Österlen VA är ett gemensamt driftbolag för VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun.

Vi tillhandahåller trygga anslutningar och tillförlitlig drift av vatten- och avloppsförsörjning för drygt 14 000 hushåll och verksamheter i sydöstra Skåne. Vi ser till att varje abonnent har dricksvatten av hög kvalitet i sin kran och att varje anslutning till avloppsnätet är säker för både människa och miljö.

Över kommungränserna driver vi utvecklingsprojekt för att effektivisera dagens arbete och bidra med handfasta lösningar för att möta framtidens utmaningar. Det kommunöverskridande arbetet ger oss, och respektive kommun, en större stabilitet som kommer ur tillgången till en bredare kompetens.

Besök www.osterlenva.se för mer information, där hittar du även aktuella driftstörningar och felanmälan om vatten och avlopp!

Vem kan få kommunalt vatten och avlopp?

Kommunalt vatten och avlopp finns främst i något som heter verksamhetsområde. Bor man i ett verksamhetsområde är kommunen skyldig att koppla in kommunalt vatten och avlopp.

Hur gör jag för att ansluta?

All information om hur du ansluter till det kommunala vatten- och avlopssystemet hittar du på Österlen VA:s webbplats. Österlen VA är det  gemensamma driftbolag för VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun.

Det är ett geografiskt område som anger var kommunen har skyldighet att erbjuda vatten och avlopp. Det är kommunfullmäktige som beslutar var verksamhetsområde ska finnas. I Tomelilla kommun finns verksamhetsområde i hela eller delar av alla tätorter och byar. 

Aktuella avgifter hittar du på Österlen VA:s webbplats:

Utbyggnadsplanen beskriver hur kommunen planerar för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och den är en av fyra delar i Tomelilla kommuns VA-plan som politiker beslutat om. Målet med VA-planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. 

I en bedömning om ett område är aktuellt för utbyggnad tittar vi bland annat på avstånd till nuvarande VA-anläggning, tekniska förutsättningar och utrymme i befintlig anläggning. Det finns inga akuta behov för utbyggnad, men Svampakorset nämns som ett område där utbyggnad av avlopp är troligt för utbyggnad senast år 2025. 


Vid intresse kan vi skicka utbyggnadsplanen via mail. Hör av er till kontakt@remove-this.osterlenva.remove-this.se.

Förkortningen LTA står för "lätt trycksatt avlopp" och en LTA-pump kan Österlen VA sätta på fastigheter där det inte finns tillräckligt med självfall på ledningen för att avloppsvattnet ska kunna rinna iväg. Ett LTA-system känns igen på det gröna locket.

Vi har samlat vanliga frågor och svar om LTA-system här nedanför.

Vilket ansvar har Österlen VA?

Österlen VA avgör om en LTA-pump behövs. Om behov finns installerar VA-enheten en pump på fastigheten. Det är Österlen VA som äger och vid behov byter ut pumpen om den går sönder. Vilket ansvar fastighetsägaren har kan du läsa om här nedanför.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

  • Dra ledningar från fastigheten fram till pump och förbindelsepunkt*
  • Installera och betala för att pumpen har el och larm
  • Kontrollera pumpen regelbundet
  • Bara spola ner vad som hör hemma i avloppet
  • Skydda ledningarna och pumpen från frysning
  • Se till att det finns en körbar väg till pumpen
  • Hålla fritt ca 1,5 meter runt pumpen
  • Skotta och sanda vid fel på pumpen vintertid

Det är bara spillvatten som får anslutas till pumpen. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas. Dagvatten är vatten från stuprör och hängrännor och dräneringsvatten är vatten från dräneringsledingar under mark.

Om pumpen går sönder på grund av föremål som inte hör hemma i avloppet, frysning eller skadegörelse betalar fastighetsägaren för reparationen.

* Förbindindelsepunkt är den gräns där ansvaret går över från Österlen VA och fastighetsägaren. I de flesta fall ligger denna gräns ca 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Var ska LTA-pumpen placeras?

Österlen VA föreslår en placering där pumpen går att nå med bil, oftast vid tomtgräns. Placeringen är viktig eftersom pumpen måste vara tillgänglig för drift och underhåll. Ett område på 1,5 meter runt pumpen ska vara fritt från föremål.

Vad kostar det?

Det är Österlen VA som köper och äger LTA-pumpen även om den står inne på en fastighet. Fastighetsägaren betalar dels för att lägga ledningar fram till pumpen (och förbindelsepunkten) samt ordnar och betalar för installation av el och larm till pumpen. Elen som pumpen drar betalar fastighetsägaren via elräkningen.

Om pumpen missköts kan fastighetsägaren bli skyldig att betala reparation eller ersättningspump.

Är det fel på pumpen?

Släpp inte ut något vatten i avloppet förrän felet är åtgärdat! Kontrollera först att säkringarna till pumpen är hela,

  • Är det elfel - ring elektriker
  • Inget elfel - ring Österlen VA 0417-77 78 00 (dagtid) eller 040-676 90 85 (övrig tid)