Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 erbjuder vi på Byavångsskolan, Brösarps skola, Lindesborgsskolan, Odenslundsskolan, Smedstorps skola med fritidshem knutna till varje enhet.

Grundskola för årskurs 7-9 finns på Kastanjeskolan.

I Tomelilla kommuns skolor arbetar lärare och rektorer för att alla elever ska nå goda resultat. Undervisning och bedömning hör ihop. Länken däremellan är den så kallade formativa bedömningen.  Det är ett sätt att arbeta där eleverna är aktiva i sitt lärande och i bedömningen av sina alster. 

I Tomelillas skolor arbetar lärarna utifrån policyn ”Med lärandet i fokus”.

Policyn ska säkerställa att elevernas kunskaper bedöms likvärdigt och att betygssättningen är rättssäker.

Den ska också säkerställa att det finns ett förhållningssätt som grundar sig på tanken att all bedömning ytterst syftar till att främja lärande. Lärarna använder sig därför av arbetssätt som måldialog, kamratbedömning och självbedömning.

   ­Att stimulera till hög närvaro och goda studieresultat i skolan

   Hög närvaro har visat sig ha nära samband med framgång i skolan. Vi strävar efter att skapa ett positivt skolklimat och efter att ge barn och elever det vuxenstöd de vill ha. Alla barn ska känna sig trygga i vår skola.

   Handlingsplan för att stimulera till hög närvaro

   I Tomelilla kommun har vi en handlingsplan för att stimulera till hög närvaro och goda studieresultat. Den har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från förskola, skola, centrala elevhälsan och individ-och familjeomsorg.

   Handlingsplanen visar hur arbetet på förskolor och skolor ska genomföras för att främja närvaro. Vi har nått målet när alla barn och elever tycker att det är viktigt och intressant att vara på lektionerna.

   Närvaroprojekt  

   I samarbetet med forskare från Högskolan i Kristianstad har Tomelilla kommun genomfört ett projekt för att öka närvaro i förskolan och skolan. För att de elever som har hög frånvaro ska mötas av rätt åtgärder har intervjuer genomförts av en forskargrupp från Högskolan Kristianstad. Elevernas anledningar till frånvaro respektive närvaro har presenterats för Familjenämnden och berörda ledningsgrupper.

   Resultatet har publicerats i en artikel i Educational Review med följande titel “What it takes to keep children in school – A research review”. Resultatet från intervjuer och nyvunna kunskaperna från forskning har påverkat innehållet i handlingsplanen.

   Det har därför varit viktigt att komma fram till vad som är en acceptabel nivå för en elevs frånvaro. För att komma fram till vad som är rimligt samt för att hitta ett bra sätt att rapportera har vi gjort fem mätningar under projekttiden. Rapporteringssystemet har setts över utifrån dessa.

   • Vi vet att den psykosociala arbetsmiljön bidrar till en betydande del av elevernas frånvaro.
   • Vi vet vad forskningen förespråkar för åtgärder. Genom att de olika åtgärderna, vid hög frånvaro eller frånvaro på väg att bli hög, har satts under granskning har den höga frånvaron minskat.
   • Vi vet varför eleverna inte kommer på lektionerna.
   • Vi har en nyanserad bild av frånvaron på olika enheter.
   • Vi har samma rapporteringssystem med uppföljningar på alla skolor.