Rivning av byggnad eller del av byggnad kan kräva rivningslov. I rivningslovet prövas lämpligheten att riva eller flytta en byggnad mot kulturmiljöprogram, detaljplaner och riksintressen med flera regler.

Om åtgärden får uppföras utan bygglov men kräver en anmälan, krävs en rivningsanmälan när du vill riva.

Om åtgärden får uppföras utan bygglov eller anmälan krävs det inte rivningslov eller -anmälan när du vill riva.  

Rivningslov krävs alltid om kommunen har bestämt det för området, och när byggnaden omfattas av kulturmiljöprogram.

Rivningslov följer samma process som bygglov.

Så ansöker du om rivningslov eller gör en rivningsanmälan

För att ansöka om rivningslov måste du skicka in följande handlingar:

  • Ansökningsblankett i original. Kryssa i rutan "Rivningslov". 
  • Situationsplan.
  • Ritningar på befintliga byggnader där byggnad eller byggnadsdel som ska rivas markeras.
  • Foto av byggnad eller byggnadsdel som ska rivas och omgivande mark .
  • Rivningsplan som anger mängd och typ av avfall samt hur det tas om hand.
  • I mer omfattande rivningsarbeten krävs en kontrollansvarig som bland annat hjälper till med att inventera farligt avfall som PCB, kvicksilver och asbest i rivningsmassorna. 

Du måste ha startbesked innan du får börja riva.

Avfall som lämnats till återvinning eller deponi ska redovisas med kvitto inför slutbesked.