När du är i kontakt med Tomelilla kommun behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Vi följer alltid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppfyllande av rättslig förpliktelse, men även myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse eller fullföljande av avtal kan vara aktuellt beroende på vad ditt ärende handlar om. Dina uppgifter kan komma att sparas för all framtid.

Tomelilla kommun är skyldig att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot, svarar på eller fattar beslut i. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, invånarna och andra myndigheter.

Huvuddelen av kommunens allmänna handlingar är offentliga och får enligt Tryckfrihetsförordningen läsas av alla. För att kunna hålla en handling hemlig krävs att någon lag ger stöd för att sekretessbelägga uppgiften.

När du är i kontakt med kommunen behöver vi spara och behandla uppgifter om dig så som namn och kontaktuppgifter men även andra uppgifter som kan behövas för att handlägga ditt ärende. Syftet med behandlingen är bland annat att föra register över våra allmänna handlingar och handlägga ditt ärende.

Vill du ha närmare information om vad som gäller i just ditt specifika ärende är du alltid välkommen att vända dig till den avdelning som handlägger ditt ärende.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden som är kopplade till våra olika verksamhetssystem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för ditt ärende. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0417-180 00 (vx) eller kommun@tomelilla.se 
Du når vårt gemensamma dataskyddsombud på 0414-81 90 00 (vx) eller dataskyddsombudet@simrishamn.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.