Vem kan få kommunalt vatten och avlopp?

Kommunalt vatten och avlopp finns främst i något som heter verksamhetsområde. Bor man i ett verksamhetsområde är kommunen skyldig att koppla in kommunalt vatten och avlopp. Bor man utanför verksamhetsområdet kan det ändå finnas en möjlighet att få kommunalt vatten och avlopp om ledningarna ligger i närheten.

Hur gör jag för att ansluta?

Fyll i blanketten ”Anslutning till kommunalt vatten och avlopp” som du hittar här nedanför. Vi tar därefter kontakt med er och ger svar på om det går att ansluta och vad det kostar.

Det är ett geografiskt område som anger var kommunen har skyldighet att erbjuda vatten och avlopp. Det är kommunfullmäktige som beslutar var verksamhetsområde ska finnas. I Tomelilla kommun finns verksamhetsområde i hela eller delar av alla tätorter och byar. 

Avgifter och priser

Alla kostnader för kommunalt vatten och avlopp bekostas genom VA-avgifter. Verksamheten får inte gå med vinst, utan avgifterna används för att täcka de årliga kostnaderna för att se till att du alltid har rent vatten i kranen och att spillvattnet från toalett, disk/tvätt och dusch tas om hand och renas innan det släpps ut i naturen igen.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består dels av en fast årlig avgift beroende på mätarens storlek, dels en rörlig avgift baserad på hur mycket vatten du använder. Här nedanför kan du se vad den rörliga avgiften är samt vad en normalvilla* betalar för fasta avgifter per år.    

*en normalvilla använder ca 150 kubikmeter vatten per år

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är olika beroende på vilken slags fastighet som ska anslutas och om den ligger i kommunens verksamhetsområde eller ej. Köper du ett hus som redan är anslutet till kommunalt VA betalar du ingen ny anslutningsavgift. Det kan dock bli aktuellt med en ny anslutningsavgift om du bygger ut eller gör större ändringar av fastigheten.

Här nedan kan du se exempel på anslutningsavgifter för en normalvilla inom verksamhetsområdet. Om du vill ha ett exakt svar på vad det kostar att koppla in kommunalt vatten och avlopp till din fastighet kan du skicka en förfrågan till kontakt@remove-this.osterlenva.remove-this.se eller ringa 0417-181 37.

Anslutningsavgifter

Typ av anslutning Avgift
Vatten, avlopp, dagvatten 154 903 kronor
Vatten och avlopp 139 413 kronor
Enbart avlopp 106 738 kronor
Enbart vatten 80 961 kronor

Fasta avgifter

Fast avgift Per år
Vatten 1 558 kronor
Vatten och avlopp 3 896 kronor

Rörliga avgifter

Rörlig avgift Per m3
Vatten 15,45 kronor
Avlopp 23,18 kronor
Vatten och avlopp 38,63 kronor

Utbyggnadsplanen beskriver hur kommunen planerar för utbyggnad av kommunalt vatten och avlop och den är en av fyra delar i Tomelilla kommuns VA-plan som politiker beslutat om. Målet med VA-planen mål är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. 

I en bedömning om ett område är aktuellt för utbyggnad tittar vi bland annat på avstånd till nuvarande VA-anläggning, tekniska förutsättningar och utrymme i befintlig anläggning. Det finns inga akuta behov för utbyggnad, men Svampakorset nämns som ett område där utbyggnad av avlopp är troligt för utbygnad senast år 2025. 


Vid intresse kan vi skicka utbyggnadsplanen via mail. Hör av er till kontakt@remove-this.osterlenva.remove-this.se.

Förkortningen LTA står för "lätt trycksatt avlopp" och en LTA-pump kan VA-enheten sätta på fastigheter där det inte finns tillräckligt med självfall på ledningen för att avloppsvattnet ska kunna rinna iväg. Ett LTA-system känns igen på det gröna locket.

Vi har samlat vanliga frågor och svar om LTA-system här nedanför.

Vilket ansvar har kommunens VA-enhet?

Kommunens VA-enhet avgör om en LTA-pump behövs. Om behov finns installerar VA-enheten en pump på fastigheten. Det är VA-enheten som äger och vid behov byter ut pumpen om den går sönder. Vilket ansvar fastighetsägaren har kan du läsa om här nedanför.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

  • Dra ledningar från fastigheten fram till pump och förbindelsepunkt*
  • Installera och betala för att pumpen har el och larm
  • Kontrollera pumpen regelbundet
  • Bara spola ner vad som hör hemma i avloppet
  • Skydda ledningarna och pumpen från frysning
  • Se till att det finns en körbar väg till pumpen
  • Hålla fritt ca 1,5 meter runt pumpen
  • Skotta och sanda vid fel på pumpen vintertid

Det är bara spillvatten som får anslutas till pumpen. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas. Dagvatten är vatten från stuprör och hängrännor och dräneringsvatten är vatten från dräneringsledingar under mark.

Om pumpen går sönder på grund av föremål som inte hör hemma i avloppet, frysning eller skadegörelse betalar fastighetsägaren för reparationen.

* Förbindindelsepunkt är den gräns där ansvaret går över från VA-enheten och fastighetsägaren. I de flesta fall ligger denna gräns ca 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Var ska LTA-pumpen placeras?

Kommunens VA-enhet föreslår en placering där pumpen går att nå med bil, oftast vid tomtgräns. Placeringen är viktig eftersom pumpen måste vara tillgänglig för drift och underhåll. Ett område på 1,5 meter runt pumpen ska vara fritt från föremål.

Vad kostar det?

Det är kommunens VA-enhet som köper och äger LTA-pumpen även om den står inne på en fastighet. Fastighetsägaren betalar dels för att lägga ledningar fram till pumpen (och förbindelsepunkten) samt ordnar och betalar för installation av el och larm till pumpen. Elen som pumpen drar betalar fastighetsägaren via elräkningen.

Om pumpen missköts kan fastighetsägaren bli skyldig att betala reparation eller ersättningspump.

Är det fel på pumpen?

Släpp inte ut något vatten i avloppet förrän felet är åtgärdat! Kontrollera först att säkringarna till pumpen är hela,

  • Är det elfel - ring elektriker
  • Inget elfel - ring VA-enheten 0417-182 96 (dagtid) eller 040-676 90 85 (övrig tid)