Du behöver alltid betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan. Du får även betala för kartor, mätning och lägeskontroll i samband med en åtgärd. Vi svarar däremot på frågor och ger dig rådgivning kring tillståndsfrågor utan kostnad.

Avgifternas storlek

Avgifterna tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgifterna justeras varje år med årets prisbasbelopp. Vissa förändringar är beslutade senare, bland annat är avgiften för prövning av solcellsärendet: 0 kronor.

För de flesta ärenden som kräver bygglov beror avgiften på:

  • storleken på det som byggs
  • vad åtgärden avser
  • om det finns detaljplan eller inte och eventuella avvikelser från denna
  • kostnad för kungörelse och underrättelse om beslut
  • avgift för grannhörande - eventuell prövning av mindre avvikelse med grannhörande
  • planavgift och kostnad för extra platsbesök kan också tillkomma

Avgifter för expediering och kungörelse tillkommer alltid. Planavgift, avgift för lägeskontroll och för extra platsbesök kan tillkomma.

Avvikelser mot detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25 procent dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden.

Återkallad eller avvisad ansökan

Även då du återkallar eller får en ansökan avvisad behöver du betala en avgift.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Detta gäller om ärendet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Avgifter (Taxa)

Gällande taxa hittar du i sin helhet i länken SKR:s plan- och bygglovstaxa nedan.