel mellan förtroendevalda och medborgar
 • samhällsutveckling
 • styrning och kontroll
 • effektivitet
 • brukarens fokus
 • kvalitetsutveckling
 • arbetsliv
 • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Tomelilla kommuns resultat

Hösten 2020 deltar Tomelilla kommun för första gången. Därför finns ännu inget resultat att presentera.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt näringsliv en undersökning kring hur företag uppfattar det lokala näringslivsklimatet. Resultatet från undersökningen presenteras sedan som en ranking.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Andra delar rör exempelvis  servicen till företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

Tomelillas resultat

2019 rankas Tomelilla på 112 plats av landets 290 kommuner. Det är tjugo placeringar bättre än föregående år. Det sammanfattande omdömet från företagarna har ökat liksom uppfattningen om dialogen med kommunen men betyget för såväl upphandling som tillgång på kompetens har sjunkit.

Hela resultatet på Svenskt näringslivs webbsida

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Varje år analyseras resultater och aktiviteter tas fram rörande de mått kommunen kan påverka.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning i kommunerna genom en enkätundersökning. Resultatet kan sedan användas av också kommunen.

Tomelillas resultat

Tomelillas totalindex hamnar 2019 på 2,5, vilket är en liten minskning från fjolårets 2,56. Den upplevda känslan av otrygghet har ökat något, till exempel finns det en oro för att åka kollektivt. Även oron för att utsättas för inbrott i bostaden samt i förråd har ökat något.

Utomhusstörningarna, exempelvis bråk och buskörning, har minskat från 3,5 till 2,8.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Mätningens resultat ligger till grund för de aktiviteter kommunen och polisen gör tillsammans för att stärka tryggheten.

Under 2020 har flera trygghetsvandringar i centralorten Tomelilla genomförts tillsammans med allmänhet, politiker och tjänstepersoner. En av vandringarna var särskilt riktad till unga deltagare. Syftet med vandlingarna är att mer specifikt och i dialog med invånarna komma fram till lämpliga åtgärder och aktiviteter. Dessa tas också upp och föredelas inom Lokala Brå, det brottsförbyggande råd kommunen och polisen har tillsammans.

Insikt är en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som SKR, Sveriges kommuner och regioner utför. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Själva undersökningen består av att en enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Resultaten för de deltagande kommunerna, hamnar sedan i den ranking som kallas "Öppna jämförelser Företagsklimat"

Tomelilla kommuns resultat

2019 hamnar Tomelilla kommun bland de bästa i landet med ett NKI (nöjd-kund-index) på 81 och en sjätteplats.  188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen detta år.

Bland de olika mätområdena får bygglov ett högt betyg (plats 16). Hanteringen av serveringstillstånd som sker i samarbete med Simrishamn, Ystad och Sjöbo når också högt. Ystad Österlen Miljöförbund, som utför delar av myndighetsutövningen i Tomelilla, hamnar över medel i kundnöjdhet och på första plats av gemensamma förbund när det gäller livsmedelskontroll.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Eftersom Insikt specifikt mäter hur kommunens service uppfattas, är den till god hjälp för oss vad gäller servicenivån i myndighetsutövningen. De förbättringsområden som finns blir tydliga att arbeta vidare med, likväl som det goda resultatet indikerar att vi är på rätt väg.

Aktuell hållbarhet är en etablerad publikation inom just hållbarhetsområdet. Undersökningen man genomför varje år, bygger dels på en enkät som skickas ut till kommunerna samt data från andra källor, exempelvis Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. Resultaten rankas sedan i något som kallas "Sveriges miljöbästa kommun".

Tomelilla kommuns resultat

2020 rankas kommunen på plats 73 av 290. Det är en förbättring med 42 steg jämfört med året innan

I kommungruppen "mindre städer och landsbygdskommuner" placerar sig Tomelilla på plats 20 av 136. I Skåne totalt, ligger Tomelilla på plats 10 av 33.

Mer om Tomelillas resultat på Aktuell hållbarhets sida

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Utifrån resultatet på de mått som mäts i undersökningen, formuleras de mål som styr hållbarhetsarbetet i kommunen.