Radon är en färg- och luktlös gas. Radon avgår från berggrund och jordarter som innehåller uran. Bergarter i Sverige med förhöjda halter av uran är framförallt alunskiffer, pegmatit och vissa typer av graniter. 

Ökad risk för förhöjda radonhalter finns i berg, grusåsar och moränmark. Det gäller även vatten från borrade brunnar eller andra vattentäkter och i hus som innehåller alunskifferbaserade lättbetong, s.k. blåbetong. Halten av radongas mäts i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Hur påverkas hälsan?

Om luften du andas innehåller radongas ökar risken för att få lungcancer. Cancern kan utvecklas efter lång tids påverkan och risken är större ju högre halter radongas luften innehåller. Att använda vatten i hushållet med låga halter radon i är inte farligt. Men om du däremot använder vatten med höga radonhalter dagligen kan det vara skadligt. När du dricker vatten med radon i avges strålning från radonet framför allt till mage och tarm. Även den strålningen misstänker man kunna orsaka cancer efter lång tids användning.

Vuxna dricker i huvudsak vatten i form av bland annat kaffe och te som blivit fritt från radon genom kokning, luftning eller lagring. För små barn blir stråldosen högre eftersom de dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Dessutom dricker barn mer obehandlat vatten direkt från kranen eller i form av saft och annat.

Radonmätning och ansvar

Behöver du mäta radonhalten i ditt hem eller i ett flerbostadshus finner du information på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds webbplats. Du som äger flerbostadshus ansvarar för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd. Vidare har du också en skyldighet att vidta åtgärder för att sänka eventuellt för höga radonhalter till en acceptabel nivå.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund – RadonLänk till annan webbplats.

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Bq/m³. På Boverkets webbplats finns dessutom mer information om radonmätning, radonsanering och vad som gäller för olika boendeformer.

Boverket – Koll på radonhalten?Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för riskbedömning och information om radon. De håller också i radonutbildningar. Myndigheten följer utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten – Radon