Bostadsanpassning

Lyssna

Information om bostadsanpassningsbidraget

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Det är kommunen som prövar din ansökan enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Innan kommunen beslutar görs en utredning. Beslutet kan sedan överklagas till förvaltningsrätten.

Villkor

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättning och åtgärderna som bidrag söks för.

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Medgivandet ska vara skriftligt. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden eller den eller de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Förutom bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om reparationsbidrag, besiktning och underhåll av utrustning som installerats genom bidrag.

Ägare av hyres- eller bostadsrättshus kan också ansöka om återställningsbidrag. Dessa bidragsformer regleras också av lagen och du kan läsa mer om detta på boverket.se.

Ansökan

För att kommunen ska kunna pröva om du har rätt till bidrag måste du lämna in en ansökningsblankett.

Ansökningsblanketter hittar du på kommunens hemsida. Har du eller närstående inte tillgång till dator så kan du kontakta vård och omsorgs handläggare av bostadsanpassningsbidrag för ansökningsblanketter eller information.

För att underlätta hanteringen av din ansökan så är det bra om du inkommer med följande handlingar tillsammans med ansökan.

  • Normalt krävs intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig för att ansöka
  • Kopia av anbud/ offert eller kostnadsberäkning för sökta åtgärder bifogas med ansökan. Sökande tar själv kontakt med entreprenör.

Kontakta oss

Vård och omsorgs
handläggare för bostadsanpassning
:
Direkt: 0417-184 27
Växel: 0417-184 23
Fax: 0417-184 02
E-post: bostadsanpassning@remove-this.tomelilla.se
Adress: Tomelilla kommun. Gustafs Torg 16. 273 80 Tomelilla