Grundregeln är att det krävs bygglov för att bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Det finns också flera undantag från bygglovsplikten.

Observera att startbesked krävs i alla ärenden innan du får börja bygga. Slutbesked krävs i alla ärenden innan du får börja använda det du byggt.

Kontakt

 • Behöver du rådgivning kan du ringa Tomelilla direkt (0417-180 00) som slussar dig vidare till bygglovsenheten (telefontid: tisdagar, onsdagar 10–12 och torsdagar 13–15). Du kan även mejla bygg@remove-this.tomelilla.remove-this.se
 • Vill du ansöka om ett byggärende med pappersblankett kontaktar du Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller via e-post kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se. Du kan också hämta en blankett på kommunhuset.

Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

 • Anmälan om kontrollansvarig.
 • Nybyggnadskarta. 
 • Planritning(ar).
 • Fasadritningar.
 • Sektionsritning.

Vilka handlingar krävs normalt inför tekniskt samråd?

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.
 • Ritning yttre VA.
 • VVS-ritning.
 • Elritning.
 • Energibalansberäkning.
 • Teknisk beskrivning för eventuell eldstad.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutsamråd?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked. 
 • Sakkunnigintyg.
 • Eventuella övriga handlingar som tagits upp vid tekniskt samråd.

Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

 • Anmälan om certifierad kontrollansvarig.
 • Nybyggnadskarta.
 • Planritning(ar).
 • Fasadritningar.
 • Sektionsritning.

Vilka handlingar krävs normalt inför tekniskt samråd?

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.
 • Ritning yttre VA.
 • VVS-ritning.
 • Elritning.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutsamråd?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked. 
 • Sakkunnigintyg.
 • Eventuella övriga handlingar som tagits upp vid tekniskt samråd.

Du behöver bygglov om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Fasadändring kan exempelvis vara att:

 • sätta nya eller ta bort fönster och dörrar.
 • förändra indelningen i fönster eller byta till annan dörr med nytt utseende.
 • byta fasadbeklädnad.
 • måla om huset i en annan kulör.
 • byta tak till annan kulör eller annat material än det befintliga.
 • uppföra skorsten eller andra åtgärder som förändrar byggnadens uttryck.  

  Om du behöver söka bygglov för solcellspaneler/solfångare ska samma handlingar som för fasadändring lämnas in.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.  
  • Planritning, om åtgärden påverkar ett rum i byggnaden, exempelvis om du tar bort eller sätter i fönster eller dörr. Visa befintligt och nytt utseende.
  • Fasadritningar som visar befintligt och nytt utseende.
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på befintlig byggnad eller byggnadsdel.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.  
  • Foto på utförd åtgärd.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov om du vill bygga garage eller carport. För större byggnader krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där åtgärden ritas in och måttsätts i meter.
  • Planritning.
  • Fasadritningar från alla håll.

  Dessutom behöver du lämna uppgift om certifierad kontrollansvarig. För mindre byggnader kan du i vissa fall vara ansvarig för kontrollen själv. Då ska du istället komplettera med följande handlingar:

  • Teknisk beskrivning/teknisk sektion som beskriver material och dimensioner i grund, väggar och tak med mera.
  • Ritning med takstolsberäkningar alternativt uppgift om prefabricerade CE-märkta takstolar.
  • Förslag till kontrollplan.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
  • Sakkunnigintyg.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov om du vill bygga till ditt hus med en mindre tillbyggnad eller ett uterum. För en liten tillbyggnad (som inte är större än 15 m²) på ett en- eller tvåbostadshus kan du göra en bygganmälan.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där tillbyggnaden ritas in och måttsätts i meter.
  • Planritningar. Visa befintligt och nytt utseende.
  • Fasadritningar från minst tre håll. Visa befintlig och nytt utseende och fasaderna på befintligt hus som du vill bygga till ska synas på ritningen.
  • Teknisk beskrivning/teknisk sektion som beskriver material och dimensioner i grund, väggar, bjälklag och tak med mera.
  • Ritning yttre VA.
  • VVS-ritning, om du ska ha vatten och avlopp i tillbyggnaden/uterummet.
  • Golvvärmeritning, om du ska ha golvvärme.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på byggnaden.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
  • Sakkunnigintyg el, om du har belysning och eluttag.
  • Sakkunnigintyg Säkert vatten och provtryckningsprotokoll, om du har vatten och avlopp.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Inglasning under befintligt skärmtak kräver bygglov.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Anmälan om kontrollansvarig.
  • Situationsplan.
  • Planritning(ar).
  • Fasadritningar.
  • Sektionsritning.

  Vilka handlingar krävs normalt inför tekniskt samråd?

  • Förslag till kontrollplan.
  • Konstruktionsritningar.
  • VVS-ritning, om VVS ska installeras.
  • Ritning golvvärme, om du ska ha golvvärme.
  • Elritning.
  • Teknisk beskrivning för eventuell eldstad.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutsamråd?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked. 
  • Sakkunnigintyg.
  • Eventuella övriga handlingar som tagits upp vid tekniskt samråd.

  Du ska söka bygglov för plank och murar.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där planket/muren ritas in och måttsätts i meter.
  • Fasadritning av hela åtgärden från fram- och baksida. Om planket eller muren är lika hög hela sträckan räcker det med en sektion om minst 2 meters bredd i skala 1:20 eller 1:10.
  • Teknisk sektion i 1:20 eller 1:10 som visar grundläggning, konstruktion och material.
  • Förslag till kontrollplan.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller en ljusanordning inom detaljplanerat område om:

  • anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen.
  • skylten eller ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en byggnad som ingår i kulturmiljöprogrammet.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där byggnaden eller skylten som åtgärden berör tydligt markeras, eller ritas in och måttsätts i meter på tomten.
  • Fasadritningar med skyltens placering måttsatt.
  • Skyltritning med teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på byggnadsdel eller plats där åtgärden planeras.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
  • Sakkunnigintyg el.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov för att bygga ett skärmtak som är större än 15 m².

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras, eller ritas in och måttsätts i meter på tomten.
  • Planritning.
  • Fasadritningar.
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på byggnadsdel eller plats där åtgärden planeras.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Om du vill bygga ett vindkraftverk krävs bygglov om det:

  • är högre än 20 meter från marken.
  • placeras närmare fastighetsgränsen än vindkraftverkets höjd över marken.
  • monteras på en byggnad.
  • har en vindturbin med en diameter som är större än 3 meter.

  Om vindkraftverket är lägre än 20 meter eller har en vindturbin som är mindre än 3 meter i diameter krävs en anmälan till kommunen med samma handlingar. Om du vill riva ett vindkraftverk krävs en rivningsanmälan.

  Om du ska ha större och/eller fler vindkraftverk gäller bygglovsplikt för följande:

  • Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans och verken (inklusive rotorblad) är 150 meter eller lägre.
  • Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans och verken (inklusive rotorblad) är 120 meter eller lägre.

  Fler verk i grupp, och verk med större höjder ska anmälas till länsstyrelsen.  

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där åtgärden ritas in och måttsätts i meter.
  • Fasadritningar.
  • Konstruktionsritning och -beräkning.
  • Geoteknisk undersökning.
  • Skuggberäkning.
  • Bullerberäkning.
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
  • Sakkunnigintyg.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.
  • Planritningar som visar befintligt och nytt utseende.
  • Fasadritningar som visar befintligt och nytt utseende.
  • Teknisk sektion som visar material och dimensioner i grund, väggar, bjälklag och tak med mera.
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på befintlig byggnad eller byggnadsdel från in- och utsida.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.  
  • Sakkunnigintyg.
  • Foto på utförd åtgärd.
  • Eventuella övriga handlingar.