Kulturarvet är en viktig del av samhället. Kunskap om kulturmiljö utgör en av utgångspunkterna för att bygga eller förändra bebyggelse och anläggningar. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Byggnadsminnen

Särskilt välbevarade byggnader som är tydliga exempel på byggnadsstilen från en viss tid kan skyddas av länsstyrelsen som byggnadsminne med stöd i kulturminneslagen. I Tomelilla kommun finns åtta byggnadsminnen. Kontakta byggnadsnämnden för mer information om du vill göra ändringar i ett byggnadsminne.

Kulturmiljöprogram

2002 antog Tomelilla kommun ett kulturmiljöprogram. Programmet pekar ut värdefull bebyggelse. I kulturmiljöprogrammet finns generella beskrivningar av byarna. Sist i varje bybeskrivning finns också en karta där de värdefulla byggnaderna är markerade i olika färger. Färgerna representerar olika grad av skydd.

Programmet är avsett att vara ett stöd för dig som äger en värdefull byggnad, och är juridiskt bindande när du ska ändra i din byggnad och vid bygglovsgivning. Åtgärder som normalt ska anmälas eller är bygglovsbefriade kan kräva bygglov om byggnaden finns med i kulturmiljöprogrammet.