Avgifter och taxor 2022

Avgifter för kopiering 2022

Kopiering (Inklusive moms) Kronor Föreningspris kronor
Enkelsidig kopiering    
Mindre än 50 exemplar    
A0/kopia 75  
A1/kopia 62,50  
A2/kopia 50  
A3/kopia 1.80 1,15
A4/kopia 1,70 1,05
A5/kopia 1,70 1,05
Mer än 50 exemplar    
A3/kopia 1,70 1,05
A4/kopia 1,20 0,75
     
Dubbelsidig kopiering    
Mindre än 50 exemplar    
A3/kopia 2,75 1,70
A4/kopia 2,60 1,454
     
Tillkommer: Förminskning eller förstoring plus 25 procent.  
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 0,30
Kartongpapper/blad 0,30 0,30
Häftning med klammer per ex 0,15 0,15
Stämpling och vidimering/kopia 1,00 1,00

Portokostnad

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.


Barn och utbildning

Maxtaxa förskola och fritidshem

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten kommunen kan få ersättning för är 50 340 kr per månad. Avgiften justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar.

Avgifter inom skola 2022

  Avgiftstak Dock högst
Förskola/pedagogisk omsorg    
Barn 1 3 % 1 572 kr
Barn 2 2 % 1 048 kr
Barn 3 1 % 524 kr
Fritidshem/pedagogisk omsorg    
Barn 1 2 % 1 048 kr
Barn 2 1 % 524 kr
Barn 3 1 % 524 kr
     
    Avgift:
Förlorat busskort   100 kr

Vård och omsorg

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som högst 2 170 kronor i månaden beroende av din inkomst och boendekostnad. Maxtaxan är lagstadgad medan hyra och avgifter för mat bestäms av kommunen. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Beloppen utgår från Konsumentverkets beräkningar för skäliga levnadskostnader. 

Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård 2022

Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr
1 1-3 timmar/månad 692 kr
2 4-9 timmar/månad 1 410 kr
3 10 timmar eller mer 2 170 kr

Övriga avgifter inom vård och omsorg 2022

  Avgift
Trygghetslarm 310 kr/månad
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 51 kr/månad
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 310 kr
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård 390 kr
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad
Hämtning av hjälpmedel 411 kr

Måltidsavgifter 2022

  Avgift
Måltidskostnader särskilt boende  
Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion
Eftermiddagskaffe 18 kr
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad
   
Middagsabonnemang ordinärt boende  
Helt middagsabonnemang 2 520 kr/månad. I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet samtliga dagar under månaden.
Halvt middagsabonnemang 1 260 kr/månad. I abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet i 15 dagar.

Samhällsbyggnad

Avgifter för upplåtelse av offentlig mark 2022

  Avgift Minsta avgift
A Kommersiellt syfte    
A1 Försäljning    
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 00-24 (byggnadslov erfordras) 9 kr/m² per påbörjad vecka 462 kr
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 08-24 8 kr/m² per påbörjad vecka 462 kr
A2 Annat    
Cirkus (anvisas i tätorten Tomelilla till idrottsplatsen – ej kommunal mark) Självkostnad för städning och förbrukningsavgifter.  
Brandvakt vid cirkusföreställning Räddningstjänstens prislista  
Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 462 kr per ansökan  
Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. Ingen avgift  
     
B Övrigt syfte    
Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt 10 kr/m2 per påbörjad vecka eller grundavgift 20 050 kr plus 2kr/m2 per påbörjad vecka. 462 kr
     
C Ideellt och politiskt syfte    
Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, teatermobilen, valmöten m.m. Ingen avgift  
     
D Speciella avgifter    
D1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning    
Vid kommersiellt och övrigt syfte:    
– Utförs arbete utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris  
Vid ideellt syfte:    
– Utförs arbete normalt av samhällsbyggnad (gata-park) Självkostnadspris  
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd ansvarig för skyltningen Ingen avgift  
D2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis):    
Vid kommersiellt och övrigt syfte 308 kr per påbörjad vecka  
Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift  

Anmärkning - beräkning av debiterbar yta

Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan.

Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet.

Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.

Debiteringsprinciper

  • Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
  • Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. 
  • Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
  • Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.
  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.

Avgifter för torghandel och marknad 2022

  Avgift
Torghandel 0 kr
Sommarmarknad:  
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 154 kr
Demonstrationsplats 822 kr
Elanslutning 103 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling
   
Höstmarknad:  
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 154 kr
Demonstrationsplats 822 kr
Elanslutning 103 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling

Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran

Avgifter för nyckelskåp 2022

Nyckelskåp    
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för nyckeln är: 500 kr
B Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är för varje påbörjad månad:  
  1. för torghandlare (d.v.s. torghandelstid gäller) 77 kr/tillfälle
  2. för gatukök och uteservering (d.v.s. tider utöver torghandelstid) 308 kr/månad
  3. för arrangörer av tillställningar med särskilt tillstånd att använda torget 231 kr/tillfälle

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler

För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.

Tomtpriser 2022

Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus      
Småhus (1) Hustyp Grundavgift* Per m2 tomtyta*
Tomelilla och Brösarps tätort      
  Gr 1 236 000 kr + 130
  Gr 2 106 000 + 59 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 59 kr
Övriga orter      
  Gr 1 89 000 kr + 59 kr
  Gr 2 77 000 kr + 59 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 59 kr

* + index, KPI okt 2020, fastställs dec 2020.

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).

Tomtpriser flerfamiljshus

Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet Grundpris 472 000 kr samt 118 kr/m2/tomtyta
Industrimark   89 kr/m2/tomtyta

(1)Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

Gr 1 = Villafastigheter

Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Tomtpriserna regleras med index, KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Grundavgift regleras till 1000-tal och m2 till heltal.

Avgifter för felparkering 2022

Parkeringsförseelse Avgift
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 616 kr
Handikapplats 1 028 kr
Busshållplats/kollektivkörfält 616 kr
Vägkorsning 616 kr
Övergångsställe 616 kr
Mot färdriktning 616 kr
Gång-/cykelbana 616 kr
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 308 kr
Stått för länge 308 kr
Stopp- och P-förbud i terräng 308 kr

Avgifter för bygglov 2022

  Avgift  
Bygglov m.m. Sveriges kommuner och regioners (SKR) plan- och bygglovstaxa. Justeringsfaktor N = 0,8. Taxan omfattar inte SKR:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. SKR Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.  
Timavgift kart- och mätverksamhet 900 kr  

Kultur och fritid

Österlenbadets avgifter 2022

  Avgift
Entréavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 46 kr
Vuxen från 19 år 66 kr
Pensionärer 46 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 174 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 113 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 144 kr
   
Årsavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 1 130 kr
Vuxen från 19 år 1 644 kr
Pensionärer 1 130 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 225 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 672 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 300 kr
   
Terminskort, vår eller höst  
Barn/ungdom 4-18 år 668 kr
Vuxen från 19 år 976 kr
Pensionärer 668 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 518 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 593 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 056 kr
   
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)  
Barn/ungdom 4-18 år 462 kr
Vuxen från 19 år 668 kr
Pensionärer 462 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 696 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 080 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 387 kr
   
Solrum  
Solrum (45 min.) 51 kr
Solrum 12 kort 514 kr
   
Uthyrning  
Stora bassängen/timme för boende i kommunen Hyr ej ut
Stora bassängen/timme för övriga Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i kommunen Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för övriga Hyr ej ut
Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet 46 kr
Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % av avgiften
   
Simskola badet  
Babysim 1 028 kr
Minisim 1 028 kr
Simskola olika grupper 720 kr
Vattengympa pensionärer 514
Barnkalas 108 kr/person

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbadens avgifter 2022

  Biljettpriser
Dagbiljett  
Vuxna 36 kr
Ungdom 6-16 år 25 kr
Barn under 6 år 5 kr
   
Säsongskort  
Vuxna 360 kr
Ungdom 6-16 år 257 kr
Barn under 6 år 61 kr
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 123 kr
Simskola (4 veckor, sommar) 514 kr
   
Medföljareavgift  
Simskola 0 kr
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 12 kr

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med ordinarie simskoleavgift).

Avgifter för sporthallar, gymnastiksalar och fritidslokaler 2022

  Avgift
Enskilda personer och föreningar inom kommunen
Stora hallen med omklädningsrum/timme 133 kr
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 138 kr
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 108 kr
Gymnastiksalar/timme 102 kr
Matsalen/timme 102 kr
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet 46 kr
Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad föreningsverksamhet 25–30 kr
   
Uthyrning till utomstående  
Stora hallen med omklädningsrum/timme 514 kr
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 205 kr

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)

Bibliotekets avgifter 2022

  Avgift
Förseningsavgifter:  
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag
   
Ersättning för förkomna/förstörda medier:  
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde
Energimätare 600 kr
   
Övriga avgifter:  
Reservationer 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad
Ersättningskort 0 kr
   
Kopiering/utskrift A3 6 kr/ kopia
Kopiering/utskrift A4 3 kr/kopia
Kopiering/utskrift A3 färg 12 kr/kopia
Kopiering/utskrift A4 färg 6 kr/ kopia

Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.

Kulturskolans avgifter 2022

avgift
Grundavgift per ämne 282 kr
Instrumenthyra 334 kr

Konsthallens avgifter 2022

  Avgift
Pedagogisk verksamhet:  
Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Kostnadsfritt
   
Andra kommuner och externa aktörer:  
Öppna visningar 0 kr
Visningar vuxna 822 kr
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 411 kr
Workshop (i samband med visning) 308 kr

Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid.

Kulturhusets avgifter 2022

Hyreskostnad Avgift
Föreningar som är registrerade i Tomelillas föreningsregister Ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 308 kr/timme.
Övriga intressenter Hyreskostnaden 565 kr/tillfälle + 51 kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 308 kr/timme. Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningställande krävs för den inhyrda verksamheten.

Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Lotteritillståndsavgifter 2022

  Avgift
Lotteritillståndsavgift för kommunala lotterier 300 kr

Skattesatser

Skattesatser inom Tomelilla kommun avseende inkomstår 2019

Församling Landstinget Kommunen Begravnings- avgift Kyrko- avgift Summa Tillhör Svenska Kyrkan Summa Ej Svenska Kyrkan
Brösarp-Tranås församling 11,18 20,61 0,253 1,32 33,363 32,043
Smedstorps församling 11,18 20,61 0,253 1,44 33,483 32,043
Tomelillabygdens församling 11,18 20,61 0,253 1,11 33,153 32,043

Källa: Skatteverket

Tomelillabygdens församling

består av Benestad, Ramsåsa, Tomelilla, Tryde, Ullstorp


Smedstorps församling

består av Bollerup, Kverrestad, Smedstorp, Tosterup, Ö Ingelstad, Övraby


Brösarp-Tranås församling

består av Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Onslunda, Spjutstorp, Tranås

Bolag