Bygglov

Grundregeln är att det krävs bygglov för att bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Det finns också flera undantag från bygglovsplikten.

Observera att startbesked krävs i alla ärenden innan du får börja bygga. Slutbesked krävs i alla ärenden innan du får börja använda det du byggt.


Innan du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan kan du förbereda dig. Tipsen nedan kan leda till kortare handläggningstid. 

 • Tänk igenom vad du vill göra och hur det ska gå till. Ska du rita och bygga själv, eller anlita någon annan? Behöver du riva något gammalt för att bygga något nytt? En bra beskrivning förenklar handläggningen av ditt ärende.
 • Ta reda på vilka handlingar som ska lämnas in för den åtgärd du vill göra för bygglov eller anmälan.
 • Bestäm dig för detaljerna, till exempel  - vilken typ av kamin vill du installera? Hur ska attefallshuset inredas? Vilken NCS-kod ska den nya färgen på huset vara? Vill du installera vatten eller el?
 • Ta fram kompletta, tydliga handlingar med rätt information.  
 • Om du vill bygga närmare fastighetsgränsen till grannen än 4,5 meter bör du prata med grannarna om dina planer.
 • Ansök i god tid innan du planerar att börja bygga!

Vad innebär Kontrollplan och kontrollansvarig?

Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan och kontrollansvarig. Kontrollplan visar de kontroller och andra anmälningar som ska göras under byggtiden, och vem som ska göra dem. Vilka kontroller som ska göras och hur många anpassas efter det du ska bygga.

I enklare ärenden kan du som byggherre själv vara ansvarig för att kontrollera ditt bygge. Då ska du lämna förslag på kontrollplan. I mer omfattande ärenden krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig tar då fram förslag till kontrollplan.

Den som ska kontrollera punkterna i kontrollplanen ska signera kontrollplanen under tiden bygget pågår. Verifierad kontrollplan lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked, när bygget är klart. Kontrollplanen ska lämnas in i original och vara korrekt ifylld och undertecknad.

Nedan finns två exempel på enkla kontrollplaner att utgå från eller använda som förslag till kontrollplan, om du själv ska ta fram en kontrollplan och om de passar för ditt ärende.

Ansökan om lov eller anmälan ska vara skriftlig och bestå av en ifylld ansökningsblankett, ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som redovisar VAD, VAR och HUR du vill bygga. I ett normalärende ska följande lämnas in:  

Hur ska handlingarna utformas?

Handlingarna som ska bifogas till ansökan ska vara korrekta och tydliga för att underlätta handläggning och göra en säker prövning. Handlingarna ska uppfylla kraven i arkivlagen och följa Svensk standard.

 • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda.
 • Texter och linjer ska vara svarta på ljus bakgrund.
 • Använd lämplig ritningsstorlek. Använd gärna A3- eller A4-format (420x297 eller 297x210 mm). Alla ritningar ska vara nedvikta till A4- format när de lämnas in till byggnadsnämnden.

Alla kopior av gamla ritningar du använder som underlag till nya handlingar ska rensas på alla gamla mått och tidigare stämplar.

I nedre högra hörnet på varje ritning ska du skriva in:

 • fastighetsbeteckning
 • ritningens innehåll, till exempel "Planritning bottenvåning"
 • ritningens skala
 • datum
 • underskrift av den som har utfört ritningen.

Hur ska  ansökan skickas in?

Alla papper som du ska skriva under med namnteckning måste lämnas in i original, resterande handlingar kan skickas med e-post. Digitala handlingar skickas in i PDF-format och ska vara skalenliga. 

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

bygg@tomelilla.se

Ansökan om lov och anmälan hanteras inledningsvis i samma process. Processen för enkla och större ärende ändras först när beslut om lov är fattat. I enkla ärende kan beslut om startbesked ofta fattas omgående, medan större ärende kräver tekniskt samråd och fler handlingar innan beslut om startbesked kan fattas.

Observera att startbesked krävs i alla ärende innan du får börja bygga. Slutbesked krävs i alla ärende innan du får börja använda det du byggt.

Handläggning och bygglovsbeslut

① När din ansökan kommer in till bygglovsenheten registreras den och får ett diarienummer. Om du har frågor till bygglovsenheten i ärendet bör du tala om din fastighetsbeteckning eller ärendets diarienummer.

 Bygglovsenheten gör en första granskning av de handlingar du lämnat in. Vid granskningen prövas ansökan alltid mot plan- och bygglagen (PBL), detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljöprogram, riksintressen samt övriga regelverk som gäller vid byggande.

 Om åtgärden inte uppfyller alla krav som ställs, eller om vi saknar information i ansökningsblanketten eller i handlingarna, skickas en begäran om komplettering ut. Kompletteringstiden är normalt två veckor men kan förlängas om du begär det. Du kan behöva skicka in flera kompletteringar innan ansökan är fullständig.

 Om du vill bygga på ett sätt som inte följer gällande detaljplan, närmare fastighetsgräns än 4,5 meter inom detaljplanerat område, eller utanför detaljplanerat område ska berörda grannar och andra sakägare ges tillfälle att yttra sig. Ibland måste ansökan även skickas för yttrande till andra myndigheter, exempelvis Trafikverket eller Försvarsmakten.

 När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut om lov eller avslag inom 10 veckor. I enkla ärende fattar handläggarna ofta beslut om lov på delegation från byggnadsnämnden. I mer omfattande eller för kommunen viktiga ärenden fattar byggnadsnämnden beslut under sammanträde. Även beslut om nybyggnad på landsbygden fattas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden får fatta beslut om förlänga normal handläggningstid med ytterligare 10 veckor.

Bygglovsbeslutet kungörs i post- och inrikes tidningar.

I nya ärenden skickas beslutet om bygglov med digitala handlingar till dig med e-post. Du kan fortfarande begära att få kopia av beslutet hemskickat med vanlig post.

Arkivering

Efter slutbesked avslutas ärendet i vårt ärendehanteringssystem och arkiveras i byggnadsnämndens arkiv. Bygglovshandlingar arkiveras för all framtid.

Hur länge gäller bygglovet?

Du har två år på dig att lämna in handlingar och få beslut om startbesked från det att beslut om bygglov fattades. I annat fall förfaller lovet. Efter att du har påbörjat byggnadsarbetet har du totalt fem år på dig att färdigställa åtgärden från det datum då beslutet om bygglov fattades.

Startbeskedet gäller i två år från datum för beslutet.

Kostnad

Avgifter för prövning av bygglov och andra beslut enligt plan- och bygglagen tas ut enligt den taxa kommunfullmäktige antar inför varje år. Avgiften är för närvarande baserad på den normaltaxa som togs fram av kommunernas intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011.

Bygglovsavgiften framgår av beslutet. Avgiften faktureras separat.

Utöver avgifter för bygglovet tillkommer kostnad för nybyggnadskarta och utstakning.

Inom vissa områden tillkommer en planavgift. Beslut om avgiften fattas separat, och faktura på avgiften kan också komma att skickas ut separat.

Du kan få en preliminär uppgift om bygglovskostnaden och planavgiften om du meddelar oss hur stort ditt bygge kommer att bli, och var du vill bygga.

Enligt gällande taxa utgår en avgift om du själv begär avskrivning av ett ärende, eller om ansökan måste avslås.


Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

 • Undertecknad ansökningsblankett i original. 
  Kryssa i planerad användning under rubriken Byggnadstyp. 
  Kryssa i rutan "Nybyggnad" under rubriken Ansökan avser.
 • Anmälan om kontrollansvarig.
 • Nybyggnadskarta. 
 • Planritning(ar).
 • Fasadritningar.
 • Sektionsritning.

Vilka handlingar krävs normalt inför tekniskt samråd?

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.
 • Ritning yttre VA.
 • VVS-ritning.
 • Elritning.
 • Energibalansberäkning.
 • Teknisk beskrivning för eventuell eldstad.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutsamråd?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original. 
 • Sakkunnigintyg i original.
 • Eventuella övriga handlingar som tagits upp vid tekniskt samråd.

Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

 • Undertecknad ansökningsblankett i original.
  Kryssa i planerad användning under rubriken Byggnadstyp. 
  Kryssa i rutan "Nybyggnad" under rubriken Ansökan avser.
 • Anmälan om certifierad kontrollansvarig.
 • Nybyggnadskarta.
 • Planritning(ar).
 • Fasadritningar.
 • Sektionsritning.

Exempelhandling för ridhus

Vilka handlingar krävs normalt inför tekniskt samråd?

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritningar.
 • Ritning yttre VA.
 • VVS-ritning.
 • Elritning.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutsamråd?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original. 
 • Sakkunnigintyg i original.
 • Eventuella övriga handlingar som tagits upp vid tekniskt samråd.

Du behöver bygglov om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Fasadändring kan exempelvis vara att:

 • sätta nya eller ta bort fönster och dörrar.
 • förändra indelningen i fönster eller byta till väsentligt annan dörr.
 • byta fasadbeklädnad.
 • måla om huset i en annan kulör.
 • byta tak till annan kulör eller annat material än befintligt.
 • uppföra skorsten eller andra åtgärder som förändrar byggnadens uttryck.  

  Vilka undantag finns?

  De lagar och regler som gäller för byggande reglerar även de åtgärder som är inte kräver bygglov eller anmälan. Under åtgärderna nedan framgår om undantaget gäller både bygglov och anmälan eller endast bygglov.

  Bygglov och anmälan krävs inte för ekonomibyggnader som byggs utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse, på mark som är klassad som lantbruksfastighet och där det bedrivs aktivt jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

  Hästhållning räknas som hobbyverksamhet och tillhörande byggnader ingår inte i undantaget. Maskinstation, traktorverkstäder eller liknande räknas som annan verksamhet och ingår inte i undantaget.

  Fasadändring

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak till samma färg och material som finns på befintlig byggnad.

  För andra byggnader än bostadshus och komplementbyggnader krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak som vetter mot kringbyggd gård.

  Om du har en fastighet med en- och tvåbostadshus utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak även om det väsentligt ändrar byggnaden.

  Undantagen för fasadändring gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet.

  Friggebod

  Friggebod är en eller flera mindre komplementbyggnader som tillsammans får ha en maximal bruttoarea på 15 m² och en maximal nockhöjd på 3 meter.

  På fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för friggebod/-ar som ska uppföras i omedelbar närhet till ett bostadshus, om de inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om åtgärden placeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  Undantagen för friggebod gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om den placeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.  

  Plank och mur

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för plank och mur runt en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset, om planket eller muren inte är högre än 1,8 meter och inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  I Tomelilla kommun krävs det inte bygglov för murar och stödmurar lägre än 0,5 meter. Du måste dock kontakta gatukontoret om du ska gräva i gräns mot gata eller parkmark, eller grannar om du vill gräva i tomtgräns.

  Undantagen för plank och mur gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, om området är tätt bebyggt, om planket/muren får större omfattning eller om plank/mur planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

  Skärmtak

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att bygga skärmtak över altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak på tomten inte täcker en större area än 15 m² och inte planeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  Undantaget för skärmtak gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

  Staket

  Bygglov krävs inte för staket om det är utformat enligt följande:

  • Mer än 30 % genomsiktlighet (luft).
  • Lägre än 1,2 meter. I korsningar gäller andra krav.

  ”Staket” över 1,2 meter klassas som plank.

  Det krävs inte bygglov för att uppföra en grind.

  Staketet ska placeras så att hela konstruktionen och grävning sker på egen tomt. Vid grävning i tomtgräns mot granne ska grannen informeras. Vid grävning i tomtgräns mot gata ska kommunens gatukontor kontaktas.

  Om staketet inte görs lika på båda sidor ska den prydligaste sidan vändas mot granne eller gata.

  Parkeringsplats

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för parkeringsplats som ska tillhöra fastigheten, om den bara är avsedd för fastighetens behov.

  Undantaget gäller inte för ny utfart mot en gata eller väg.

  Uppställningsplats

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för uppställning av högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som:

  • placeras i omedelbar närhet till bostadshus, och
  • uppställningen är av säsongskaraktär.

  Undantaget gäller om båda punkterna uppfylls och åtgärden inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  Undantaget för uppställningsplats gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet eller planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

  Det krävs inte bygglov inom detaljplanerat område för att sätta upp:

  • en skylt vars area är högst 1 m2
  • en orienteringstavla vars area är högst 2 m2
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

  Undantaget för skyltar gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet.   

  Från och med 1 augusti 2018 krävs det inte bygglov för att sätta upp solcellspaneler/solceller:

  • som följer byggnadens form
  • där byggnadens takfärg och taktäckningsmaterial inte regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • om solcellspaneler/solceller planeras att monteras på fastighet som inte omfattas av kulturmiljöprogram
  • som ligger utanför Försvarsmaktens hindersfrihetsområde
  • som inte påverkar den bärande konstruktionen.

  Undantaget gäller bara om alla punkterna uppfylls, annars krävs det bygglov.

  Om du behöver söka bygglov för solcellspaneler/solfångare ska samma handlingar som för fasadändring lämnas in.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan "Utvändig ändring" under rubriken Ansökan avser.  
  • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.  
  • Planritning, om åtgärden påverkar ett rum i byggnaden, exempelvis om du tar bort eller sätter i fönster eller dörr. Visa befintligt och nytt utseende.
  • Fasadritningar som visar befintligt och nytt utseende.
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på befintlig byggnad eller byggnadsdel.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.  
  • Foto på utförd åtgärd.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov om du vill bygga garage eller carport. För större byggnader krävs i allmänhet en certifierad kontrollansvarig.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan "Garage" eller "Carport/Förråd/Uterum" under rubriken Byggnadstyp.
   Kryssa i rutan "Nybyggnad" under rubriken Ansökan avser.
  • Situationsplan där åtgärden ritas in och måttsätts i meter.
  • Planritning.
  • Fasadritningar från alla håll.

  Dessutom behöver du lämna uppgift om certifierad kontrollansvarig. För mindre byggnader kan du i vissa fall vara ansvarig för kontrollen själv. Då ska du istället komplettera med följande handlingar:

  • Teknisk beskrivning/teknisk sektion som beskriver material och dimensioner i grund, väggar och tak med mera.
  • Ritning med takstolsberäkningar alternativt uppgift om prefabricerade CE-märkta takstolar.
  • Förslag till kontrollplan.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
  • Sakkunnigintyg.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov om du vill bygga till ditt hus med en mindre tillbyggnad eller ett uterum. För en liten tillbyggnad (som inte är större än 15 m²) på ett en- eller tvåbostadshus kan du göra en anmälan.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan "Tillbyggnad" under rubriken Ansökan avser.
  • Situationsplan där tillbyggnaden ritas in och måttsätts i meter.
  • Planritningar. Visa befintligt och nytt utseende.
  • Fasadritningar från minst tre håll. Visa befintlig och nytt utseende och fasaderna på befintligt hus som du vill bygga till ska synas på ritningen.
  • Teknisk beskrivning/teknisk sektion som beskriver material och dimensioner i grund, väggar, bjälklag och tak med mera.
  • Ritning yttre VA.
  • VVS-ritning, om du ska ha vatten och avlopp i tillbyggnaden/uterummet.
  • Golvvärmeritning, om du ska ha golvvärme.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på byggnaden.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
  • Sakkunnigintyg el i original, om du har belysning och eluttag.
  • Sakkunnigintyg Säkert vatten och provtryckningsprotokoll i original, om du har vatten och avlopp.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Inglasning under befintligt skärmtak kräver bygglov.

  Du ska söka bygglov för plank och murar.

  Vilka undantag finns?

  De lagar och regler som gäller för byggande reglerar även de åtgärder som är inte kräver bygglov eller anmälan. Under åtgärderna nedan framgår om undantaget gäller både bygglov och anmälan eller endast bygglov.

  Fasadändring

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak till samma färg och material som finns på befintlig byggnad.

  För andra byggnader än bostadshus och komplementbyggnader krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak som vetter mot kringbyggd gård.

  Om du har en fastighet med en- och tvåbostadshus utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov om du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta tak även om det väsentligt ändrar byggnaden.

  Undantagen för fasadändring gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet.

  Friggebod

  Friggebod är en eller flera mindre komplementbyggnader som tillsammans får ha en maximal bruttoarea på 15 m² och en maximal nockhöjd på 3 meter.

  På fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för friggebod/-ar som ska uppföras i omedelbar närhet till ett bostadshus, om de inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om åtgärden placeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  Undantagen för friggebod gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om den placeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.  

  Plank och mur

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för plank och mur runt en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset, om planket eller muren inte är högre än 1,8 meter och inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  I Tomelilla kommun krävs det inte bygglov för murar och stödmurar lägre än 0,5 meter. Du måste dock kontakta gatukontoret om du ska gräva i gräns mot gata eller parkmark, eller grannar om du vill gräva i tomtgräns.

  Undantagen för plank och mur gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, om området är tätt bebyggt, om planket/muren får större omfattning eller om plank/mur planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

  Skärmtak

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att bygga skärmtak över altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak på tomten inte täcker en större area än 15 m² och inte planeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  Undantaget för skärmtak gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.

  Staket

  Bygglov krävs inte för staket om det är utformat enligt följande:

  • Mer än 30 % genomsiktlighet (luft).
  • Lägre än 1,2 meter. I korsningar gäller andra krav.

  ”Staket” över 1,2 meter klassas som plank.

  Det krävs inte bygglov för att uppföra en grind.

  Staketet ska placeras så att hela konstruktionen och grävning sker på egen tomt. Vid grävning i tomtgräns mot granne ska grannen informeras. Vid grävning i tomtgräns mot gata ska kommunens gatukontor kontaktas.

  Om staketet inte görs lika på båda sidor ska den prydligaste sidan vändas mot granne eller gata.

  Parkeringsplats

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för parkeringsplats som ska tillhöra fastigheten, om den bara är avsedd för fastighetens behov.

  Undantaget gäller inte för ny utfart mot en gata eller väg.

  Uppställningsplats

  Om du har en fastighet med en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för uppställning av högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som:

  • placeras i omedelbar närhet till bostadshus, och
  • uppställningen är av säsongskaraktär.

  Undantaget gäller om båda punkterna uppfylls och åtgärden inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

  Undantaget för uppställningsplats gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet eller planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter.


  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original. 
   Kryssa i rutan "Annat, nämligen:" och skriv "Plank/mur" under rubriken Ansökan avser.
  • Situationsplan där planket/muren ritas in och måttsätts i meter.
  • Fasadritning av hela åtgärden från fram- och baksida. Om planket eller muren är lika hög hela sträckan räcker det med en sektion om minst 2 meters bredd i skala 1:20 eller 1:10.
  • Teknisk sektion i 1:20 eller 1:10 som visar grundläggning, konstruktion och material.
  • Förslag till kontrollplan.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller en ljusanordning inom detaljplanerat område om:

  • anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen.
  • skylten eller ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en byggnad som ingår i kulturmiljöprogrammet.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan "Skylt" eller "Annat, nämligen:" under rubriken Ansökan avser.
  • Situationsplan där byggnaden eller skylten som åtgärden berör tydligt markeras, eller ritas in och måttsätts i meter på tomten.
  • Fasadritningar med skyltens placering måttsatt.
  • Skyltritning med teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på byggnadsdel eller plats där åtgärden planeras.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
  • Sakkunnigintyg el i original.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Det krävs bygglov för att bygga ett skärmtak som är större än 15 m².

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan "Annan byggnad" och beskriv åtgärden under rubriken Ansökan avser.
  • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras, eller ritas in och måttsätts i meter på tomten.
  • Planritning.
  • Fasadritningar.
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på byggnadsdel eller plats där åtgärden planeras.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
  • Foto på åtgärden.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan "Tillbyggnad" under rubriken Ansökan avser.
  • Anmälan om kontrollansvarig.
  • Situationsplan.
  • Planritning(ar).
  • Fasadritningar.
  • Sektionsritning.

  Vilka handlingar krävs normalt inför tekniskt samråd?

  • Förslag till kontrollplan.
  • Konstruktionsritningar.
  • VVS-ritning, om VVS ska installeras.
  • Ritning golvvärme, om du ska ha golvvärme.
  • Elritning.
  • Teknisk beskrivning för eventuell eldstad.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutsamråd?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original. 
  • Sakkunnigintyg i original.
  • Eventuella övriga handlingar som tagits upp vid tekniskt samråd.

  Om du vill bygga ett vindkraftverk krävs bygglov om det:

  • är högre än 20 meter från marken.
  • placeras närmare fastighetsgränsen än vindkraftverkets höjd över marken.
  • monteras på en byggnad.
  • har en vindturbin med en diameter som är större än 3 meter.

  Om vindkraftverket är lägre än 20 meter eller har en vindturbin som är mindre än 3 meter i diameter krävs en anmälan till kommunen med samma handlingar. Om du vill riva ett vindkraftverk krävs en rivningsanmälan.

  Om du ska ha större och/eller fler vindkraftverk gäller bygglovsplikt för följande:

  • Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans och verken (inklusive rotorblad) är 150 meter eller lägre.
  • Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans och verken (inklusive rotorblad) är 120 meter eller lägre.

  Fler verk i grupp, och verk med större höjder ska anmälas till länsstyrelsen.
    

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan ”Annan byggnad eller anläggning, ange vilken” under rubriken Byggnadstyp.
   Kryssa i rutan "Annat, nämligen:" och skriv åtgärden du vill göra under Ansökan avser.
  • Situationsplan där åtgärden ritas in och måttsätts i meter.
  • Fasadritningar.
  • Konstruktionsritning och -beräkning.
  • Geoteknisk undersökning.
  • Skuggberäkning.
  • Bullerberäkning.
  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
  • Sakkunnigintyg i original.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

  • Undertecknad ansökningsblankett i original.
   Kryssa i rutan för byggnadens nuvarande användning under rubriken Byggnadstyp.
   Kryssa i rutan "Ändrad användning till:" under rubriken Ansökan avser. 
  • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.
  • Planritningar som visar befintligt och nytt utseende.
  • Fasadritningar som visar befintligt och nytt utseende.
  • Teknisk sektion som visar material och dimensioner i grund, väggar, bjälklag och tak med mera.
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Foto på befintlig byggnad eller byggnadsdel från in- och utsida.

  Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

  • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.  
  • Sakkunnigintyg i original.
  • Foto på utförd åtgärd.
  • Eventuella övriga handlingar.

  Behöver du rådgivning kan du ringa Tomelilla direkt (0417 - 18 000) som slussar dig vidare till bygglovsenheten. Du kan även mejla bygg@tomelilla.se. 

  Senast uppdaterad: 2020-06-10