Ansökan om bygglov och bygganmälan hanteras inledningsvis i samma process. Processen för enkla och större ärenden ändras först när beslut om bygglov är fattat. I enkla ärenden kan beslut om startbesked ofta fattas omgående, medan större ärenden kräver tekniskt samråd och fler handlingar innan beslut om startbesked kan fattas.

Observera att startbesked krävs i alla ärenden innan du får börja bygga. Slutbesked krävs i alla ärenden innan du får börja använda det du byggt.

Handläggning och bygglovsbeslut

① När din ansökan kommer in till bygglovsenheten registreras den och får ett diarienummer. Om du har frågor till bygglovsenheten i ärendet bör du tala om din fastighetsbeteckning eller ärendets diarienummer.

 Bygglovsenheten gör en första granskning av de handlingar du lämnat in. Vid granskningen prövas ansökan alltid mot plan- och bygglagen (PBL), detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljöprogram, riksintressen samt övriga regelverk som gäller vid byggande.

 Om åtgärden inte uppfyller alla krav som ställs, eller om vi saknar information i ansökningsblanketten eller i handlingarna, skickas en begäran om komplettering ut. Kompletteringstiden är normalt två veckor men kan förlängas om du begär det. Du kan behöva skicka in flera kompletteringar innan ansökan är fullständig.

 Om du vill bygga på ett sätt som inte följer gällande detaljplan, närmare fastighetsgräns än 4,5 meter inom detaljplanerat område, eller utanför detaljplanerat område ska berörda grannar och andra sakägare ges tillfälle att yttra sig. Ibland måste ansökan även skickas för yttrande till andra myndigheter, exempelvis Trafikverket eller Försvarsmakten.

 När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut om lov eller avslag inom 10 veckor. I enkla ärende fattar handläggarna ofta beslut om lov på delegation från byggnadsnämnden. I mer omfattande eller för kommunen viktiga ärenden fattar byggnadsnämnden beslut under sammanträde. Även beslut om nybyggnad på landsbygden fattas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden får fatta beslut om förlänga normal handläggningstid med ytterligare 10 veckor.

Bygglovsbeslutet kungörs i post- och inrikes tidningar.

I nya ärenden skickas beslutet om bygglov med digitala handlingar till dig med e-post. Du kan fortfarande begära att få kopia av beslutet hemskickat med vanlig post.

Startbesked och slutbesked i enkla ärenden

 Innan du får börja bygga måste du också ha ett startbesked. Om ditt ärende är enkelt och du har lämnat in godkänd information om tekniska egenskaper och förslag till enkel kontrollplan tillsammans med bygglovshandlingen, kan du få beslut om kontrollplan och startbesked tillsammans med beslutet om bygglov.

Slutbesked i enkla ärenden

När du har byggt klart ska du intyga på kontrollplanen att du har utfört bygget enligt beviljat bygglov och startbesked. Undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked skickas in i original till byggnadsnämnden tillsammans med eventuella intyg från annan utförare, till exempel intyg att elinstallation är utförd på godkänt sätt eller intyg från sotare.

När åtgärden är utförd på godkänt sätt beslutar byggnadsnämnden om slutbesked.

Efter slutbeskedet får du börja använda ditt nya bygge.

Startbesked och slutbesked i större ärenden

 Efter beslut om bygglov kallas kontrollansvarig till kommunen för ett tekniskt samråd. Du ska då skicka in resterande teknisk information. Kontrollansvarig ska skicka in sitt förslag till kontrollplan. Inför samrådet granskas kontrollplanen och att de tekniska kraven uppfylls.

 Om dina inskickade underlag visar att byggnaden och tomten kommer att uppfylla gällande krav beviljas startbesked. När din byggnad har stakats ut på tomten får du börja bygga.

 Under byggtiden gör kommunens byggnadsinspektör minst ett platsbesök. Om inte särskilda skäl finns, sker det efter stomresning/”tätt hus” i Tomelilla kommun.

Slutbesked i större ärenden

När byggnadsarbetet är färdigt skickar kontrollansvarig en anmälan med begäran om slutbesked till byggnadsnämnden, som kallar till ett slutsamråd.

Senast vid slutsamrådet ska du och din kontrollansvarig lämna över undertecknad kontrollplan i original och övriga handlingar som visar att bygget följer alla de krav som ställs samt följer de beslut som fattats om bygglov och starbesked. 

När åtgärden är utförd på godkänt sätt beslutar byggnadsnämnden om slutbesked. Efter slutbeskedet får du börja använda ditt nya bygge.

Arkivering

Efter slutbesked avslutas ärendet i vårt ärendehanteringssystem och arkiveras i byggnadsnämndens arkiv. Bygglovshandlingar arkiveras för all framtid.

Hur länge gäller bygglovet?

Du har två år på dig att lämna in handlingar och få beslut om startbesked från det att beslut om bygglov fattades. I annat fall förfaller lovet. Efter att du har påbörjat byggnadsarbetet har du totalt fem år på dig att färdigställa åtgärden från det datum då beslutet om bygglov fattades.

Startbeskedet gäller i två år från datum för beslutet.

Kostnad

Avgifter för prövning av bygglov och andra beslut enligt plan- och bygglagen tas ut enligt den taxa kommunfullmäktige antar inför varje år. Avgiften är för närvarande baserad på den normaltaxa som togs fram av kommunernas intresseorganisation Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2011.

Bygglovsavgiften framgår av beslutet. Avgiften faktureras separat.

Utöver avgifter för bygglovet tillkommer kostnad för nybyggnadskarta och utstakning.

Inom vissa områden tillkommer en planavgift. Beslut om avgiften fattas separat, och faktura på avgiften kan också komma att skickas ut separat.

Du kan få ett preliminärt besked om bygglovskostnaden och planavgiften om du meddelar oss hur stort ditt bygge kommer att bli och var du vill bygga.

Enligt gällande taxa utgår en avgift om du själv begär avskrivning av ett ärende, eller om ansökan måste avslås.