Strandskydd gäller vid havet och vattendrag, och syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet omfattar både land- och vattenområdet. Strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandlinjen både på land och i vatten.

Vad gäller inom strandskyddsområde?

Inom ett strandskyddsområde får inte:

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

I områden som omfattas av strandskydd ska du ansöka om dispens för att få tillstånd att göra något av ovanstående. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl.

Förbuden gäller inte för:

 • byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder (som inte är avsedda för bostadsändamål) om de behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet
 • verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen eller som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken
 • byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan eller järnvägsplan.

Vem beslutar om dispens?

Kommunen hanterar normalt strandskyddsdispenser utom i områden som är skyddade som naturreservat, biotopskyddsområden, natura 2000-områden, landskapsbildsskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, kulturreservat eller naturminnen. Då prövas dispensen av länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar också ansökan om strandskyddsdispens för byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg.

Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från datum för beslutet.

Så ansöker du om strandskyddsdispens

 • Situationsplan
 • Ritningar som tydligt visar åtgärden
 • Redovisning av eventuell påverkan på natur-eller kulturvärde
 • Redovisning av särskilda skäl för dispens
 • Foton på området