Avgifter och taxor 2023

Avgifter för kopiering 2023

Kopiering (Inklusive moms) Kronor
Enkelsidig kopiering  
Mindre än 50 exemplar  
A0/kopia 75
A1/kopia 62,50
A2/kopia 50
A3/kopia 1,80
A4/kopia 1,70
A5/kopia 1,70
Mer än 50 exemplar  
A3/kopia 1,70
A4/kopia 1,20
   
Dubbelsidig kopiering  
Mindre än 50 exemplar  
A3/kopia 2,75
A4/kopia 2,60
   
Tillkommer: Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30
Kartongpapper/blad 0,30
Häftning med klammer per ex 0,15
Stämpling och vidimering/kopia 1,00

Portokostnad

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.

Avgift allmäna handlingar e-post

Avgiften gäller för utskick av allmäna handingar via e-post som är tio eller fler. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje därutöver kostar 2 kronor styck. En handling kan bestå av flera dokumentsidor - sidomfånget påverkar inte avgiften per handling.

Om bestämmelsen om avgiftsfrihet uppenbart missbrukas, kan vi vid varje ny beställning lägga ihop denna med tidigare beställningar. Då kommer vi ta ut en avgift utifrån den sammanlagda beställningen.


Barn och utbildning

Maxtaxa förskola och fritidshem

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten kommunen kan få ersättning för är 52 410 kronor per månad. Avgiften justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar.

Avgifter inom skola 2023

  Avgiftstak Dock högst
Förskola/pedagogisk omsorg    
Barn 1 3 % 1 645 kr
Barn 2 2 % 1 097 kr
Barn 3 1 % 548 kr
Fritidshem/pedagogisk omsorg    
Barn 1 2 % 1 097 kr
Barn 2 1 % 548 kr
Barn 3 1 % 548 kr
     
    Avgift:
Förlorat busskort   100 kr

Stöd och omsorg

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som högst 2 359 kronor i månaden beroende av din inkomst och boendekostnad. Maxtaxan är lagstadgad medan hyra och avgifter för mat bestäms av kommunen. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 

Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård 2023

Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr
1 1-3 timmar/månad 755 kr
2 4-9 timmar/månad 1 533 kr
3 10 timmar eller mer 2 359 kr

Övriga avgifter inom vård och omsorg 2023

  Avgift
Trygghetslarm 344 kr/månad
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 57 kr/månad
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 344 kr
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 113 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice * 28 kr/timme
Avlastning/korttidsboende 182 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan 46 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård 432 kr
Hyra av hjälpmedel 91 kr/månad
Hämtning av hjälpmedel 456 kr

Måltidsavgifter 2022

  Avgift
Måltidskostnader särskilt boende  
Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion
Eftermiddagskaffe 18 kr
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad
   
Middagsabonnemang ordinärt boende  
Helt middagsabonnemang 2 700 kr/månad. I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet samtliga dagar under månaden.
Halvt middagsabonnemang 1 350 kr/månad. I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet i 15 dagar.

Samhällsbyggnad

Avgifter för upplåtelse av offentlig mark 2023

  Avgift Minsta avgift
A Kommersiellt syfte    
A1 Försäljning    
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 00-24 (byggnadslov erfordras) 10 kr/m² per påbörjad vecka 512 kr
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 08-24 9 kr/m² per påbörjad vecka 512 kr
A2 Annat    
Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 512 kr per ansökan  
Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. Ingen avgift  
     
B Övrigt syfte    
Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt 11 kr/m2 per påbörjad vecka eller grundavgift 22 847 kr plus 2kr/m2 per påbörjad vecka. 512 kr
     
C Ideellt och politiskt syfte    
Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, teatermobilen, valmöten m.m. Ingen avgift  
     
D Speciella avgifter    
D1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning    
Vid kommersiellt och övrigt syfte:    
– Utförs arbete utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris  
Vid ideellt syfte:    
– Utförs arbete normalt av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris  
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd ansvarig för skyltningen Ingen avgift  
D2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis):    
Vid kommersiellt och övrigt syfte 340 kr per påbörjad vecka  
Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift  

Anmärkning - beräkning av debiterbar yta

Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan.

Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet.

Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.

Debiteringsprinciper

  • Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
  • Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. 
  • Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
  • Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.
  • Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.

Avgifter för torghandel och marknad 2023

  Avgift
Torghandel 0 kr
Sommarmarknad:  
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 171 kr
Demonstrationsplats 911 kr
Elanslutning 114 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling
   
Höstmarknad:  
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 171 kr
Demonstrationsplats 911 kr
Elanslutning 114 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling

Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran

Avgifter för nyckelskåp 2023

Nyckelskåp    
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för nyckeln är: 500 kr
B Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är för varje påbörjad månad:  
  1. för torghandlare (d.v.s. torghandelstid gäller) 85 kr/tillfälle
  2. för gatukök och uteservering (d.v.s. tider utöver torghandelstid) 340 kr/månad
  3. för arrangörer av tillställningar med särskilt tillstånd att använda torget 256 kr/tillfälle

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler

För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.

Tomtpriser 2023

Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus      
Småhus (1) Hustyp Grundavgift Per m2 tomtyta*
Tomelilla och Brösarps tätort      
  Gr 1 261 600 kr + 144 kr
  Gr 2 117 500 + 65 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 65 kr
Övriga orter      
  Gr 1 98 600 kr + 65 kr
  Gr 2 85 000 kr + 65 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 65 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).

Tomtpriser flerfamiljshus och industrimark 2023

Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet Grundpris 523 200 kr samt 130 kr/m2/tomtyta
Industrimark   99 kr/m2/tomtyta

(1)Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

Gr 1 = Villafastigheter

Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Tomtpriserna regleras med index, KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Grundavgift regleras till 1000-tal och m2 till heltal.

Avgifter för felparkering 2023

Parkeringsförseelse Avgift
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 683 kr
Plats för person med funktionshinder 1 140 kr
Busshållplats/kollektivkörfält 683 kr
Vägkorsning 683 kr
Övergångsställe 683 kr
Mot färdriktning 683 kr
Gång-/cykelbana 683 kr
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 340 kr
Stått för länge 340 kr
Stopp- och P-förbud i terräng 340 kr
Fordonsflytt 7 200 kr

Du hittar bygglovstaxorna här:


Kultur och fritid

Österlenbadets avgifter 2023

  Avgift
Entréavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 51 kr
Vuxen från 19 år 73 kr
Pensionärer 51 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 193 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 125 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 160 kr
Familj (2 vuxna + 3 barn) 200 kr
   
Årsavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 1 253 kr
Vuxen från 19 år 1 822 kr
Pensionärer 1 253 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 683 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 962 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 658 kr
Familj (2 vuxen + 3 barn) 5 000 kr
   
Terminskort, vår eller höst  
Barn/ungdom 4-18 år 740 kr
Vuxen från 19 år 1 082 kr
Pensionärer 740 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 791 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 766 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 279 kr
Familj (2 vuxen + 3 barn) 2 500 kr
   
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)  
Barn/ungdom 4-18 år 512 kr
Vuxen från 19 år 740 kr
Pensionärer 512 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 880 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 197 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 537 kr
Familj (2 vuxen + 3 barn) 2 050 kr
   
Solrum  
Solrum (45 min.) 57 kr
Solrum 12 kort 570 kr
   
Uthyrning  
Stora bassängen/timme för utbildning 2 200 kr
Stora bassängen/timme för övriga 2 700 kr
Kombibassäng/timme för utbildning 1 200 kr
Kombibassäng/timme för övriga 1 700 kr
Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet, registrerad i Tomelilla 51 kr
Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % av avgiften
   
Simskola badet  
Babysim 1 140 kr
Minisim 1 140 kr
Simskola olika grupper 798 kr
Vattengympa pensionärer 570 kr
Barnkalas 120 kr/person

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbadens avgifter 2023

  Biljettpriser
Dagbiljett  
Vuxna 40 kr
Ungdom 6-16 år 28 kr
Barn under 6 år 6 kr
   
Säsongskort  
Vuxna 400 kr
Ungdom 6-16 år 285 kr
Barn under 6 år 68 kr
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 136 kr
Simskola (4 veckor, sommar) 570 kr
   
Medföljareavgift  
Simskola 0 kr
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 13 kr

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med ordinarie simskoleavgift).

Avgifter för sporthallar, gymnastiksalar och fritidslokaler 2023

  Avgift
Enskilda personer och föreningar inom kommunen
Stora hallen med omklädningsrum/timme 147 kr
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 153 kr
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 120 kr
Gymnastiksalar/timme 113 kr
Matsalen/timme 113 kr
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet 51 kr
Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad föreningsverksamhet 28–33 kr
   
Uthyrning till utomstående  
Stora hallen med omklädningsrum/timme 569 kr
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 227 kr

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)

Bibliotekets avgifter 2023

  Avgift
Förseningsavgifter:  
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag
   
Ersättning för förkomna/förstörda medier:  
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde
Energimätare 600 kr
   
Övriga avgifter:  
Reservationer 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad
Ersättningskort 0 kr
   
Kopiering/utskrift A3 6 kr/ kopia
Kopiering/utskrift A4 3 kr/kopia
Kopiering/utskrift A3 färg 12 kr/kopia
Kopiering/utskrift A4 färg 6 kr/ kopia

Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.

Kulturskolans avgifter 2023

avgift
Grundavgift per ämne 340 kr
Instrumenthyra 370 kr

Konsthallens avgifter 2023

  Avgift
Pedagogisk verksamhet:  
Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Kostnadsfritt
Skolpedagogisk programverksamhet (visning/workshop) för Tomelilla kommun är kostnadsfritt Kostnadsfritt
   
Andra kommuner och externa aktörer:  
Skolpedagogisk programverksamhet (visning/workshop) för övriga kommuner/aktörer 600 kr
Öppna visningar 0 kr
Visningar vuxna 1 500 kr
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 800 kr
Workshop (i samband med visning) 800 kr

Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid.

Kulturhusets avgifter 2023

Hyreskostnad Avgift
Föreningar som är registrerade i Tomelillas föreningsregister Ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 340 kr/timme.
Övriga intressenter Hyreskostnaden 626 kr/tillfälle + 57 kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 340 kr/timme. Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningställande krävs för den inhyrda verksamheten.

Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Lotteritillståndsavgifter 2023

  Avgift
Lotteritillståndsavgift för kommunala lotterier 300 kr

Skattesatser

Skattesatser inom Tomelilla kommun avseende inkomstår 2019

Församling Landstinget Kommunen
Brösarp-Tranås församling 11,18 20,61
Smedstorps församling 11,18 20,61
Tomelillabygdens församling 11,18 20,61

Källa: Skatteverket

Tomelillabygdens församling

består av Benestad, Ramsåsa, Tomelilla, Tryde, Ullstorp


Smedstorps församling

består av Bollerup, Kverrestad, Smedstorp, Tosterup, Ö Ingelstad, Övraby


Brösarp-Tranås församling

består av Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Onslunda, Spjutstorp, Tranås

Bolag