Att utföra en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov utan att beslut om lov finns beviljat kallas för olovligt byggande. Den som har utfört något olovligt kan bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Om lov inte kan beviljas i efterhand måste åtgärden också rivas. 
 
Om en lovpliktig åtgärd vidtagits utan lov ska byggnadsnämnden ge den som äger fastigheten eller byggnaden tillfälle att inom en viss tid ansöka om bygglov. Detta gäller bara om det är sannolikt att bygglov kan ges för åtgärden.
 
Om lov inte kan beviljas ska ett rättelseföreläggande riktas mot den som äger fastigheten eller byggnaden. Det kan innebära att åtgärden måste rivas. Föreläggande får förenas med vite. 

Sanktionsavgifter

För olovliga åtgärder kan du komma att behöva betala en sanktionsavgift. Avgiften är betydligt större än den avgift för bygglov eller startbesked som du skulle ha betalat om du fått lov för åtgärden.

Anmäla olovligt byggande eller ovårdade fastigheter

Om du tror att någon har utfört en olovlig åtgärd, eller har en ovårdad tomt eller fastighet, kan du skicka in ett klagomål till byggnadsnämnden. Du kan göra din anmälan anonymt.

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 TOMELILLA