Grundsärskolan är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Det är kommunen som utreder om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp. Centrala barn- och elevhälsan ansvarar för beslutet om en elev har rätt att bli mottagen i grundsärskolan eller ej.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden. Det kan även vara en kombination av dessa och även omfatta ämnen enligt grundskolans läroplan och kursplaner.

I Tomelilla kommun är grundsärskoleverksamheten i form av grundsärskola med inriktning ämnen. Eleverna kan få sin undervisning integrerad i grundskolan eller i grundsärskoleklass.

Utredning av behov

Frågan om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp kan ställas av dig som vårdnadshavare och/eller personal i skolan eller förskolan. Centrala barn- och elevhälsan prövar sedan om eleven har rätt att gå i grundsärskolan.

För att påbörja en utredning krävs vårdnadshavarens godkännande. Utredningen bygger på fyra bedömningar:

 • Psykologisk bedömning
 • Pedagogisk bedömning
 • Social bedömning
 • Medicinsk bedömning

Skolstart i grundsärskola

Alla elever inleder sin skolplikt i förskoleklass men det finns ingen förskoleklass inom grundsärskolan. Det betyder att skolstarten i grundsärskolans årskurs 1 kan ha olika ingång.

 • Inleda skolstart i förskoleklass
  Barnet börjar i förskoleklass och fortsätter efter förskoleklass i grundsärskolans åk 1.
   
 • Uppskjuten skolstart till förskoleklass
  Om det bedöms vara för barnets bästa, kan skolstarten skjutas upp. Barnet är då kvar ytterligare ett år på förskolan. Därefter beslutas, tillsammans med vårdnadshavare, om barnet ska inleda skolplikten i förskoleklass eller börja i grundsärskolans årskurs 1.
   
 • Tidigarelagd skolstart i grundsärskolan
  Barnet avstår förskoleklass och börjar efter förskolan i grundsärskolans årskurs 1. Förutsätter beslut om dispens och mottagande i grundsärskolan.

Grundsärskolor i Tomelilla 

Det finns två grundsärskoleklasser i Tomelilla, båda är en integrerad del av skolan som grundsärskoleklassen är placerad på.

 • Byavångskolan, Junibacken, årskurs 1–6
 • Kastanjeskolan, årskurs 7–9

Elever i Tomelilla kommun som ska läsa grundsärskolans inriktning ämnesområden, får sin skolgång på grundsärskolan i Ystad eller i Simrishamn.