Vad gäller för område som har beviljade undersökningstillstånd och hur påverkar det dig som berörd markägare eller sakägare? Ett undersökningstillstånd innebär i sig inte någon rätt att utföra undersökningar som innebär skada eller intrång  för markägare och innehavare av särskild rätt (sakägare). Innan sådana undersökningar kan påbörjas måste den som har beviljats ett undersökningstillstånd ha upprättat en arbetsplan.

Innan arbetet inleds ska de sakägare som är direkt berörda delges arbetsplanen.

Sedan har man tre veckor på sig att framföra eventuella invändningar, om det finns invändningar måste tillståndshavaren/prospektören försöka komma överens med sakägaren eller begära att bergmästaren fastställer arbetsplanen.

Bergmästaren prövar frågan när alla berörda parter fått komma till tals och kan då besluta om att fastställa arbetsplanen. Beslutet om fastställelse ska förenas med de villkor som behövs.

Ett undersökningstillstånd är förenat med villkor om att tillståndshavaren, innan undersökningsarbeten påbörjas, ska ställa ekonomisk säkerhet avseende ersättning till mark- och sakägare för skada eller intrång som ändå kan uppstå. Om det inte godtas kan det prövas till utformning och storlek av länsstyrelsen.

Tillståndshavaren ska på begäran av en fastighetsägare eller sakägare som berörs av arbetsplanen skicka en underrättelse om vilken dag arbetet ska påbörjas. Underrättelsen ska vara skriven på svenska och skickas senast en vecka innan arbetet påbörjas. En begäran om underrättelse ska framställas skriftligen och vara tillståndshavaren/prospektören till handa inom den tid (tre veckor) som sakägaren har att framställa invändningar mot arbetsplanen. Vid avslutat undersökningsarbete ska tillståndshavaren/prospektören meddela (på svenska) berörda fastighetsägare och sakägare.

Arbetsplan

För att få utföra undersökningsarbete krävs en gällande arbetsplan. Planen SKA innehålla:

  • tillståndshavarens namn, telefonnummer, postadress och e-postadress samt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till en kontaktperson om tillståndshavaren är en juridisk person,

  • en beskrivning av vad en arbetsplan är och uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har möjlighet att påverka innehållet i den genom att invända mot den,

  • en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet,

  • en karta med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar som visar inom vilket område undersökningsarbetet kommer att utföras,

  • en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt,

  • uppgift om när eventuella invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska vara tillståndshavaren till handa och vilken följden blir om någon invändning inte framställs,

  • uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har rätt att på begäran få en underrättelse om när arbetet på den fastighet som deras rätt är knuten till ska påbörjas, och uppgift om när en sådan begäran ska vara tillståndshavaren till handa,

  • uppgift om vilka tillstånd enligt annan lagstiftning tillståndshavaren redan har, har sökt eller har för avsikt att söka, eller vilka anmälningar enligt annan lagstiftning tillståndshavaren har gjort eller har för avsikt att göra med anledning av undersökningsarbetet, och

  • en bedömning av hur stor skada eller hur stort intrång som undersökningsarbetet kommer att medföra, information om hur eventuella skador eller intrång kommer att regleras samt uppgift om vilken form av säkerhet tillståndshavaren har för att fullfölja utbetalningen av ersättningen och om storleken på säkerheten.

Arbetsplanen ska upprättas av tillståndshavaren och vara skriven på svenska!

Arbetsplanen ska delges berörda markägare och nyttjanderättshavare (sakägare). Dessa har sedan tre veckor på sig att skriftligen framföra eventuella invändningar.

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och tidsplanen för arbetet, anpassas till den pågående markanvändningen inom det område där undersökningsarbetet ska utföras.

En gällande arbetsplan ska sändas till bergmästaren, länsstyrelsen och kommunen.

Ett undersökningstillstånd medger inte undantag från andra lagar och regler.

LRF har gått ut med följande information till sina medlemmar angående detta:

LRF Skåne har ställt frågor angående att Scandivanadium Ltd fått undersökningstillstånd i en del områden i Hörby kommun och i sydöstra Skåne. Ett flertal av dessa tillstånd har överklagats till Förvaltningsrätten och för en andra tillstånd har överklagandetiden inte gått ut.

Scandivanadium kontaktar nu markägare för att boka tid för provborrning. Detta sker alltså i områden där Förvaltningsrätten inte har behandlat överklaganden och där inga arbetsplaner har delgetts berörda markägare. LRF Skåne anser att detta är ett mycket besynnerligt arbetssätt och bör omedelbart stoppas. LRF Skåne kommer att informera medlemmar inom berörda områden vad som är på gång.

Det svar LRF Skåne fick från Bergsstaten kan ses nedan.

”Ett undersökningstillstånd är gällande från det datum då det beslutats. Det är möjligt att upprätta arbetsplaner även om beslutet har överklagats.

För att få utföra undersökningsarbete som innebär intrång i en markägares eller annan rättsinnehavares rätt krävs en gällande arbetsplan. En arbetsplan kan tidigast bli gällande tre veckor efter att den delgivits de fastighetsägare och innehavare av särskild rätt (sakägare) som berörs av arbetena. Detta förutsätter dock att ingen sakägare framställer invändningar mot arbetsplanen inom tre veckor från delgivningen."