Kommunens bygglovsenhet hanterar frågor som gäller nybygge, ombyggnation och rivning. Översiktsplanen och detaljplanen styr utvecklingen över tid.