Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående och makar samt sammanboende som är folkbokförda på samma adress. 
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 54 830 kr/månad och hushåll.

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn Avgift Maxtaxa per månad
1 3 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1 645 kr
2 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1 097 kr
3 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 548 kr
4 eller fler Ingen avgift  

Maxtaxa

Kommunen använder systemet med maxtaxa, vilket innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Antalet barn i hushållet som är inskrivna i barnomsorg påverkar avgiftens storlek. Om hushållet har en bruttoinkomst på 54 830 kr per månad gäller högsta avgiften.  

Innan barnet börjar i förskolan, sker en en vecka lång avgiftsfri inskolning. Detta gäller inte vid byte av förskola.

Allmän förskola

Alla barn mellan tre och fem år har rätt till en kostnadsfri förskola 15 timmar per vecka under läsåret från och med 1 september det år barnet fyller 3 år. Det gäller även dig som är föräldraledig eller aktivt söker arbete.

Är inte ditt barn inskrivet i förskola kommer du att erbjudas detta, dock inte under lov.

Behöver din 3-5 -åring mer än 15 timmars vistelsetid, får du minskad ordinarie avgift med 3/8 under september till och med maj.