Genom Örups almskog, kärr och ängar kan man följa olika strövstigar som går genom naturreservatets alla olika naturtyper. Skogen, som en gång var känd som en av Sveriges största almskogar, består idag av en stor andel döda träd efter att en aggressiv form av almsjukan drabbade området 1979. Mossor, insekter och hålbyggande fåglar trivs i den unika miljön. 

På fuktängarna växer orkidéer som trivs in den kalkrika miljön. I kärret finns snäckor som gynnas av den höga kalkhalten, vissa mycket sällsynta.

Stigarna är skyltade och markerade. Karta finns på informationsskylten i området samt i länken "informationsskylt med karta" nedan.