Schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område kräver marklov. Kommunen kan också bestämma i en detaljplan att det krävs marklov för

  • trädfällning
  • skogsplantering
  • markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Utanför detaljplanerat område krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering om

  1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och
  2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Markåtgärder som väsentligt ändrar naturmiljö kan kräva ansökan för samråd med länsstyrelsen.

Regn- och ytvatten ska alltid tas om hand på din egen fastighet på ett välfungerande sätt. Schaktning och fyllning som utgör förberedelser inför byggnadsarbeten kräver inte marklov om markarbetena har redovisats och prövats i bygglovet. Annars kan det i samband med byggandet även behövs ett separat marklov innan markarbeten får påbörjas.