Ett Leaderprojekt i sex skånska kommuner

De flesta vattendragen i sydöstra Skåne är starkt påverkade av höga halter av näringsämnen, framför allt fosfor och kväve. Höga fosforutsläpp leder till övergödda vattendrag vilket i sin tur bidrar till övergödning av marina system.

Österlens åar mynnar till Östersjön och därmed bärs ett stort ansvar från var och en att förbättra vattendragen. Därför har vattenråden i samarbete med kommunerna i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag som huvudsyfte att jobba för god ekologisk och kemisk status i våra vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Österlens vattenråd (ÖVR) och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) vill genom Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag förstärka vattenvårdsarbetet i anslutning till vattendragen. I samarbete med kommunerna och ideella föreningar jobbar projektet för hållbara lösningar inom vattenvårdsarbetet för att uppnå god kemisk och ekologisk status i vattenmiljöerna enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Genom ett samarbete som följer naturliga gränser i form av avrinningsområden istället för administrativa gränser är syftet att förankra en helhetssyn där arbetet ska involvera hela vattendragen från källa till hav. Vattenråden ska i projektet representera alla intressen i avrinningsområdet och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta. Råden ökar kunskapen och medvetenheten om de lokala vattnen, arbetar för åtgärder och bidrar till en ämnesövergripande tvärsektoriell hantering av vattenfrågor.

Åtgärdsarbetet förstärker landsbygdsutvecklingen, ekosystemtjänster för de areella näringarna, vattenmiljöerna, turism, rekreation och närnatur. Den anställda personalen driver och genomför projekten i ett sammanhållet och riktat åtgärdsarbete.

Projektets långsiktiga mål är att vattendragen ska uppnå ”god ekologisk och kemisk status”. Detta kommer att ske både genom handlingar hos enskilda personer som minskar belastningen på våra vattendrag och att konkreta åtgärder genomförs i avrinningsområdena.

Konkreta åtgärder kräver oftast att finansiering delvis sker med externa medel. Regelverket för LEADER tillåter inte att dess medel används i projekt där andra offentliga bidrag ingår. Små konkreta åtgärder genomförs genom ideell insats i projektet och projektet som helhet kan leda till att större konkreta åtgärder genomförs.

Genom ett samarbete blir det möjligt att gemensamt tar ansvar för att nå målen.

Inom Österlens sköna vattendrag har vi en bred målgrupp med lokal förankring och vi sprider kunskap och engagemang. Den lokala kunskapen kommer till gagn för vattenrådens fortsatta arbete samtidigt som vattenrådets samlade erfarenheter kommer ut till människor som bor inom berörda avrinningsområdena.

Projektägare: Tomelilla Kommun.

Samarbetskommuner: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Kristianstad, Sjöbo.

Projektlängd: 3 år (preliminärt slutdatum 31 mars 2021).

Projektets budget: 3 mnkr varav hälften är ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från 6 kommuner i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt samarbetsavtalet.

Samarbetskommuner