Du som är 16-19 år men valt att inte gå i gymnasiet eller har gått ut gymnasiet utan en examen är välkommen för att få vägledning och stöd i ditt jobbsökande eller studieplanerande. Du som går på Komvux kan få hjälp med studie- och yrkesvägledning.

Välkommen till arbetsmarknadsenheten på Torget 11!

Studie- och yrkesvägledning innebär att du tillsammans med en studievägledare diskuterar dina framtida studier eller yrkesval.

Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen

Studie- och yrkesvägledning handlar om att eleverna under sin skoltid, ska utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ och det sker genom att eleven:

 • Blir medveten om sig själv
 • Blir medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
 • Blir medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 • Lär sig att fatta beslut
 • Lär sig att genomföra sina beslut

Studie- och yrkesvägledning i Tomelilla kommun ska genomsyra hela grundskolan utifrån ett F-9 perspektiv. Både pedagoger och Studie- och yrkesvägledare arbetar utifrån en SYV-handlingsplan för att stärka eleverna inför deras framtida yrkesval.

Inför gymnasievalet får du guidning att hitta dina valmöjligheter och stöd i att välja den utbildning som passar just dig bäst. Alla elever på grundskolan blir erbjudna vägledningssamtal i årskurs 9.

Det är bra att förbereda sig innan ett samtal och det gör man bäst så här: 

 • Skriv ner dina tankar kring intressen, egenskaper, värderingar, färdigheter och kontaktnät.
 • Ta med betyg och andra viktiga handlingar.

Vi arbetar för att:

 • Ge dig möjligheter att fundera över dig själv och din framtid
 • Visa på olika alternativ inför gymnasievalet
 • Coacha dig för att du ska känna att du gjort ett bra val

Tillsammans med en studievägledare pratar ni om de kurser du behöver, vilka utbildnings- och yrkesmål du har och hur du vill lägga upp dina studier. Allt sammanställs i en individuell studieplan just för dig.  

Kontakta SYV

Alla som bor i Tomelilla kommun är välkomna att boka ett individuellt studievägledningssamtal. Du når studievägledare Therése Åkesson via e-post: therese.akesson@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller telefon: 0417-18341.

Telefontid: måndag, torsdag och fredag 8.30–10.00, onsdag 14.00–15.30. Avvikelser kan förekomma.

Samarbete

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, lärvux samt studie- och yrkesvägledning.

Är du 16-19 år och är utan jobb eller studier? Har du inte påbörjat en gymnasieutbildning eller valt att hoppa av din gymnasieutbildning i förtid? Kommunen kan hjälpa dig att komma vidare mot arbetsmarknaden eller andra studier. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret.

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

 • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma vidare.

Kontakt

Malin Fogelberg
E-post: malin.fogelberg@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Telefon: 0709-95 80 50

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. SFI-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom Österlens folkhögskola och Forum Ystad. All undervisning är gratis.

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar med vardera två olika kurser. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål.

I SFI-kursen ingår förutom svenska även datorkunskap. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är A-E. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Har du frågor kring SFI, e-posta: therese.akesson@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller ring: 0417-183 41. Telefontid: måndag, torsdag och fredag 8.30–10.00, onsdag 14.00–15.30. Avvikelser kan förekomma.

Vem får studera SFI?

Man har rätt att studera i SFI när man:

 • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
 • inte har grundkunskaper i svenska
 • är folkbokförd i en kommun.
 •  har ett fullständiga personnummer 

Vem ansvarar för SFI?

Varje kommun har ansvar för att de individer som har rätt till SFI och bor i kommunen erbjuds utbildning. Undervisning ska finnas att tillgå för individen så snart som möjligt efter att rätten till SFI har inträtt. Om det inte finns särskilda skäl, ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader. Det är kommunen som ansvarar för utbildningens kvalitet.

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, lärvux samt studie- och yrkesvägledning.

Som vårdnadshavare kan man gärna höra av sig om man är fundersam över något som har med sitt barn att göra vad gäller skola, framtid, motivering, studier eller annat som ni känner hör hemma i den kategorin.