Detaljplaner reglerar användning av mark och vatten samt bebyggelse inom kommunen. De bestämmer var du får bygga, vad du får bygga och hur du får bygga inom kommunen.

Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen och är ett juridiskt bindande dokument. Kommunen har ensamrätt på att besluta om detaljplaner. Planarbetet startar med ett beslut som oftast fattas av kommunstyrelsen. När planen är färdig ska den antas för att vinna laga kraft. Beslutet att anta en plan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kontakta Tomelilla direkt om du behöver en specifik detaljplan.

Telefon: 0417-180 00 

E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Plan- och bygglagen styr

Kommunen tar fram detaljplaner med stöd av plan- och bygglagen. Lagstiftningen reglerar hur kommunen ska gå tillväga beroende av detaljplanens omfattning och innehåll. På vilket sätt detaljplanen ska tas fram beror också på när detaljplanearbetet har påbörjats i förhållande till förändringar av plan- och bygglagen.

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats efter den 1 januari 2015

Detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015 följer plan- och bygglagen från 2011 (2010:900) samt de förändringar av plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015 handläggs antingen med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande.

När kommunen väljer vilket förfarande som detaljplanen ska handläggas med måste kommunen ta hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på en detaljplan när den är ute på samråd eller granskning. Dina synpunkter ska vara skriftliga och lämnas in till kommunen inom samråds- eller granskningstiden. Du kan skicka ditt yttrande via brev eller e-post till:

Tomelilla kommun
Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med datum, namn, postadress och vilken detaljplan det gäller. Det är bara skriftliga synpunkter som har kommit in under samråds- eller granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Överklaga detaljplaner

Om du är missnöjd med ett politiskt beslut att anta en detaljplan kan du överklaga beslutet, men bara om du har skickat in synpunkter under samrådet. Skicka eller lämna en skrivelse med din överklagan till Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla. Skrivelsen ska vara adresserad till ”Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt”.

Din skrivelse med överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer och/eller detaljplanens namn
  • varför du anser att beslutet är felaktigt
  • på vilket sätt du anser att beslutet ska ändras
  • dina kontaktuppgifter, namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt kan du skicka med det.

Underteckna skrivelsen med din överklagan samt förtydliga namnteckningen. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig, skicka i så fall med en fullmakt.

Tid för överklagande
Din skrivelse med överklagan måste ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Kartöversikt detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner och pågående planprojekt i kommunens kartdatabas nedan. Klicka på respektive planområde i kartan för att ta del av information och gällande planbestämmelser för ditt område.

Inför antagande

Inga nyheter tillgängliga

Aktuella planer på samråd och granskning