Vill du elda till valborg eller resterna från vårstädningen i trädgården? Visst får du elda, men inte var, hur eller när som helst.

Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle. Tänk på att det du tänder ska du också släcka. Ansvaret är ditt.

Ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Kontakta Räddningstjänsten om du är osäker.

Före bränning

Polisen bör kontaktas eftersom det kan krävas tillstånd, särskilt om det gäller offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor utöver de säkerhetsåtgärder som Räddningstjänsten anser skäliga. (Ordningslagen)

Kraftig rökutveckling kan vara en avsevärd miljöolägenhet. Dessa bränningar kan förbjudas av miljöinspektör. I bål får ej förekomma sopor, målat eller impregnerat trä. Frågor om vad som kan eldas besvaras av Österlenregions miljöförbund. (Miljöbalken)

Tips från Räddningstjänsten:

 • Avstånd bör vara 75 m från byggnad, 40 m från växande gröda/arbetande maskin. Inga brännbara ämnen får finnas inom dessa avstånd.
 • Vind: vid stark vind får ingen bränning ske, vind får ej ligga över annan bebyggelse eller allmän väg.
 • Avgränsnings- och skyddsåtgärder: minst 2 m/erforderligt fritt runt bålet, avvattning av ytan, tillgång av handredskap (ståltrådsräfsor o dyl.).
 • Luftledning: ingen eldning får förekomma så att det påverkar ledningar.
 • Släckutrustning: tillgång på vatten, spadar, ruskor o dyl.
 • Tidpunkt: bränning bör vara avslutad senast vid solens nedgång - risken för onödiga larm ökar efter mörkrets inbrott. Gäller ej under Valborg.
 • Ansvarig person: namn och telefonnummer.
 • Bevakning.

Under bränning

Bränning ska alltid ske under kontroll. Elden ska hållas under bevakning tills den är släckt. Var observant på risk med gnistregn som sprids med vinden. Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk, så ska bränningen avbrytas. Utrustningen för brandsläckning ska hållas lätt tillgänglig.

Efter bränning

Brasan ska bevakas tills elden är släckt och risken för brandspridning upphört. Vid blåst är risken särskilt stor för återantändning av rester som inte brunnit upp helt. I större askhögar ska vattenbegjutning varvas med omrörning eller täckning med jord/sand. Efterkontroll ska göras ett par timmar efter det att bränningen avslutats.

Ingen risbränning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Ring Räddningstjänsten så får du veta mera.

Anmälningsskyldighet till Räddningstjänsten föreligger inte. Observera dock att eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden 1 maj - 30 september i Tomelilla kommun.

Naturligtvis får man inte elda om det är eldningsförbud. Enligt räddningstjänstplanen får bränning utomhus inte ske före solens uppgång och inte senare än en timme efter solens nedgång.  På Österlenregionens miljöförbund finns mer information att läsa. 

Tänk på:

 • Med "ris" menas vanligt trädgårdsavfall (gräs, kvistar och grenar).
 • Sopor får inte eldas upp.
 • Säker eldning sker i t.ex. en plåttunna.
 • Välj eldningsplatsen med omsorg. Rensa runt om och förebygg brandspridning.
 • Det blir mycket rök av våta löv och annat trädgårdsavfall. Detta kan irritera grannarna.
 • Håll ett öga på vindriktningen. Avbryt eldningen om vind ligger mot allmän väg, annan bebyggelse.

Bra att ha:

 • Kratta (bra för att jämna ut och begränsa eldens framfart).
 • Vatten (dra fram trädgårdslangen och ha ett par fyllda hinkar till hands).
 • Grova handskar och spade (för att säkert kunna jobba med riset).

Släck ordentligt!

 • Låt brasan brinna ner till en glödhög.
 • Kratta ut glöden.
 • Dränk kolet med vatten.

Hänsyn till djurlivet

Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för till exempel igelkottar, kaniner och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den bli en dödsfälla. Försäkra er om att inga djur bosatt sig i högen - även om riset samlats ihop nyligen bör högen kontrolleras. Flytta högen en bit bort och sök igenom innan den tänds på. Häv upp brasan med en lång planka om rishögen är stor.