Avgifter och taxor 2021

Avgifter för kopiering 2021

Kopiering (Inklusive moms) Kronor Föreningspris kronor
Enkelsidig kopiering    
Mindre än 50 exemplar    
A0/kopia 75  
A1/kopia 62,50  
A2/kopia 50  
A3/kopia 1.80 1,15
A4/kopia 1,70 1,05
A5/kopia 1,70 1,05
Mer än 50 exemplar    
A3/kopia 1,70 1,05
A4/kopia 1,20 0,75
     
Dubbelsidig kopiering    
Mindre än 50 exemplar    
A3/kopia 2,75 1,70
A4/kopia 2,60 1,454
     
Tillkommer: Förminskning eller förstoring plus 25 procent.  
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 0,30
Kartongpapper/blad 0,30 0,30
Häftning med klammer per ex 0,15 0,15
Stämpling och vidimering/kopia 1,00 1,00

Portokostnad

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.


Barn och utbildning

Maxtaxa förskola och fritidshem

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten kommunen kan få ersättning för är 50 340 kr per månad. Avgiften justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar.

Avgifter inom skola 2021

  Avgiftstak Dock högst
Förskola/pedagogisk omsorg    
Barn 1 3 % 1510 kr
Barn 2 2 % 1007 kr
Barn 3 1 % 503 kr
Fritidshem/pedagogisk omsorg    
Barn 1 2 % 1007 kr
Barn 2 1 % 503 kr
Barn 3 1 % 503 kr
     
    Avgift:
Förlorat busskort   100 kr

Vård och omsorg

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som högst 2 139 kronor i månaden beroende av din inkomst och boendekostnad. Maxtaxan är lagstadgad medan hyra och
avgifter för mat bestäms av kommunen. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. För 2021 är beloppet 5 373 kronor för ensamstående och 4 540 kronor för sammanboende.

Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård 2021

Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr
1 1-3 timmar/månad 684 kr
2 4-9 timmar/månad 1 390 kr
3 10 timmar eller mer 2 138 kr

Övriga avgifter inom vård och omsorg 2021

  Avgift
Trygghetslarm 302 kr/månad
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 302 kr
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme
Helt middagsabonnemang 2 500 kr/månad
Halvt middagsabonnemang 1 250 kr/månad
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård 380 kr
Hyra av hjälpmedel 80 kr/månad
Hämtning av hjälpmedel 400 kr

Måltidsavgifter 2021

  Avgift
Måltidskostnader särskilt boende  
Middag inklusive efterrätt 72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 35 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr
Måltidsabonnemang 3 653 kr/månad
   
Middagsabonnemang ordinärt boende  
Helt middagsabonnemang 2 500 kr/månad. I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet samtliga dagar under månaden.
Halvt middagsabonnemang 1 250 kr/månad. I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet i 15 dagar.

Samhällsbyggnad

Avgifter för upplåtelse av offentlig mark 2021

  Avgift Minsta avgift
A Kommersiellt syfte    
A1 Försäljning    
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 00-24 (byggnadslov erfordras)   450 kr
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 08-24   450 kr
A2 Annat    
Cirkus (anvisas i tätorten Tomelilla till idrottsplatsen – ej kommunal mark) Brandvakt vid cirkusföreställning Självkostnad för städning och förbrukningsavgifter. Räddningstjänstens prislista  
Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan  
Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. Ingen avgift  
     
B Övrigt syfte    
Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt 10 kr/m2 per påbörjad vecka eller grundavgift 20 050 kr plus 2kr/m2 per påbörjad vecka. 450 kr
     
C Ideellt och politiskt syfte    
Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, teatermobilen, valmöten m.m. Ingen avgift  
     
D Speciella avgifter    
D1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning    
Vid kommersiellt och övrigt syfte:    
– Utförs arbete utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris  
Vid ideellt syfte:    
– Utförs arbete normalt av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris  
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd ansvarig för skyltningen Ingen avgift  
D2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis):    
Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka  
Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift  

Anmärkning - beräkning av debiterbar yta

Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan.

Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet.

Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.

Debiteringsprinciper

  • Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
  • Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. 
  • Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
  • Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.
  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.

Avgifter för torghandel och marknad 2021

  Avgift
Torghandel 0 kr
Sommarmarknad:  
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 150 kr
Demonstrationsplats 800 kr
Elanslutning 100 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling
   
Höstmarknad:  
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 150 kr
Demonstrationsplats 800 kr
Elanslutning 100 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling

Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran

Avgifter för nyckelskåp 2021

Nyckelskåp    
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för nyckeln är: 500 kr
B Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är för varje påbörjad månad:  
  1. för torghandlare (d.v.s. torghandelstid gäller) 75 kr/tillfälle
  2. för gatukök och uteservering (d.v.s. tider utöver torghandelstid) 300 kr/månad
  3. för arrangörer av tillställningar med särskilt tillstånd att använda torget 225 kr/tillfälle

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler

För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.

Tomtpriser 2021

Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus      
Småhus (1) Hustyp Grundavgift* Per m2 tomtyta*
Tomelilla och Brösarps tätort      
  Gr 1 200 000 kr (232 306 kr) + 110 kr (81 kr)
  Gr 2 90 000 kr + 50 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 50 kr
Övriga orter      
  Gr 1 75 000 kr + 50 kr
  Gr 2 65 000 kr + 50 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 50 kr

* + index, KPI okt 2020, fastställs dec 2020.

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).

Tomtpriser flerfamiljshus

Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) + 100 kr/m2/tomtyta (114 kr)
Industrimark   75 kr/m2/tomtyta

(1)Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

Gr 1 = Villafastigheter

Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.

Avgifter för felparkering 2021

Parkeringsförseelse Avgift
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr
Handikapplats 1 000 kr
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr
Vägkorsning 600 kr
Övergångsställe 600 kr
Mot färdriktning 600 kr
Gång-/cykelbana 600 kr
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr
Stått för länge 300 kr
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr

Avgifter för bygglov 2021

  Avgift  
Bygglov m.m. Sveriges kommuner och regioners (SKR) plan- och bygglovstaxa. Justeringsfaktor N = 0,8. Taxan omfattar inte SKR:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. SKR Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.  
Timavgift kart- och mätverksamhet 900 kr  

Kultur och fritid

Österlenbadets avgifter 2021

  Avgift
Entréavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr
Vuxen från 19 år 65 kr
Pensionärer 45 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr
   
Årsavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr
Vuxen från 19 år 1 600 kr
Pensionärer 1 100 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 110 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 210 kr
   
Terminskort, vår eller höst  
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr
Vuxen från 19 år 950 kr
Pensionärer 650 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr
   
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)  
Barn/ungdom 4-18 år 450 kr
Vuxen från 19 år 650 kr
Pensionärer 450 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr
   
Solrum  
Solrum (45 min.) 50 kr
Solrum 12 kort 500 kr
   
Uthyrning  
Stora bassängen/timme för boende i kommunen Hyr ej ut
Stora bassängen/timme för övriga Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i kommunen Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för övriga Hyr ej ut
Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet 45 kr
Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % av avgiften
   
Simskola badet  
Babysim 1 000 kr
Minisim 1 000 kr
Simskola olika grupper 700 kr
Vattengympa pensionärer 500
Barnkalas 105 kr/person

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbadens avgifter 2021

  Biljettpriser
Dagbiljett  
Vuxna 35 kr
Ungdom 6-16 år 25 kr
Barn under 6 år 5 kr
   
Säsongskort  
Vuxna 350 kr
Ungdom 6-16 år 250 kr
Barn under 6 år 60 kr
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 120 kr
Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr
   
Medföljareavgift  
Simskola 0 kr
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 12 kr

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med ordinarie simskoleavgift).

Avgifter för sporthallar, gymnastiksalar och fritidslokaler 2021

  Avgift
Enskilda personer och föreningar inom kommunen
Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr
Gymnastiksalar/timme 100 kr
Matsalen/timme 100 kr
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet 45 kr
Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad föreningsverksamhet 25–30 kr
   
Uthyrning till utomstående  
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)

Bibliotekets avgifter 2021

  Avgift
Förseningsavgifter:  
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag
   
Ersättning för förkomna/förstörda medier:  
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde
Energimätare 600 kr
   
Övriga avgifter:  
Reservationer 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad
Ersättningskort 0 kr
   
Kopiering/utskrift A3 6 kr/ kopia
Kopiering/utskrift A4 3 kr/kopia
Kopiering/utskrift A3 färg 12 kr/kopia
Kopiering/utskrift A4 färg 6 kr/ kopia

Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.

Kulturskolans avgifter 2021

avgift
Grundavgift per ämne 275 kr
Instrumenthyra 325 kr

Konsthallens avgifter 2021

  Avgift
Pedagogisk verksamhet:  
Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Kostnadsfritt
   
Andra kommuner och externa aktörer:  
Öppna visningar 0 kr
Visningar vuxna 800 kr
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr
Workshop (i samband med visning) 300 kr

Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid.

Kulturhusets avgifter 2021

Hyreskostnad Avgift
Föreningar som är registrerade i Tomelillas föreningsregister Ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.
Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 300 kr/timme. Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningställande krävs för den inhyrda verksamheten.

Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Lotteritillståndsavgifter 2021

  Avgift
Lotteritillståndsavgift för kommunala lotterier 300 kr

Skattesatser

Skattesatser inom Tomelilla kommun avseende inkomstår 2019

Församling Landstinget Kommunen Begravnings- avgift Kyrko- avgift Summa Tillhör Svenska Kyrkan Summa Ej Svenska Kyrkan
Brösarp-Tranås församling 11,18 20,61 0,253 1,32 33,363 32,043
Smedstorps församling 11,18 20,61 0,253 1,44 33,483 32,043
Tomelillabygdens församling 11,18 20,61 0,253 1,11 33,153 32,043

Källa: Skatteverket

Tomelillabygdens församling

består av Benestad, Ramsåsa, Tomelilla, Tryde, Ullstorp


Smedstorps församling

består av Bollerup, Kverrestad, Smedstorp, Tosterup, Ö Ingelstad, Övraby


Brösarp-Tranås församling

består av Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Onslunda, Spjutstorp, Tranås

Bolag