Kommunens miljöarbete

Lyssna

Tomelilla kommuns miljöarbete

År 2009 antog Tomelilla kommun lokala miljömål med utgångspunkt från de nationella miljömålen. Kopplat till målen finns ett handlingsprogram med åtgärder för att nå målen.

 Syftet med arbetet är att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  •  ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Aktuella projekt inom naturvårdsområdet

Lokala naturvårdsprojekt, Lona.

Två Lona-projekt drivs i eller nära Tomelilla tätort; Kronoskogen och Skogsbacken. Båda beräknas vara klara till juni år 2015 och ska bli kommunens två första kommunala naturreservat för både natur och rekreation. Projektet finansieras till hälften av kommunen och till andra hälften av staten.

Kronoskogen är ett 80 hektar stort naturområde som gränsar till Svampabanan i öster. Området ska bli naturreservat och nu skrivs föreskrifter och skötselplaner för reservatet. Där ska bli flera olika löp- och gångslingor, den längsta 7,5 kilometer lång. En av slingorna blir tillgänglighetsanpassad med dito torrtoalett. Träd ska planteras och olika naturtyper ska skapas. Från reservatet är det bara femton minuters gångväg till Fyledalen.
Läs mer om Kronoskogen här.

Skogsbacken ligger centralt i tätorten med Välabäcken som sammanhållande vattendrag. Området gränsar till golfbanan i söder och avslutas bortom koloniområdet i norr. Naturinventering har gjorts, gångslingor tas fram liksom kartor och informationsmaterial. Ett vindskydd och torrtoalett kommer att byggas i området. Ett alkärr ska anläggas för att fördröja dagvatten och laxtrappan är tänkt att ersättas av en fors med stenar. Samma utformning kommer Väladammens utlopp att få. Arbetena påbörjas sommaren 2014.
Läs mer om Skogsbacken här.

Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Två vattenvårdsprojekt drivs av kommunen; Tommarpsån, tillsammans med Simrishamns kommun Ett annat LOVA-projekt handlar om att ta fram en åtgärdsplan för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Detta är ett samarbetsprojekt med Ystad kommun och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Syfte är att ta fram en plan för förbättring av vattenkvalitén i Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Båda dessa projekt bekostas till hälften av staten.

Tommarpsån

För att minska utsläppen av fosfor i Östersjön har flera små fosforfällar anlagts i ån. Det är ett slags brunnar, slamavskiljare, med material i som binder fosfor. De ska skötas av de enskilda markägarna utmed åns lopp. En större fosforfälla är planerad nära åns utlopp i havet i Simrishamns kommun. Beräknas vara klart hösten 2014.

Åtgärdsprogram för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

I sommar startas utredningsarbetet för att hitta lämpliga platser där vattenförbättrande åtgärder i åarnas upptagningsområden kan sättas in. Det kan till exempel vara dammar, våtmarker eller meandring (slingrande vattenföring). Det är de tre vattendragen Nybroån, Kabusaån och Tygeån som ingår i projektet. Nybroån och Kabusaån avvattnar Tomelilla kommun. Planeringsunderlaget ska vara klart till senhösten år 2015.

Kontakta oss

Miljöstrateg
Ida Abrahamsson
0417 - 181 26
ida.abrahamsson@remove-this.tomelilla.se

Kommunekolog
Charlotte Lindström
Telefon: 0417-181 32 
charlotte.lindstrom@remove-this.tomelilla.se