Tomelilla kommun har under sju år, sedan 2016, deltagit i projektet Fossilbränslefria kommuner och arbetat med att minska användningen av fossila bränslen i våra verksamheter. Resultatet har varit lyckat, Tomelilla och sex andra skånska kommuner har på sju år uppnått 98 procent fossilbränslefritt och sänkt klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent. Samtidigt har kommunerna ökat andelen förnybar energi i uppvärmningen från 76 till 99 procent.

Projektet är nu avslutat

Resultatrapporten och alla verktyg som används i arbetet finns på webbplatsen fossilbranslefriakommuner.se.

Fossilbränslefria kommuner 2.0

Tomelilla har deltagit i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” som pågick till 2022. Ett fortsättningsprojekt som byggde vidare på resultaten från projektet ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” som genomförts under 2016-2018.

Målet

Det övergripande målet för projektet var att de deltagande kommunerna under 3 år avsevärt (minst 25% ytterligare) skulle minska sin klimatpåverkan - i första hand genom minskad användning av fossil energi i den egna verksamheten men också genom åtgärder som minskar indirekt klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

Fem arbetspaket för att nå målet

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen och klimatutsläpp och årligen uppvisa kontinuerliga förbättringar.
  • Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner: Kommunerna ska fortsätta fasa ut fossilbränsleberoende personbilar och lätta lastbilar och arbeta aktivt med att efterfråga, utvärdera och använda fossilbränslefria arbetsmaskiner i sin verksamhet. Målet är att minst 90 % av kommunernas personbilar och lätta lastbilar kan köras fossilbränslefritt och att minst 80 % av drivmedlet som används i den egna verksamheten fossilbränslefritt.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska ge goda förutsättningar för sina medarbetare att enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina tjänsteresor, inklusive möjligheten till resfria digitala möten. Detta ska leda till att minst 70 % av tjänsteresorna genomförs med fossilbränslefria alternativ.
  • Klimatsmart offentlig konsumtion: Kommunerna ska arbeta med att öka kännedomen om hur organisationens konsumtion av produkter och/eller tjänster bidrar till klimatpåverkan och genomföra åtgärder som minskar denna klimatpåverkan. På längre sikt ska aktiviteten leda till tydligare klimatkrav vid upphandlingar.
  • Ledarskap och inspiration: De deltagande kommunerna har bidragit till högre kunskap hos medarbetare och politiker i den egna organisationen om klimatfrågan och vilka möjligheter och utmaningar den medför. Kommunerna ska dessutom tillskansa sig fler verktyg och metoder för att ställa om till en helt fossilbränslefri och klimatsmart organisation i samverkan med andra samhällsaktörer.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet har en totalbudget på 18 miljoner och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Rapporter

Tidigare projekt

Vi har deltagit i projekt 2016-2019: Fossilbränslefria kommuner och upproret Fossilbränslefritt Skåne 2020. Du hittar rapporter och mer information om projektet på Länsstyrelsens hemsida.