Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet är kommunens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. 

Agenda 2030 och globala målen

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. För att målen ska kunna uppnås behöver hela samhället vara delaktigt.

Tomelilla kommun vill vara en förebild genom att aktivt och målmedvetet arbeta med omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Glokala Sverige

Tomelilla kommun är med i kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Syftet är att se till att kommunens tjänstepersoner och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Några av sakerna vi gör

Tomelilla kommun jobbar aktivt för att bli fossilbränslefria. Vi deltar bland annat i projektet Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne och projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” som pågår till 2022.  

Miljövänlig hämtning av avfall
Vi hämtar hushållsavfall med lastbilar som drivs på biogas. Kanske just din äppelskrutt bidrar till att lastbilarna tar sig framåt?

Laddstolpar
I Tomelilla kan du ladda din elbil med några av våra laddstolpar. Har du bråttom laddar du bilen med snabbladdaren i Svampakorset. Du hittar även laddstolpar i Brösarp, Skåne Tranås, Smedstorp och i Tomelilla tätort. 

Tankställe för biogas
I Tomelilla (vid Svampakorset) kan du tanka biogas på tankställe som kommunen tillsammans med lantbrukare, bilfirmor, Österlens kraft, Simrishamns kommun och privatpersoner är delägare i.

Vi samkör, tillsammans med grannkommuner, varor med lastbilar drivna av biogas till våra olika enheter.

En samordnad varudistribution:

  • ökar möjligheten för lokala varuleverantörer att delta i kommunens upphandlingar, genom att de får leverera till en enda plats.
  • minskar miljöpåverkan genom att köra med biogas och hög fyllnadsgrad i bilarna.
  • ökar trafiksäkerhet vid exempelvis skolor genom att minska antalet lastbilar som levererar.
  • minskar arbetsbelastningen på enheterna genom att en effektiv ruttplanering också ger tydliga tidpunkter för leverans av varor.

 

Vid upphandling av varor och tjänster ställer vi olika miljökrav. Ett exempel är att i samband med upphandling av livsmedel ställer kommunen höga krav på djurskyddsfrågor när det gäller kött.

Energi- och klimatplan 2020-2025

Tomelilla kommun har ett övergripande mål för sitt energi- och klimatarbete att bli fossilfria när det gäller uppvärmning, el, och transporter. Kommunen har under flera år arbetet på olika sätt för att uppnå målet och arbetet har delvis finansierats genom olika projektpengar. Satsningarna har gett minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och ökad kompetens om det interna arbetet med frågorna.

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur avfallshanteringen i Sysavregionen ska utvecklas. Den gemensamma kretsloppslanen är hela kommunens plan och berör kommunens egna verksamheter, företag och kommuninvånarna. Den gemensamma kretsloppsplanen gäller 2021–2030.