Detaljplanering

Genom detaljplaner regleras mark- och vattenanvändning samt bebyggelse inom kommunen. Detaljplaner ska upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. I detaljplaner ges en samlad bild av markanvändning och hur miljön avses förändras eller bevaras.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Kommunen har ensamrätt på att anta fysiska planer - det så kallade kommunala planmonopolet. Planarbeten initieras med ett beslut, vanligtvis från kommunstyrelsen. Kommunens detaljplaner antas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Plan- och bygglagen styr

Kommunen tar fram detaljplaner med stöd av plan- och bygglagen. Lagstiftningen reglerar hur kommunen ska gå tillväga beroende av detaljplanens omfattning och innehåll. På vilket sätt detaljplanen ska tas fram beror också på när detaljplanearbetet har påbörjats i förhållande till förändringar av plan- och bygglagen.

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats efter den 1 januari 2015

Detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015 följer plan- och bygglagen från 2011 (2010:900) samt de förändringar av plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015 handläggs antingen med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande.

När kommunen väljer vilket förfarande som detaljplanen ska handläggas med måste kommunen ta hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Lämna synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på en detaljplan när den är ute på samråd eller granskning. Dina synpunkter på en detaljplan ska vara skriftliga och inkomma till kommunen inom samråds- eller granskningstiden. Du kan skicka ditt yttrande via brev eller e-post till:

Tomelilla kommun
Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

E-post: kommun@tomelilla.se

Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med datum, namn, postadress och vilken detaljplan det gäller. Det är bara skriftliga synpunkter som har kommit in under samråds- eller granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Överklaga detaljplaner

Från och med 1 juni 2016 överklagas detaljplaner till Mark- och miljödomstolen istället för till Länsstyrelsen.

Om du är missnöjd med ett politiskt beslut att anta en detaljplan kan du överklaga beslutet. Skicka eller lämna en skrivelse med din överklagan till Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla. Skrivelsen ska vara adresserad till ”Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt”.

Din skrivelse med överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer och/eller detaljplanens namn
  • varför du anser att beslutet är felaktigt
  • på vilket sätt du anser att beslutet ska ändras
  • dina kontaktuppgifter, namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt kan du skicka med det.

Underteckna skrivelsen med din överklagan samt förtydliga namnteckningen. Du kan givetvis anlita ett ombud att sköta överklagandet åt dig, skicka i så fall med en fullmakt.

Tid för överklagande
Din skrivelse med överklagan måste ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Senast uppdaterad: 2020-05-19