Detaljplanering

Lyssna

Detaljplaner

Genom detaljplaner regleras mark- och vattenanvändning samt bebyggelse inom kommunen. Detaljplaner ska upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. I detaljplaner ges en samlad bild av markanvändning och hur miljön avses förändras eller bevaras.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Kommunen har ensamrätt på att anta fysiska planer - det så kallade kommunala planmonopolet. Planarbeten initieras med ett beslut, vanligtvis från kommunstyrelsen. Kommunens detaljplaner antas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.