Vill du överklaga byggnadsnämndens beslut ska du göra enligt beskrivningen nedan.

Skrivelsen ska vara adresserad till länsstyrelsen i Skåne län, men skickas till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 TOMELILLA

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar, eller från det datum du tagit emot beslutet om vi har skickat ut det med rekommenderat brev. Om överklagandet inte kommer in i tid kan det inte tas upp till behandling. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden ärendet till länsstyrelsen för prövning.

I överklagandet ska du tala om varför du anser att byggnadsnämndens beslut är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Har du handlingar eller annat som stöder din uppfattning kan du sända med detta. Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning om beslutet avser sådan.

Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckningen. Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till bygglovsenheten.