Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Har du tänkt på att nästan allting förr eller senare blir sopor?

Om du lägger allt på rätt ställe kan det mesta faktiskt komma till nytta igen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. 

När vi sorterar vårt avfall och lämnar det till av återvinning av olika slag minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att både vi själva och kommande generationer kan leva i en bättre miljö.

Idag handlar nästan all avfallshantering om att ta tillvara resurser. Upp emot 90% av allt avfall kommer till nytta igen och siffran ökar hela tiden tack vare ett nytt tankesätt, medborgarnas engagemang och nya tekniker. Du kan vara säker på att det som du lämnar till återvinning verkligen kommer till nytta igen.

Vem sköter avfallshanteringen?

När det gäller utebliven sophämtning eller frågor om ditt avfallsabonnemang inom Tomelilla kommun är det direkt till ÖKRAB du ska vända dig. ÖKRAB (Österlens Kommunala Renhållnings AB) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag, med uppgift att samordna avfallshanteringen i dessa kommuner. ÖKRAB är numera del av Sysav (Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag). 

ÖKRAB har sitt kontor på Måsalycke avfallsanläggning två km söder om S:t Olof. Bolaget ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Avgiften för bl.a. sophämtning, slamtömning och latrinhämtning i Simrishamns och Tomelilla kommuner finns reglerat i renhållningstaxan. 

Återvinningsstationer i kommunen

I Tomelilla kommun finns det 9 återvinningsstationer. På  återvinningsstationerna får du lämna förpackningar av glas, metall, papper, kartong samt hård- och mjukplast. På de flesta återvinningsstationer finns även en batteriholk. Du hittar återvinningsstationerna på följande platser:

 • Brösarp, parkeringen vid Götes Allköp, Backsippevägen
 • Eljaröd, infarten till Sjöhusavägen
 • Lunnarp, idrottsplatsen, Markvägen
 • Onslunda, parkeringen vid Lantmannavägen/Stationsvägen
 • Skåne Tranås, kyrkans parkering, Helgonavägen
 • Smedstorp, vid Smedstorps Snickeri
 • Spjutstorp, Simon Simonssons väg bakom Lantmännen
 • Tomelilla, ICA Kvantum parkering

Återvinningscentral

Allt grovavfall (avfall som inte får plats i en vanlig soppåse) och farligt avfall ska lämnas till Tomelilla återvinningscentral på Östra Utfartsvägen (bredvid brandstationen) eller till Måsalycke återvinningscentral i S:t Olof.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för följande produktgrupper:

 • Förpackningar
 • Däck
 • Returpapper
 • Bilar
 • Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • Batterier
 • Läkemedel
 • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Om återvinningsstationer

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Ett företag som är anslutet till FTIs dotterbolag REPA och då betalar förpackningsavgift fullgör därigenom sitt producentansvar.

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk GlasÅtervinning med genom ett avtalat samarbete. Återvinningsstationerna drivs alltså av FTI, och inte av kommunerna. Miljöförbundet ansvarar för tillsynen på återvinningsstationerna. 

Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det innebär att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Exempel på farligt avfall

Färg, lim- och lackrester, batterier, lågenergilampor, lysrör och lösningsmedel som lacknafta, aceton, terpentin och bensin. Viss kosmetika är också skadligt, till exempel parfym, hårfärgningsmedel och nagellack.

Även elektroniska apparater, dvs allt med sladd eller batteri, räknas som farligt avfall eftersom de kan innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen som är skadliga för miljön och människan. (okrab.se)

Lämna in farligt avfall

På kommunernas återvinningscentraler finns miljöstationer. Dessa är avsedda för hushållen och de kan lämna sitt farliga avfall utan kostnad.

I Tomelilla kommun finns återvinningscentralen på Östra Utfartsvägen/Gladanleden vid brandstationen.

För att få kompostera köksavfall som matrester måste du skicka en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurs-säker. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet.

Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Enligt gällande föreskrifter ska tömning av slamavskiljare (t ex två- och trekammarbrunn, köksbrunn) och slutna tankar ske minst en gång per år. Tömning får endast utföras av Ökrabs entreprenör Ragn-Sells. 

Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter prövning hos Ystad och Österlenregionens miljöförbund.

Självservice