Tomelillapanelen en arbetsform som innebär att vi som kommun både för en dialog med och efterfrågar synpunkter från dig som är invånare, besökare eller företagare. Det kan exemeplvis ske genom olika former av medborgardialoger eller speciella råd.

Ungdomsrådet finns till för att öka ungas delaktighet och inflytande över utvecklingen i kommunen och för att unga ska ha möjlighet att tycka till om förslag som berör dem. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras.  Det kan till exempel handla om hållbarhetsfrågor, kollektivtrafik, skolmat eller vad kommunen ska satsa på och prioritera inom kultur- eller fritidsområdet.

Pensionärsrådet är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och pensionärsorganisationerna.  Rådets ledamöter väljs av de inom kommunen verksamma pensionärsföreningarna SPF och PRO:s lokalavdelningar i Tomelilla, Smedstorp, Onslunda och Brösarp.

Rådet får ett årligt kommunalt bidrag. Kommunen bidrar också med sekreterare och möteslokaler.

Rådet äger själv sin agenda och antar varje år en verksamhetsplan för vad som ska tas upp vid mötena under året. Dagordningen kan kompletteras med aktuella frågor inför varje möte. Såväl den politiska ledningen som tjänstepersoner kan bjudas in till dessa. Pensionärsrådet sammanträder en gång i kvartalet. Extra möte om så behövs kan hållas där emellan.

Bygderådet i Tomelilla kommun är en ideell förening och är en sammanslutning av byalag som finns inom Tomelilla kommun.

Syftet med verksamheten är att vara ett samrådsorgan gentemot Tomelilla kommun. Bygderådets främsta uppgift att tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor samt förmedla initiativ och idéer från kommuninnevånarna i frågor som rör byarna och landsbygden.

Föreningens strävan är att medborgarna i alla delar av kommunen ska engageras och ges ökad delaktighet i de demokratiska processerna, exempelvis i samhällsplaneringsarbetet. Kvalitet ska vara allas angelägenhet och en ledstjärna för kommuninvånarna avseende varor, tjänster och organisation i hela kommunen.

Kommunen och polisen genomför regelbundet trygghetsvandringar tillsammans med allmänheten. Genom att promenera tillsammans på olika platser, identifieras vad som kan upplevas otryggt i den offentliga miljön. Därefter bestäms och utförs olika åtgärder.

Under åren 2020-2022 är Tomelilla och Sjöbo med i ett stort Interreg-projekt för att undersöka och testa nya sätt att resa på ”tvärs”. Fokus ligger på områden utanför de större städerna och på hållbarhet.

Fokusgrupp och tester av alternativa sätt att resa

En första fas är att rekrytera deltagare till en fokusgrupp, det vill säga nyfikna människor som vill berätta om hur de reser, hur de skulle vilja resa och vill testa och tycka till om olika resetjänster och produkter.

Projektet har också ett Instagramkonto där man som invånare kan följa projeket och tycka till i olika frågor.

Följ oss på @mpt_sjobo_tomelilla

I Tomelilla kommun tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från våra invånare på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om den service du får. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på.

Ett klagomål ger oss i kommunen möjlighet att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och att bli ännu bättre på det vi gör.