Vilka handlingar behövs för anmälan?

På denna sida hittar du checklistor för vilka handlingar du ska lämna in till byggnadsnämnden i olika typer av ärende som kräver en anmälan.

Under rubrikerna nedan finns krav på handlingar i ett normalärende för varje åtgärd. Beroende på omfattningen av just dina planer kan fler handlingar behövas för att beskriva vad du vill göra.

Anmälan gör du digitalt via länken "ansök om ditt byggärende digitalt" längre ner på sidan. 

Vill du anmäla med pappersblankett kontaktar du Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller via e-post kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se. Du kan också hämta en blankett på kommunhuset.

Om du har en fastighet med en- och tvåbostadshus krävs det en anmälan om du vill göra följande åtgärder:

 • Attefallshus 30 m²
  På en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus får du i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en byggnad som:
  1. är ett komplementbostadshus (särskild bostad) eller en komplementbyggnad (exempelvis förråd eller växthus)
  2. tillsammans med övriga attefallsbyggnader inte får en större byggnadsarea än 30 m²
  3.inte överstiger 4 meter i nockhöjd
  4. inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter
  5. inte placeras närmare järnväg (spårets mitt) än 30 meter.
 • Takkupor
  På ett bostadshus som saknar takkupor får du bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Inreda ytterligare en bostad (gäller enbart enbostadshus)
  Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Att inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus är bygglovspliktigt.
 • Ändrad användning
  Om du vill ändra användning för attefallshuset från komplementbyggnad till komplementbostadshus.

Anmälningsplikten för attefallsåtgärder gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet, har naturskydd eller ligger nära skjutfält.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan. 
 • Planritning(ar).
 • Fasadritningar.
 • Teknisk beskrivning/teknisk sektion.
 • Ritning yttre VA.
 • VVS-ritning, om VVS ska installeras.
 • Förslag till kontrollplan.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked i original.
 • Sakkunnigintyg el och Säkert vatten i original.
 • Foto på åtgärden.

För att installera en ny eller ändra en eldstad eller rökkanal krävs det att du gör en anmälan till byggnadsnämnden. Om du vill ta bort en eldstad eller rökkanal krävs det också en anmälan.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden som åtgärden planeras tydligt markeras.    
 • Planritning med eldstaden inritad på rätt plats.
 • Fasadritning, där ny eventuell skorsten ritas in från alla håll den syns.
 • Teknisk beskrivning för eldstad där CO-utsläpp och verkningsgrad uppfyller gällande krav. Välj rätt effekt för "myseldning" (2x4 timmar/vecka) eller uppvärmning.
 • Förslag till kontrollplan för eldstad.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Sakkunnigintyg (sotarintyg).
 • Eventuella övriga handlingar.

Åtgärden kräver en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 0417-57 35 00.

Om du planerar att ersätta en eldstad med värmepump eller ta bort en eldstad/rökkanal ska det anmälas till byggnadsnämnden.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.    
 • Planritning där hissens placering är inritad.
 • Fasadritning, om fasaden påverkas.
 • Teknisk beskrivning/teknisk sektion.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Foto på byggnad eller byggnadsdel som berörs av åtgärden.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Foto på åtgärden.
 • Sakkunnigintyg.
 • Eventuella övriga handlingar.

Om du har en fastighet med en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område krävs det en anmälan för att göra en tillbyggnad i form av liten tillbyggnad, balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om åtgärden:

 • inte har en större byggnadsarea än 15 m²
 • inte överstiger bostadshusets nockhöjd
 • inte planeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om åtgärden planeras närmare granne än 4,5 meter ska grannen godkänna åtgärden.

Anmälningsplikten gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller när fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet. Om åtgärden planeras närmare gata, park eller allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov.  

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.    
 • Planritning.
 • Fasadritning från alla håll där åtgärden syns som visar befintligt och nytt utseende.
 • Teknisk beskrivning/teknisk sektion.
 • Konstruktionsritning, om åtgärden kragar ut.
 • Foto på byggnad eller byggnadsdel som berörs av åtgärden.
 • Förslag till kontrollplan.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Foto på åtgärden.
 • Sakkunnigintyg för el och Säkert vatten, om el eller vatten och avlopp installeras.
 • Eventuella övriga handlingar.

Om du vill bygga ett vindkraftverk krävs det en anmälan om det:

 • är lägre än 20 meter från marken.
 • monteras fristående.
 • har en vindturbin med en diameter som är mindre än 3 meter.

Om vindkraftverket är högre än 20 meter, monteras på en byggnad, placeras närmre gränsen än vindkraftverkets höjd eller har en vindturbin som är större än 3 meter i diameter krävs bygglov. Om du vill riva ett vindkraftverk krävs en rivningsanmälan.

Vilka handlingar krävs normalt i en bygglovsansökan?

 • Situationsplan där åtgärden ritas in och måttsätts i meter.
 • Fasadritningar.
 • Konstruktionsritning och -beräkning.
 • Geoteknisk undersökning.
 • Skuggberäkning.
 • Bullerberäkning.
 • Teknisk beskrivning.
 • Förslag till kontrollplan.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Sakkunnigintyg.
 • Eventuella övriga handlingar.

Om du ändrar din byggnad så att brandskyddet påverkas, till exempel lokaler som slås ihop så att brandceller ändras eller ändrade utrymningsvägar, ska du anmäla åtgärden.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.
 • Planritning där åtgärden tydligt beskrivs. Visa befintligt och nytt utseende med nya brandskyddsgränser och/eller nya utrymningsvägar.
 • Teknisk beskrivning/teknisk sektion för nytt brandskydd, ange material och dimensioner.
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Foto på byggnadsdel som berörs.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked
 • Foto på åtgärden
 • Eventuella övriga handlingar.

Om du ska lägga till, flytta eller ta bort en våtenhet som toalett, dusch, vask eller liknande ska du anmäla åtgärden.

Om du ska koppla in en helt ny vatten- och/eller avloppsledning till fastigheten, eller koppla vatten och avlopp till en ny lägenhet, ska du också göra en servis-anmälan till kommunen. Blankett hittar du här.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden eller tomten som åtgärden berör tydligt markeras.  
 • Ritning vatten och avlopp. Visa befintlig och ny användning.  
 • Planritning, om åtgärden påverkar byggnadens insida. Visa befintligt och nytt utseende.
 • Förslag till kontrollplan.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Sakkunnigintyg Säkert vatten.
 • Foto på åtgärden.
 • Eventuella övriga handlingar.

Om du ska ändra i den bärande konstruktionen ska du anmäla åtgärden. Vid mer omfattande ingrepp i konstruktionen kan det krävas en certifierad kontrollansvarig.

Handlingarna nedan gäller exempelvis vid ändring i bärande väggar, håltagning i bjälklag eller väsentlig ändring i planlösningen.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.
 • Planritning där åtgärden tydligt beskrivs. Visa befintligt och nytt utseende.
 • Fasadritningar, om fasaden påverkas.
 • Konstruktionsritningar med beräkningar.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Foto på byggnadsdel som berörs.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Foto på åtgärden.
 • Eventuella övriga handlingar.

Vilka handlingar krävs normalt i en anmälan?

 • Situationsplan där byggnaden som åtgärden berör tydligt markeras.
 • Planritningar för alla våningar som berörs av åtgärden. Ventilationstrummor, don och ventilationsaggregat ska ritas in och dimensioner ska anges.
 • Fasadritningar, om fasaden påverkas.
 • Teknisk beskrivning.
 • Förslag till kontrollplan.

Vilka handlingar krävs normalt inför slutbesked?

 • Verifierad och undertecknad kontrollplan med begäran om slutbesked.
 • Foto på åtgärden.
 • Eventuella övriga handlingar.

Se även: