Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommuner använder tillsammans affärsmodellen samordnad varudistibution. Modellen skapades för att på ett bättre sätt tillgodose kommunernas behov och ger kommunen betydligt större möjlighet att påverka framför allt transporter.

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör/leverantör. Varuleverantörerna lämnar sitt gods på en gemensam terminal där varorna samlastas för vidare transport med ett fordon. Detta gör transporterna mer effektiva eftersom lastbilarna kan fyllas bättre.

Leveranser till kommunernas verksamheter sker på en på förhand överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt. Eftersom verksamheten vet när leveranserna förväntas komma kan de schemalägga personal för att ta emot leveranserna. Kommunen kan dessutom planera rutterna för att undvika att tunga fordon kör in på skolgårdar när eleverna har rast och liknande.

Sammantaget innebär affärsmodellen en ökad trafiksäkerhet, en minskad miljöpåverkan samt en ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer att delta i kommunens upphandlingar. Sedan modellen infördes har kommunen större möjligheter att följa upp hur den upphandlade distributören utför sitt uppdrag, till exempel genom att övervaka hur hög hastighet de håller under körningarna. Antalet leveranstillfällen till verksamheterna i Simrishamn, Ystad och Tomelilla minskade under första året efter införandet av modellen från 26 500 till 7 000.

 I dag distribueras livsmedel, kontors-, skol-, och lekmaterial, kopieringspapper, kemtekniska produkter och storhushållsprodukter genom distributionscentralen.