Vattenvårdsprojekt – kostnadsfri hjälp erbjuds markägare

Större delen av vattendragen på Österlen uppnår inte den goda status som EU kräver till 2027. Kompetens finns på plats i Tomelilla och Simrishamns kommun – med huvudsyfte att stötta markägare som vill arbeta för friskare vattendrag i sydöstra Skåne.  

I sydöstra Skåne behöver vattenvårdsåtgärder genomföras som utvecklar och förbättrar det biologiska livet i vattendragen. Som markägare kan det handla om att anlägga våtmarker, reningsdammar för dagvatten, översilningsängar och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. 

Två åtgärdssamordnare 

Tomelilla och Simrishamns kommuner samarbetar kring vattendragsfrågan via de två vattenråden: Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeå.

Två åtgärdssamordnare, miljövetaren Therese Parodi och limnologen Jonas Dahl, ska göra det enklare för markägare i sydöstra Skåne att genomföra olika vattenvårdsprojekt - genom att erbjuda kostnadsfri och praktisk hjälp. Jonas och Therese utgår från Tomelilla och Simrishamn men erbjuder samma hjälp till alla markägare vars vattendrag räknas till sydöstra Skåne - här är delar av Hörby, Sjöbo, Ystad och Kristianstads kommuner inräknade.

 

De praktiska åtgärderna som genomförs i vattnet eller vattenmiljön har sin utgångspunkt i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Praktiska åtgärder för friskare vattendrag i sydöstra Skåne kan vara till exempel: 

  • Skapa eller restaurera våtmarker

  • Skapa eller restaurera bevattningsdammar där man samlar högvattnet och nyttjar det till bevattning

  • Anlägga våtmarker, reningsdammar för dagvatten och översilningsängar 

  • Plantera träd längs vattnet för bättre vattenmiljö

  • Lägga ut lekgrus för fiskarnas fortplantning

  • Skapa svämplan som minskar översvämning på oönskade ställen och som binder näring som annars transporteras ut till havet

  • Tillförsel av död ved och stora stenar som gynnar vattendragens livsmiljö

  • Återmeandring, som gör att åvattnet rinner långsammare och syresätts

  • Ta bort fiskarnas vandringshinder

  • Samt andra åtgärder som minskar övergödning och främjar god vattenmiljö

Är du nyfiken på vad du kan göra på din mark för att bidra till en bättre status på våra vattendrag? Eller har du redan några tankar med behöver hjälp att komma vidare?

Första steget är att kontakta kommunens åtgärdssamordnare som hjälper dig vidare i processen till en bättre vattenstatus i våra vattendrag.

Tack för att du vill förändra!