Välkommen att göra en intresseanmälan om du är intresserad av kommunal verksamhetsmark, för egen verksamhet eller för att bygga bostäder åt andra.

 • Tänk på att en inkommen intresseanmälan inte är garanterad att leda till ett avtal med kommunen.
 • Din anmälan handläggs av näringslivs- och exploateringsenheten.
 • All mark som säljs för verksamhetsändamål, till exempel handel och industri, är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät. 
 • Mark säljs i befintligt skick.
 • Verksamhetsmark säljs som råmark.
 • För att möta verksamhetshavarens behov är marken i de flesta fall inte avstyckad innan försäljning sker.
 • Nödvändig fastighetsbildning står köparen för.

Kriterier för tilldelning

Näringslivs- och exploateringsenheten analyserar din intresseanmälan utifrån nedan kriterier.

 • Överensstämmelse med planens syfte och målsättning med området.
 • Önskvärda etableringar i Tomelilla kommun.
 • Långsiktighet
 • Genomförbarhet
 • Ekonomisk stabilitet
 • Yteffektivitet - Tomter avstyckas så att områdena i sin helhet får en rationell tomtindelning och ett effektivt markutnyttjande.
 • Säkerställande av tillräcklig markreserv för kommande verksamheter.
 • Kluster och synergier av likartade verksamheter m.m.

Kontakt

E-post: exploatering@remove-this.tomelilla.remove-this.se 
Telefon: 0417-180 00

Tomtpriser flerfamiljshus och industrimark 2023

Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i marksamfällighet Grundpris 523 200 kr samt 130 kr/m2/tomtyta
Industrimark   99 kr/m2/tomtyta

(1)Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

Gr 1 = Villafastigheter

Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Tomtpriserna regleras med index, KPI med oktober 2007 som utgångsmånad. Grundavgift regleras till 1000-tal och m2 till heltal.