Enskilt avlopp

Lyssna

Är ditt avlopp godkänt?

Utanför kommunens verksamhetsområde för avlopp ska avloppsvatten renas i enskilda avloppsanläggningar. Förutom slamavskiljning behövs även en längre gående rening, till exempel infiltrationsanläggning m.m. Att släppa endast slamavskilt avloppsvatten i ett vattendrag eller markledning är uttryckligen förbjudet enligt miljöbalken medan sandfilterbrunnar, stenkistor och liknande har otillräcklig reningskapacitet.

Tillstånd/anmälan

Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas. När det gäller ombyggnad av avlopp och åtgärderna är mer omfattande, till exempel utbyte av sandfilterbrunn till minireningverk eller markbädd, krävs tillstånd. Leder ändringen till att avloppsvattnets mängd eller samman-sättning förändras väsentligt krävs endast en anmälan. Även om ett äldre tillstånd finns ska en ombyggnad prövas. En av direktionen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund fastställd avgift tas ut för prövning av en ansökan alternativt handläggning av en anmälan

Mer information angående enskilt avlopp.

Det är Ystad-Österlenregionens Miljöförbund som ansvarar för enskilda avlopp och mer information finns på deras sida.

Till sidan Enskilt avlopp hos Miljöförbundet