Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte bindande.

Översiktsplanen kan innehålla avvägningar mellan olika allmänna intressen men innehåller normalt ej några avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under en mandatperiod.

Kommunens gällande översiktsplan vann laga kraft 19 februari 2019.

Översiktsplan 2025

Kommunen har tagit fram en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 4 juni 2018. Planen blev överklagad till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Översiktsplan 2025 vann laga kraft 19 februari 2019.
Nedan finns handlingarna för gällande översiktsplan

Natur- och parkprogrammet

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelillas översiktsplan. Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för människan.

Programmet är indelat i fyra delar som behandlar sakområden:

  • Områdesbeskrivningar
  • Artöversikter
  • Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på remissvaren)
  • Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet