Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Lyssna

Sammanhållen bebyggelse

För dig som har en fastighet inom så kallad sammanhållen bebyggelse gäller i stort sett samma bygglovsplikt som inom detaljplanerat område. Bland annat är ekonomibyggnader för lantbruk bygglovspliktiga.

För mer informations, kontakta bygglovsenheten.

  • Skiss över bygglovsbefriade ågärder (som bilaga nedan, för utskrift)

Lagändring i plan- och byggnadslagen från och med 2014-07-02

Mindre bostadshus ska inte kräva bygglov (CU32)

Du som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på din tomt behöver inte längre bygglov. En- och tvåbostadshus kan byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov.

Du får bygga högst två kupor på ett bostadshus som saknar takkupor eller ytterligare en takkupa på ett bostadshus som redan har en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet om det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. Det är också tillåtet att utan bygglov inreda ett enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.
Du måste dock fortfarande göra en anmälan till kommunen, utom för takkupor.

Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
bygg@remove-this.tomelilla.se

Kontakter för Bygg

Se även...

Mer information om byggande på:

Boverket.se

OmBoende.se

Boverkets broschyr "Får jag bygga"