Vård av grönytor

Parkerna i Tomelilla tätort sköts av kommunens personal. Lekplatserna i Tomelilla tätort sköts också av kommunens personal medan lekplatserna i byarna sköts av entreprenör. 

Skötseln av grönytorna beror på hur de klassificeras och används. Ytorna delas upp i tre skötselklasser: bruksgräsmatta, högvuxen gräsyta och äng. 

Bruksgräsmatta, d.v.s. ytor som används för lek och vistelse, sköts löpande för att hålla ett välvårdat intryck. Mellan april och oktober beskärs ytorna regelbundet. Löv som lägger sig på gräset mulchas ner för näringens skull.

Högvuxen gräsyta slaghackas två gånger om året ungefär mellan maj och mitten av september. Till högvuxen gräsyta räknas även diken och slänter.

Ängar består av höga självsådda växter som slås och röjs årligen.

Senast uppdaterad: 2020-06-10