Översiktsplanering

Lyssna

Översiktsplan

Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte bindande.

Översiktsplanen kan innehålla avvägningar mellan olika allmänna intressen men innehåller normalt ej några avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under en mandatperiod. Vid Tomelilla kommunfullmäktige i april 2011 beslutades (§ 49) att en ny översiktsplan ska tas fram då nuvarande inte längre är aktuell.

Kommunen har tagit fram en översiktsplan som vann laga kraft 2019-02-19 och är nu gällande.