Budget, taxor och redovisningar

Avgifter och taxor 2019

Kopiering (Inklusive moms) Kronor Föreningspris kronor
Enkelsidig kopiering    
Mindre än 50 exemplar    
A3/kopia 1.80 1,15
A4/kopia 1,70 1,05
A5/kopia 1,70 1,05
Mer än 50 exemplar    
A3/kopia 1,70 1,05
A4/kopia 1,20 0,75
Dubbelsidig kopiering    
Mindre än 50 exemplar    
A3/kopia 2,75 1,70
A4/kopia 2,60 1,454
Tillkommer Förminskning eller förstoring plus 25 procent.    
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 0,30
Kartongpapper/blad 0,30 0,30
Häftning med klammer per ex 0,15 0,15
Limning/ex 0,70 0,70
Stämpling och vidimering/kopia 1,00 1,00
Kopieringspapper, vitt    
A3 410 kr exkl. moms per kartong 2500 ex  
A4 280 kr exkl. moms per kartong 3000 ex  
Portokostnad    

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.

  Avgift Minsta avgift
A Kommersiellt syfte    
A1 Försäljning    
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 00-24 (byggnadslov erfordras) 6 kr/m2 per påbörjad vecka 300 kr
Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl. 08-24 5 kr/m2 per påbörjad vecka 300 kr
A2 Annat    
Cirkus (anvisas i tätorten Tomelilla till idrottsplatsen – ej kommunal mark) Brandvakt vid cirkusföreställning Självkostnad för städning och förbrukningsavgifter. Räddningstjänstens prislista  
Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 300 kr per ansökan  
Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. Ingen avgift  
B Övrigt syfte    
Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt 10 kr/m2 per påbörjad vecka 300 kr
C Ideellt och politiskt syfte    
Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, teatermobilen, valmöten mm. Ingen avgift  

Debiteringsprinciper

  • Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
  • Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. 
  • Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
  • Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.
  • Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
  Avgift
Torghandel 0 kr
Sommarmarknad  
Plats med 3 meter disk * 450 kr
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 150 kr
Demonstrationsplats 800 kr
Elanslutning 100 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling
Höstmarknad  
Plats med 3 meter disk * 390 kr
Lösplats, per löpmeter (min 3 m) 150 kr
Demonstrationsplats 800 kr
Elanslutning 100 kr
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling
Hyra av disk 60 kr

Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran

Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus      
Småhus (1) Hustyp Grundavgift* Per m2 tomtyta*
Tomelilla och Brösarps tätort      
  Gr 1 200 000 kr + 70 kr
  Gr 2 90 000 kr + 50 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 50 kr
Övriga orter      
  Gr 1 75 000 kr + 50 kr
  Gr 2 65 000 kr + 50 kr
  Andel i mark- samfällighet   + 50 kr

* + index, KPI okt 2018, fastställs dec 2018.

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).

Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet Grund pris 400 000 kr + 100 kr/m2/tomtyta + index, KPI okt 2018, fastställs dec 2018.
Industrimark   75 kr/m2/tomtyta

(1)Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

Gr 1 = Villafastigheter

Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2018 är index 1,10. Index för 2019 fastställs utifrån KPI oktober 2018 vilket fastställs i december 2018.

Parkeringsförseelse Avgift
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr
Handikapplats 1 000 kr
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr
Vägkorsning 600 kr
Övergångsställe 600 kr
Mot färdriktning 600 kr
Gång-/cykelbana 600 kr
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr
Stått för länge 300 kr
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr
  Avgift  
Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa. Justeringsfaktor N = 08. Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. SLK Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.  
Timavgift kart- och mätverksamhet 800 kr  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 089 kr/mån beroende på inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp är ett schablonbelopp som bestäms av Socialstyrelsen. För 2019 är beloppet 5 249 kr för ensamstående och 4 435 kr för sammanboende.

Nivå Schablontid Avgift (max)
  Mindre än en timme 380 kr
1 1-3 timmar/månad 669 kr
2 4-9 timmar/månad 1 358 kr
3 10 timmar eller mer 2 089 kr
  Avgift
Trygghetslarm 300 kr/månad
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme
Hemkörning mat 1-15 dagar (per hushåll) 150 kr/månad
Hemkörning mat 16-31 dagar (per hushåll) 300 kr/månad
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag
Tillfällig hemsjukvård 380 kr
Hyra av hjälpmedel Gratis
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr
  Avgift
Middag inklusive efterrätt 65 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 25 kr/portion
Eftermiddagskaffe 15 kr
Måltidsabonnemang 3100 kr/månad

Maxtaxa förskola och fritidshem

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten kommunen kan få ersättning för är 46 080 kr per månad. Avgiften justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar.

  Avgiftstak Dock högst
Förskola/pedagogisk omsorg    
Barn 1 3 % 1 382 kr
Barn 2 2 % 922 kr
Barn 3 1 % 461 kr
Fritidshem/pedagogisk omsorg    
Barn 1 2 % 922 kr
Barn 2 1 % 461 kr
Barn 3 1 % 461 kr
  Avgift
Entréavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 40 kr
Vuxen från 19 år 60 kr
Pensionärer 40 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 160 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 100 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 130 kr
Årsavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 1 000 kr
Vuxen från 19 år 1 500 kr
Pensionärer 1 000 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 000 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 500 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr
Terminskort, vår eller höst  
Barn/ungdom 4-18 år 600 kr
Vuxen från 19 år 900 kr
Pensionärer 600 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 400 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 500 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 950 kr
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)  
Barn/ungdom 4-18 år 400 kr
Vuxen från 19 år 600 kr
Pensionärer 400 kr
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 600 kr
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 000 kr
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 300 kr
Solrum  
Solrum (45 min.) 50 kr
Solrum 12 kort 500 kr
Uthyrning  
Simhall/timme för boende i kommunen 2 000 kr
Simhall/timme för övriga 2 500 kr
Kombibassäng/timme för boende i kommunen 1000 kr
Kombibassäng/timme för övriga 1500
Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet 40 kr
Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % av avgiften

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

  Biljettpriser
Dagbiljett  
Vuxna 30 kr
Ungdom 6-16 år 20 kr
Barn under 6 år 5 kr
Säsongskort  
Vuxna 325 kr
Ungdom 6-16 år 225 kr
Barn under 6 år 60 kr
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 120 kr
Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr
Medföljareavgift  
Simskola 0 kr
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 12 kr

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med ordinarie simskoleavgift).

Avgift
Enskilda personer och föreningar inom kommunen "
Stora hallen med omklädningsrum/timme|120 kr
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst|125 kr
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst |95 kr
Gymnastiksalar/timme|90 kr
Matsalen/timme|90 kr
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet|40 kr
Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad föreningsverksamhet|20-25 kr
Uthyrning till utomstående|
Stora hallen med omklädningsrum/timme|425 kr
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme|180 kr

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)

  Avgift
Förseningsavgifter  
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag
Ersättning för förkomna/förstörda medier  
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde
Energimätare 600 kr
Övriga avgifter  
Reservationer 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad
Ersättningskort 0 kr

Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.

avgift
Grundavgift per ämne 250 kr
  Avgift
Pedagogisk verksamhet  
Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Kostnadsfri
Andra kommuner och externa aktörer  
Öppna visningar 0 kr
Visningar vuxna 700 kr
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 350 kr
Workshop 250 kr

Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid.

Hyreskostnad Avgift
Föreningar som är registrerade i Tomelillas föreningsregister Ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 250 kr/timme.
Övriga intressenter Hyreskostnaden 500 kr/tillfälle + 50 kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 250 kr/timme. Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningställande krävs för den inhyrda verksamheten.

Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

  Avgift
Lotteritillståndsavgift för kommunala lotterier 300 kr
  Avgift (inkl. moms)
Avgift för inkoppling av vatten, avlopp och dagvatten med förbindelsepunkt för dagvatten  
Servispunkt 67 496 kr
Förbindelsepunktsavgift 51 051 kr
Avgift per lägenhet * 33 020 kr
Totalt för fastighet med en lägenhet 151 567 kr
Avgift för inkoppling av vatten, avlopp och dagvatten utan förbindelsepunkt för dagvatten  
Servispunkt 60 746 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 946 kr
Avgift per lägenhet* 29 718 kr
Dagvattenavgift utan förbindelsepunkt 11 869 kr
Totat för fastighet med en lägenhet 148 279 kr
Avgift för inkoppling av vatten och avlopp (ej dagvatten)  
Servispunkt 60 746 kr
Förbindelsepunktsavgift 45 946 kr
Avgift per lägenhet 29 718 kr
Totalt för fastighet med en lägenhet 136 410 kr
Avgift för inkoppling av enbart vatten  
Servispunkt 53 997 kr
Förbindelsepunktsavgift 15 315 kr
Avgift per lägenhet * 9 906 kr
Totalt för fastighet med en lägenhet 79 218 kr
Avgift för inkoppling av enbart avlopp  
Servispunkt 53 997 kr
Förbindelsepunktsavgift 30 631 kr
Avgift per lägenhet* 19 812 kr
Totalt för fastighet med en lägenhet 104 440 kr
Brukningsavgift Rörlig avgift  
Avgift vatten 12:40 kr/kbm
Avgift avlopp 18:60 kr/kbm
Avgift vatten och avlopp 31:01 kr/kbm
Fast avgift 2,5 mätare under 300 kbm/år  
Vatten och avlopp 3 127 kr/år
Vatten 1 251 kr/år

Skattesatser

Skattesatser inom Tomelilla kommun avseende inkomstår 2019

Församling Landstinget Kommunen Begravnings- avgift Kyrko- avgift Summa Tillhör Svenska Kyrkan Summa Ej Svenska Kyrkan
Brösarp-Tranås församling 11,18 20,61 0,253 1,32 33,363 32,043
Smedstorps församling 11,18 20,61 0,253 1,44 33,483 32,043
Tomelillabygdens församling 11,18 20,61 0,253 1,11 33,153 32,043

Källa: Skatteverket

Tomelillabygdens församling

består av Benestad, Ramsåsa, Tomelilla, Tryde, Ullstorp


Smedstorps församling

består av Bollerup, Kverrestad, Smedstorp, Tosterup, Ö Ingelstad, Övraby


Brösarp-Tranås församling

består av Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Onslunda, Spjutstorp, Tranås

Senast uppdaterad: 2019-11-14