Från anmälan

En invånare hade under 2019 bett kommunen ta bort en gran som slagit rot i en häck. Den aktuella grönytan sköts av kommunen. Invånaren hade fått till svar att den inte skulle tas bort, men hade inte fått någon motivering och förstod inte beslutet. Han visste inte heller hur han skulle kunna ta ärendet vidare när anledningen till beslutet saknades.

Krångelportalens kommentar

Om man är missnöjd med hur kommunen sköter grönytor så är det egentligen ett klagomål, och inte ett krångelärende. Men att beslutet inte motiverats eller förklarats, gör det krångligt att förstå. Kommunen valde därför att betrakta det som ett krångelärende och kontaktade gata- och parkenheten för att se till att invånaren fick en motivering.

Resultat

Då personal bytts ut på gata- och parkenheten fanns ingen som kunde förklara det ursprungliga beslutet. Däremot granskade man ärendet på nytt och beslöt att ta bort granen.

Rutiner för att motivera beslut till invånare som frågar ska ses över.

Från anmälan

En invånare har mejlat frågor till kommunen om hur planarbetet kring gamla stärkelsefabriken fortlöper, men inte fått några svar. På ett informationsmöte under 2019 lovade kommunen att skicka fortlöpande information via mejl till de berörda, men den informationen har uteblivit. Anmälaren tycker att det är krångligt att få information från kommunen.

Krångelportalens kommentar

Det är ett gränsfall om detta var ett krångelärende eller inte. Men får man inte svar från kommunen blir det krångligt att förstå kommunens arbete. Vi valde därför att hantera detta som ett krångelärende.

Resultat

I detta fallet visade det sig att invånaren hade mejlat en tjänsteman som var föräldraledig under en lång period. Inget autosvar fanns kopplat till e-postadressen så invånaren hade ingen aning om att ingen läste mejlen. Det finns en rutin att det alltid ska finnas ett autosvar aktiverat då någon är borta en längre tid. Enheten kan också välja att någon annan läser mejlen från den frånvarande tjänstemannen. Inget av det gjordes här, och därför fick inte invånaren några svar. Enheten har nu åtgärdat det och sett över hur man följer rutiner.

Sen har det också skett ett missförstånd kring huruvida det utlovats fortlöpande information via mejl till berörda på det informationsmöte som hölls under 2019. Kommunen har enligt berörda tjänstemän aldrig lovat detta, men uppenbarligen har informationen kunnat missförstås. Den information som skickas till berörda invånare skickas vid vissa fastställda delar i planarbetet. Enheten tar lärdom av detta och ska se till att informera på ett tydligare sätt på informationsmöten i framtiden.