Här kan du läsa mer om avgifter och regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Barnomsorg

  • Förskola och annan pedagogisk omsorg vänder sig till barn som inte börjat skolan i åldern 1-5 år. 
  • Fritidshem riktar sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år och som går i förskoleklass eller i grundskola och har behov av omsorg utöver tiden i skolan på grund av att vårdnadshavarna arbetar eller studerar.
  • Förskolor, annan pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunen har vid behov öppet 12 timmar per dag, helgfria vardagar.

Förskola

Förskolan är en skolform för barn från 1 års ålder. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är när dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg:

  • att lokalerna ska vara ändamålsenliga
  • att det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
  • att verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov
  • att barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera.

Läs mer om fritidshem.

Ob-omsorg

Kommunen bedriver barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten vänder sig till barn i förskola till och med åk 6.

Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid

Läs mer om avgifter och regler för barnomsorg i Tomelilla kommun