Vilka undantag finns?

De lagar och regler som gäller för byggande reglerar även de åtgärder som är inte kräver bygglov eller anmälan. Under åtgärderna nedan framgår om undantaget gäller både bygglov och anmälan eller endast bygglov.

Bygglov och anmälan krävs inte för ekonomibyggnader som byggs utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse, på mark som är klassad som lantbruksfastighet och där det bedrivs aktivt jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Hästhållning räknas som hobbyverksamhet och tillhörande byggnader ingår inte i undantaget. Maskinstation, traktorverkstäder eller liknande räknas som annan verksamhet och ingår inte i undantaget.

Fasadändring

Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak till samma färg och material som finns på befintlig byggnad.

För andra byggnader än bostadshus och komplementbyggnader krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak som vetter mot kringbyggd gård.

Om du har en fastighet med en- och tvåbostadshus utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak även om det väsentligt ändrar byggnaden.

Undantagen för fasadändring gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet.

Friggebod

Friggebod är en eller flera mindre komplementbyggnader som tillsammans får ha en maximal bruttoarea på 15 m² och en maximal nockhöjd på 3 meter.

På fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för friggebod/-ar som ska uppföras i omedelbar närhet till ett bostadshus, om de inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om åtgärden placeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

Undantagen för friggebod gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om den placeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.  

Plank och mur

Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för plank och mur runt en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset, om planket eller muren inte är högre än 1,8 meter och inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

I Tomelilla kommun krävs det inte bygglov för murar och stödmurar lägre än 0,5 meter. Du måste dock kontakta gatukontoret om du ska gräva i gräns mot gata eller parkmark, eller grannar om du vill gräva i tomtgräns.

Undantagen för plank och mur gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, om området är tätt bebyggt, om planket/muren får större omfattning eller om plank/mur planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

Skärmtak

Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att bygga skärmtak över altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak på tomten inte täcker en större area än 15 m² och inte planeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

Undantaget för skärmtak gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

Staket

Bygglov krävs inte för staket om det är utformat enligt följande:

 • Mer än 30 % genomsiktlighet (luft).
 • Lägre än 1,2 meter. I korsningar gäller andra krav.

”Staket” över 1,2 meter klassas som plank.

Det krävs inte bygglov för att uppföra en grind.

Staketet ska placeras så att hela konstruktionen och grävning sker på egen tomt. Vid grävning i tomtgräns mot granne ska grannen informeras. Vid grävning i tomtgräns mot gata ska kommunens gatukontor kontaktas.

Om staketet inte görs lika på båda sidor ska den prydligaste sidan vändas mot granne eller gata.

Parkeringsplats

Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för parkeringsplats som ska tillhöra fastigheten, om den bara är avsedd för fastighetens behov.

Undantaget gäller inte för ny utfart mot en gata eller väg.

Uppställningsplats

Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för uppställning av högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som:

 • placeras i omedelbar närhet till bostadshus, och
 • uppställningen är av säsongskaraktär.

Undantaget gäller om båda punkterna uppfylls och åtgärden inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

Undantaget för uppställningsplats gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet eller planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

Det krävs inte bygglov inom detaljplanerat område för att sätta upp:

 • en skylt vars area är högst 1 m2
 • en orienteringstavla vars area är högst 2 m2
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Undantaget för skyltar gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet.   

Från och med 1 augusti 2018 krävs det inte bygglov för att sätta upp solcellspaneler/solceller:

 • som följer byggnadens form
 • där byggnadens takfärg och taktäckningsmaterial inte regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • om solcellspaneler/solceller planeras att monteras på fastighet som inte omfattas av kulturmiljöprogram
 • som ligger utanför Försvarsmaktens hindersfrihetsområde
 • som inte påverkar den bärande konstruktionen.

Undantaget gäller bara om alla punkterna uppfylls, annars krävs det bygglov.